קולטור־געשיכטעטוביהו פעדר, קול מחצצין... בוז וקלון להעתקה חדשה לספר משלי... מגילת מנדיל מסטינוב.., לעמבערג, 1853

Israël Abrahams, Jewish life in the middle ages, The Macmillan company: London, 1896 
ישראל אבראהאמסעס בוך זייער שטארק און אומברחמנותדיק געקירצט אויף יידיש ווי יידן אין מיטלאלטער, וואַרשע, 1923

 
פּאַולין ווענגעראָוו
יעקב רייזין
Jacob Raisin, The Haskalah Movement in Russia, The Jewish Publication Society of America: Philadelphia, 1913

Das Buch von den polnischen Juden. Hrsg. von S. J. Agnon und Ahron Eliasberg,  Jüdischer Verlag: Berlin, 1916

ש. ל. ציטראָן, דריי ליטערארישע דורות, ערשטער באַנד; צווייטער באַנד; דריטער באַנד, פערטער באַנד, "שרעברעק" / "צענטראַל" ווילנע--וואַרשע, 1922-1920

מאָריץ גידעמאַן, יידישע קולטור־געשיכטע אין מיטלאַלטער (יידן אין דייטשלאַנד: דאָס XIV און XV יאָרהונדערט),  [איבערגעזעצט אויף] יידיש [מיט הערות פון] נחום שטיף, כלל־פאַרלאַג: בערלין, 1922

בעל מחשבות, דאס דרום־יידנטום און די יידישע ליטעראטור, כלל־פאַרלאַג: בערלין, 1922

יחזקאל קאָטיק, מיינע זכרונות, צוויי בענד, כלל־פאַרלאַג: בערלין, 1922

1924 ,GelberNathan MichaelAus zwei Jahrhunderten: Beiträge zur neueren Geschichte der JudenLöwit: Wien

שמחה אסף, מקורות לתולדות החינוך בישראל, הוצאת דביר: תל אביב, 1948-1925:

 מקורות לתולדות החינוך בישראל א


 מקורות לתולדות החינוך בישראל ב

 מקורות לתולדות החינוך בישראל ג

 מקורות לתולדות החינוך בישראל ד

שמעון דובנאָוו, פון "זשאַרגאָן" צו יידיש, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין: ווילנע, 1929

 
סאציאל־עקאנאמישער שטייגער ביי יידן אין רוסלאנד אין XIX י[אר]ה[ונדערט], צענטראַלער פאַרלאַג פאַר די פעלקער פון פ.ס.ס.ר.: כאַרקאָוו, 1929 


געקליבענע מקורים צו דער געשיכטע פון די יידן אין פוילן און מזרח-אייראפע, העפט ב1, מיטלאַלטער (ביז צום יאָר 1506), באַאַרבעט פון ע. רינגעלבלום און ר. מאַהלער, קולטור-ליגע: וואַרשע, 1930
  .
וואָלף לאַצקי־בערטאָלדי, ערדגייסט, ערשטער באַנד געקליבענע שריפטן, יובל קאָמיטעט: פּאַריז -- בערלין -- וואַרשע -- ווילנע, 1932

מאַקס עריק, עטיודן צו דער געשיכטע פון דער השכלה 1881-1789, מלוכה־פאַרלאַג פון ווייסרוסלאַנד: מינסק, 1934

ד"ר צמח שאַבאַד, אויטאביאגראפיע, ייוואָ: ווילנע, 1935

חיים דוב פרידבערג, תולדות הדפוס העברי, אנטווערפען, תרצ"ה / 1935

חיים דוב פרידבערג, תולדות הדפוס העברי בפולניה, הוצאה שניה מושלמת ומתוקנת, תל אביב, תש"י / 1950

ב. וויינריב,                             Bernard Weinryb, "Historisches und Kulturhistorisches aus Wagenseils hebräischem Briefwechsel", in Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (1851 - 1939) Vol. 1 (1939-1-1), Pg. 325-341.

דניאל טשארני, א יארצענדליק אזא 1924-1914, מעמוארן, איקוף:  ניו־יאָרק, 1943

י. י. טרונק, פּוילן, זכרונות, בילדער, 7 בענד, מעדעם קלוב: ניו־יאָרק, 1944

יקותיאל יהודה גרינוואַלד, טויזנט יאָר יידיש לעבן אין אונגאַרן, ניו־יאָרק, 1945 

זוסמאַן סעגאַלאָוויטש, טלאָמאַצקע 13 (פון פאַרברענטן נעכטן) [= דאָס פּוילישע יידנטום], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס, 1946

יעקב שאַצקי, אין שאטן פון עבר, [= דאָס פּוילישע יידנטום], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס, 1947                  

ישראל היילפּערין, בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן, ערך ישראל היילפרין, המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית: ירושלים, תש"ח, 1948

ישראל צינבערג, קולטור־היסטאָרישע שטודיעס, משה ישראל שקליאַרסקי: ניו־יאָרק, 1949

בער ראָזען, טלאמאצקע 13[= דאָס פּוילישע יידנטום], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס, 1950

יעקב שאַצקי, קולטור־געשיכטע פון דער השכלה אין ליטע (פון די עלטסטע צייטן ביז חיבת ציון) [= דאָס פּוילישע יידנטוםבאַנד 70], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס, 1950

מרים אייזענשטיין,                                                     Miriam Eisenstein, Jewish Schools in Poland, 1919-1939, Their Philosophy and Development, King's Crown Press: New York, 1950

עמנואל רינגעלבלום, קאַפּיטלען געשיכטע פון אַמאָליקן יידישן לעבן אין פּוילן, ביאָגראַפישע הקדמה און רעדאַקציע פון ד"ר יעקב שאַצקי [= דאָס פּוילישע יידנטום,  באַנד 92-91], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס, 1953

מנשה אונגער, די חסידישע וועלט: געשיכטע פון חסידישע הויפן אין פּוילן און גאַליציע, פאַרלאַג "חסידות": ניו־יאָרק, 1955

בערנאַרד מאַרק, די געשיכטע פון יידן אין פּוילן (ביזן סוף פון XV י. ה.)פאַרלאַג "יידיש בוך": וואַרשע, 1957

מרדכי קאָסאָווער, יידישע מאכלים, אַ שטודיע אין קולטור־געשיכטע שפראַכפאָרשונג, ייוואָ: ניו־יאָרק, 1958.

יצחק שוואַרצבאַרט, צווישן ביידע וועלט מלחמות, זכרונות וועגן דעם יידישן לעבן אין קראָקע אין דער תקופה 1939-1919, בוענאָס איירעס, 1958


יצחק
 ריבקינד, יידישע געלט, לעבנסשטייגער, קולטור־געשיכטע, פאָלקלאָר, לעקסיקאָלאָגישע שטודיע, האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות: ניו־יאָרק, 1959

ניסן אלחנן שולמן,
Nisson Elchanan Shulman, Authority and Community - Polish Jewry in the 16th Century, Ktav Publishing House: Hoboken, 1986

בנימין הרשב (בנימין הרושאָווסקי), התרבות האחרת: יידיש והשיח היהודי, כרמל: ירושלים, 2006Adina Cimet, Jewish Lublin. A Cultural MonographMaria Curie-Sklodowska University Press: Lublin, 2009

יודל מאַרק, בעל־פּה "זכרונות פֿון יודל מאַרק", אויפגענומען אין מעמפיס 1972, פאַרעפנטלעכט אין פאָרווערטס, 2013-2012

מאַריא קאַספּינאַ

ס. טשיסטיאַקאָוו

אָ. סאָבאָלעווסקאַיאַ
Соболевская, О. А., Повседневная жизнь евреев Беларуси в конце XVIII - первой половине XIX века, Учреждение образования "Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы".- Гродно : ГрГУ, 2012.
באַרענד וואַלעט:
Barend Wallet, Links in a Chain: Early Modern Yiddish Historiography in the Northern Netherlands (1743-1812), PhD Thesis, FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG), 2012
אַמאָסאָוואַ און אַנד.
 Амосова, Света (отв. редактор), Утраченное соседство: евреи в культурной памяти жителей ЛатгалииСэфер: Москва, 2013
הירשע-דוד כ"ץ, ווילנער אַנטיקל⸗זאַכן [מיט אן אינדעקס אויף ענגליש], ווילנע, זינט 2013
הירשע-דוד כ"ץ, מוזייעלע פון יידישן לעבן אין דער קאָוונער ליטע, [מיט אינדעקס אויף ענגליש], ווילנע, זינט 2019

Comments