יידישיזם א.א.וו.אלכסנדר הרכבי, היש משפט לשון לשפת יהודית, ניו יארק, 1896

באָדוען דע קורטעניי
Baudouin de Courtenay, Бодуэн де Куртенэ, Национальный и территориальный признак в автономии, brochure privately published by the author, St Petersberg, 1913 (see pp. 75-76)


Binjamin Segel, Die polnische Judenfrage, Berlin, 1916

נתן בירנבוים, אין גלות ביי יידן, צענטראַל ביוראָ פון דער "אגודת ישראל": ציריך (אויך דא), 1920

 רויטער פנקס, צו דער געשיכטע פון דער יידישער אַבעטער-באַוועגונג און סאָציאַליסטישע שטרעמונגען ביי יידן, ערשטער זאַמלבוך, קולטור-ליגע: וואַרשע, 1921

נחום שטיף, יידן און יידיש, ווארשע, 1920
נחום שטיףדי ארגאניזאציע פון דער יידישער וויסנשאפט, ווילנער טעזיסן וועגן יידישן וויסנשאַפטלעכן אינסטיטוט, ווילנע, 1925

פארבאראטונג וועגן דעם וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט (12-7 אויגוסט, אין בערלין), בערלין, 1925

שמעון דובנאָוו, פון "זשאַרגאָן" צו יידיש, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין: ווילנע, 1929

די ערשטע ײדישע שפראך־קאָנפערענץ: באַריכטן, דאָקומענטן און אָפּקלאַנגען פון דער טשערנאָװיצער קאָנפערענץ, 1908, ביבליאָטעק פון ייוואָ, יידישער וויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט: ווילנע, 1931


שלמה בירנבוים, גאולה פון לשון, פאַרלאַג "בית-יעקב": לאָדזש, תרצ"א (1931)

דוד גאָלדבלאַט, אין קאמף פאר דער יודישר שפראך, ניו יאָק (1942)

זלמן רייזען, יידישע ליטעראטור און יידישע שפּראך, [= מוסטערווערק פון דער יידישער ליטעראטור, 24], בוענאָס־איירעס, 1965

אריה לייב פּילאָווסקי, צווישן יא און ניין: יידיש און יידיש-ליטעראטור אין ארץ-ישראל ,1948-1907, וועלטראט פאר יידיש און יידישער קולטור: תל אביב, 1986

הירשע־דוד קאַץ, "דער פּחד פאַר יידיש איז אַן אַלטער (דער מהרי"ל און יידיש)", יידישע קולטור 10-9 (1997): 47-38


 דוד קאהן, יידיש - השפה הקדושה, אימרות וביטויים בשפת יידיש יסודם בהררי קודש התנ"ך, התלמוד והמדרש, ברוקלין, נוא יארק, תשס"ד / 2004
         ה            הוספות לספר, חלק שני.....,  ברוקלין, נוא יארק,, תשס"ח / 2008   
               הוספות לספר, חלק שלישי......,  ברוקלין נוא יארק, תשס"ע / 2010                 

Comments