פאָרשונג


צייטשריפטן און באַזונדערע וויכטיקע זאַמלונגען פון פאָרשונגען און מאַטעריאַלן פאַר געשיכטע, ליטעראַטור, פאָלקלאָר, קולטור און שפּראַך

נח פרילוצקי'ס זאמלביכער פון יידישן פאלקלאר, פילאלאגיע און קולטורגעשיכטע, רעד. נחפּרילוצקי און שמואל לעהמאַן, 2 בענד, 1912 און 1917

דער פּנקס: יאָרבוך פאַר דער געשיכטע פון דער יידישער ליטעראַטור און שפּראַך, פאַר פאָלקלאָר, קריטיק און ביבליאָגראַפיע, רעד. שמואל ניגער, ב. א. קלעצקין פאַרלאַג: ווילנע תרע"ב 1913 (זעט די רעצענזיע פון בעל־דמון /= נחום שטיף/ אין ליטעראטור און לעבן, נומער 4, זז. 247 - 261, און נומער 5, זז. 395 - 410  , ניו־יאָרק און ווילנע , 1914) אויך דא

וואַנווילד'ס ביי אונדז יידן, זאַמלבוך פאַר פאָלקלאָר און פילאָלאָגיע, רעד. פון מ. וואַנווילד, פאַרלאַג פּנחס גראַובאַרד: וואַרשע1923

יידישע פילאלאגיע, בלעטער פאַר יידישער שפּראַכוויסנשאַפט, ליטעראַטורפאָרשונג און עטנאָגראַפיע, אונטער דער רעדאַקציע פון מאַקס וויינרייך, נח פּרילוצקי און זלמן רייזען, ווילנע, 1924

אַרכיוו פאַר יידישער שפּראַכוויסנשאַפט, ליטעראַטורפאָרשונג און עטנאָלאָגיע, אַרויסגעגעבן פון נח פּרילוצקי און שמואל לעהמאַן, נייער פאַרלאַג: וואַרשע,1933-1926

יונגער היסטאָריקער, ערשטע צוויי בענד, קלעצקין פאַרלאַג: וואַרשע, 1926 און 1929 (זע בלעטער פאר געשיכטע [= יונגער היסטאריקער, באנד 3])

לאַנדוי־בוך [= פילאָלאָגישע שריפטן פון ייוואָ, באַנד 1], ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין, 1926

די יידישע שפראךזשורנאַל פאַר יידיש שפּראַכוויסן, קאַטעדרע פאַר יידישער קולטור ביי דער אוקראַינישער וויסנשאַפטלעכער אַקאַדעמיע, קיעוו, 1928-1927

פילאָלאָגישע שריפטן פון ייוואָ, באַנד 2, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין, 1928

שריפטן, ערשטער באַנד, קאַטעדרע פאַר יידישער קולטור ביי דער אַלאוקראַינישער וויסנשאַפטלעכער אַקאַדעמיע, ליטעראַרישע און פילאָלאָגישע סעקציע, פאַרלאַג "קולטור־ליגע": קיעוו, 1928

היסטאָרישע שריפטן [פון ייוואָ], ייוואָ: ווילנע, ערשטער באַנד (1929), צווייטער באנד (1937), דריטער באנד (1939)

וויסנשאפטלעכע יארביכער, Iאַלרוסישע וויסנשאַפטלעכע געזעלשאַפט צו שטודירן די יידישע שפּראַך, ליטעראַטור און געשיכטע..., צענטראַלער פעלקער פאַרלאַג: מאָסקווע, 1929

ביבליאלאגישער זאמלבוך, אונטער דער רעדאקציע פון י. ליבערבערג, צענטראַל פאַרלאַג פאר די פעלקער פון פ. ס. ס. ר.: מאָסקווע-כאַרקאָוו-מינסק, 1930

צייטשריפט, באַנד 5, אויסגאַבע פון דער ווייסרוסישער וויסנשאַפט־אַקאַדעמיע, מינסק, 1931

אויפן וויסנשאפטלעכן פראָנט, באַנד 6-5, ביולעטען פון אינסטיטוט פאר יידישער פּראָלעטאַרישער קולטור ביי דער ווייסרוסישער וויסנשאַפט־אַקאַדעמיע: מינסק, 1934

שריפטן פאַר פּסיכאָלאגיע און פּעדאַגאָגיק, רעדאַקטירט: לייבוש לעהרער, ייוואָפּסיכאָלאָגיש־פילאָלאָגישע סעקציע, ערשטער באַנד, ווילנע, 1933צווייטער באַנד, ווילנע, 1940

בלעטער פאר געשיכטע, היסטאָריקער קרייז ביי דער געזעלשאַפט ייוואָ אין וואַרשע [= יונגער היסטאריקערבאַנד 3], וואַרשע, 1934 (אויך דא)

בלעטער פאר געשיכטעבאַנד 2, וואַרשע, 1977

לאָדזשער וויסנשאַפטלעכע שריפטן, באַנד 1, לאָדזש, 1938

ייוואָ בלעטער, ווילנע: 1938-1931ניו־יאָרק: 2003-1939

יידישע שפּראַךניו־יאָרק: 1986-1941

חוליותדפים למחקר בספרות יידיש וזיקותיה לספרות העברית, חיפה, משנת 1993

Zutot 2003 זוטות


לקט: יידישע שטודיעס היינטאערשטער באַנדדיסלדאָרפער אוניווערסיטעט פאַרלאַג, דיסלדאָרף, 2012 Leket: yidishe shtudyes haynt | Jiddistik heute | Yiddish Studies Today

יידישע וויסנשאפט (אין וויסנשאפט אין קאנטעקסט), 2007 (אויף ענגליש)

יידן אין דייטשלאנד (מיטלאלטער און שפעטער)... (טריער אוניווערסיטעט־ביבליאָטעק; זעט אויך דא און דא)

יידישע ליטעראטור ביזן 19טן י"ה

יידישע ליטעראטור אינעם 19טן י"ה 

יידישער פאלקלארפארשונגען און באהאנדלונגען און זאמלונגען

לינגוויסטישע צייטשריפטן און זאמלונגען (1980-1928)


JSTOR

MUSE

ACLS HUMANITIES E-BOOK

Scolarship@Seton Hall (articles, studies, dissertations via Seton Hall University Research & Scholarship website)

 Theses on Yiddish language, literature, culture at the Center for Jewish History (NYC)  i

 Theses on (Eastern European) Jewish folklore at the Center for Jewish History (NYC)  i

Central and Eastern European Online Library

The Jewish Quarterly Review (from vol. 92, 2001)j

(Jewish Social Studies (from vol. 5, 1999


Publications on Yiddish (Berman Jewish Policy Archives @ NYU Wagner)

s