לעבעדיק וואָרט

דער גראסבארד פראיעקט

א. רייזען, דער דעקלאַמאַטאָר, אַ לטעראַרישע זאַמלונג פאַר מוזיקאַליש־ליטעראַרישע און פאַמיליען־אָוונטן, "ביכער פאַר אַלע": וואַרשע, תרס"ט / 1908 (אויך דא)

ס. סאָבאָל, דער יידישער דעקלאמאטאר: לירישע, נאַציאָנאלע און אַרבייטס-לידער, ווילנע, תרס"ט / 1909 [אויך דא

דוד קאַסעל, געזאַנג און דעקלאַמאציע (לידער-זאַמלונג), צוויי בענד, פאַרלאַג "א. גיטלין": וואַרשע, 1913

מאַקס יאַנקאָוויטץ [?], ליטעראַרישער דעקלאַמאַטאָר, ניו־יאָרק, [1917]

דוד קאַסעל, פאַר אָוונטן און פאַרוויילונגען, מוסטערן פון דער יידישער ליטעראַטור פון שאַצקעס ביז קאָברין..., פאַרלאַג "א. גיטלין": וואַרשע, 1918

דוד קאסעל, דער קינדער-דעקלאמאטאר : לידער מיט צייכנונגען און אילוסטראציעס פאר קינדערפאַרלאַג "דאָס קינד", א. גיטלין: וואַרשע, [?191]

ליפּע קעסטין, דער הומאריסטישער דעקלאמאטאר, פארלאג לירא: וואַרשע, 1919

ש. לעווי, דער אַרבעטער־דעקלאַמאַטאָר, פאַרלאַג "א. גיטלין": וואַרשע, 1920

חגי, ליפּע קעסטין, דער הומאָריסטישער דעקלאַמאַטאָראַ זאַמלונג פון לידער, פּאַראָדיען, עפּיגראַמען צונויפגעשטעלט דורך חגי ל. קעסטין, וואַרשע, 1919, צווייטער דרוק, 1924

א. הלעווי, קינדער-דעקלאמאטאר פאר שול און היים, היברו פּאַבלישינג קאָמפּאַני: ניו־יאָרק, 1929

ל. קוויטקאָ און ה. קאַזאַקעוויטש, דעקלאַמאַטאָר, צענטרפאַרלאַג, כאַרקאָוו, 1929

וו. אייבראַמס און ק. מרמר [מאַרמאָר], רעוואָלוציאָנערער דעקלאַמאַטאָר, זאַמלונג פון לידער, דערציילונגען, איינאַרטערס..., "אינטערנאַציאָנאַלער אַרבעטער אָרדן": ניו־יאָרק, 1933

י, דאָברושין און י. ראַבין, דעקלאַמאַטאָר פון דער סאָוועטישער יידישער ליטעראַטור, פאַרלאַג "עמעס": מאָסקווע, 1934

 אַודיאָ 

יידישע פאעטן לייענען זייערע ווערק אין דער מאנטרעאלער יידישער פאלקס-ביבליאטעק

The Grosbard Project: Online Archive of Grosbard’s Word Concerts (audio) & Word Concerts texts, currently accessible here: vols. 1-5 and vols. 6-10

The Golden Peacock: The Voice of the Yiddish Writer, edited & produced by Sheva Zucker
ווערק פון יידישע שרייבער געלייענט פון די מחברים און אנדערע (on Save the Music)

צבי אייזנמאן (געלייענט פון אנדערע)


משה לייב האלפערן (פון אנדערע)

ה. לייוויק (אויך אויסגעפירט פון אנדערע)


איציק מאנגער (מערסטנס זינגלידער)יצחק לייבוש פרץ (פון אנדערע)
שלום עליכם (אויך פון אנדערע)
 Comments