יידישיזם א.א.וו.


טוביהו פעדרקול מחצצין... בוז וקלון להעתקה חדשה לספר משלי... מגילת מנדיל מסטינוב.., לעמבערג, 1853

אלכסנדר הרכבי, היש משפט לשון לשפת יהודית, ניו יארק, 1896

באָדוען דע קורטעניי
Baudouin de Courtenay, Бодуэн де Куртенэ, Национальный и территориальный признак в автономии, brochure privately published by the author, St Petersberg, 1913 (see pp. 75-76)


Binjamin Segel, Die polnische Judenfrage, Berlin, 1916

Е. В. Членовъ, Идишизмъ и школа, Москва, 1916

ישראל בעלקינד, "העברעאיש און אידיש", זז. 253-241, אין זיין די ערשטע שריט פון ישוב ארץ ישראל, צווייטער טייל, 1918
 
נתן בירנבוים, אין גלות ביי יידן, צענטראַל ביוראָ פון דער "אגודת ישראל": ציריך (אויך דא), 1920
 
 רויטער פנקס, צו דער געשיכטע פון דער יידישער אַבעטער-באַוועגונג און סאָציאַליסטישע שטרעמונגען ביי יידן, ערשטער זאַמלבוך, קולטור-ליגע: וואַרשע, 1921

נחום שטיף, יידן און יידיש, ווארשע, 1920
נחום שטיףדי ארגאניזאציע פון דער יידישער וויסנשאפט, ווילנער טעזיסן וועגן יידישן וויסנשאַפטלעכן אינסטיטוט, ווילנע, 1925

פארבאראטונג וועגן דעם וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט (12-7 אויגוסט, אין בערלין), בערלין, 1925

שמעון דובנאָוו, פון "זשאַרגאָן" צו יידיש, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין: ווילנע, 1929

די ערשטע ײדישע שפראך־קאָנפערענץ: באַריכטן, דאָקומענטן און אָפּקלאַנגען פון דער טשערנאָװיצער קאָנפערענץ, 1908, ביבליאָטעק פון ייוואָ, יידישער וויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט: ווילנע, 1931


שלמה בירנבוים, גאולה פון לשון, פאַרלאַג "בית-יעקב": לאָדזש, תרצ"א (1931)

דוד גאָלדבלאַט, אין קאמף פאר דער יודישר שפראך, ניו יאָק (1942)

נחום־ברוך מינקאָוו, זעקס יידישע קריטיקער, בוענאָס־איירעס, 1954
 
זלמן רייזען, יידישע ליטעראטור און יידישע שפּראך, [= מוסטערווערק פון דער יידישער ליטעראטור, 24], בוענאָס־איירעס, 1965

אריה לייב פּילאָווסקי, צווישן יא און ניין: יידיש און יידיש-ליטעראטור אין ארץ-ישראל ,1948-1907, וועלטראט פאר יידיש און יידישער קולטור: תל אביב, 1986

הירשע־דוד קאַץ, "דער פּחד פאַר יידיש איז אַן אַלטער (דער מהרי"ל און יידיש)", יידישע קולטור 10-9 (1997): 47-38


 דוד קאהן, יידיש - השפה הקדושה, אימרות וביטויים בשפת יידיש יסודם בהררי קודש התנ"ך, התלמוד והמדרש, ברוקלין, נוא יארק, תשס"ד / 2004
         ה            הוספות לספר, חלק שני.....,  ברוקלין, נוא יארק,, תשס"ח / 2008   
               הוספות לספר, חלק שלישי......,  ברוקלין נוא יארק, תשס"ע / 2010                 
 
Comments