זאַמלונגען
Der Urquell, Volume 1, 1897-1898
Der Urquell, Volume 2, 1898-1899
M. Grunwald (Hg.), Mitteilungen zur Jüdischen VolkskundeHamburg, 1898-1902 [=M. Grunwald, Aus unseren SammlungenHamburg, 1989]

M. Grunwald (Hg.), Mitteilungen zur jüdischen VolkskundeHamburg, 1902-1904

M. Grunwald (Hg.), Mitteilungen zur jüdischen Volksunde, Berlin, Leipzig, Wien 1905-1910פון נאענט און ווייט, זאמלונג פון ליטעראטור און פאלקלאר, וואַרשע, 1914    י

אַ. ליטווין [= שמואל הורוויץ],   

    יידישע נשמות, באַנד 1, ליטאַ, סטאַר היברו בוק קאָ.: ניו־יאָרק, 1916

     יידישע נשמות, באַנד 2, ליטאַ, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": ניו־יאָרק, 1917 

     יידישע נשמות, באַנד 3, ליטאַ, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": ניו־יאָרק, 1917 

     יידישע נשמות, באַנד 4פּוילן, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": ניו־יאָרק, 1917

     יידישע נשמות, באַנד 5, גאַליציען, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": ניו־יאָרק, 1916

     יידישע נשמות, באַנד 6, ביים רבינס טיש, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": ניו־יאָרק, 1917

 
 אָלשוואַנגער'ס ראָזשינקעס מיט מאַנדלען, באַזעל, 1920
Rosinkess mit Mandlen, aus der Volksliteratur der Osthuden, gesammelt von Dr Immanuel Olŝvanger, Verlag der Schweizerischer Gesellschaft für Volkskunde: Basel, 1920

וואַנווילד'ס ביי אונדז יידן, זאַמלבוך פאַר פאָלקלאָר און פילאָלאָגיע, רעדאַגערט פון מ. וואַנווילד, פאַרלאַג פּנחס גראַובאַרד: וואַרשע, 1923

שמואל לעהמאן, גנבים-לידער (מיט מעלאדיעס), פארלאג גראובארד, ווארשע, 1928 [ליידער, געוויסע זייטן פעלן]


יידישער פאָלקלאָר, אונטער דער רעדאַקציע פון י. ל. כהן, פילאָלאגישע סעקציע, קאָמיסיע פאַר פאָלקלאָר, ייוואָ: ווילנע, 1938

ישעיה זלאָטניק:
 חומש פאלקלאר-חלק ראשוןזלוטניק, ישעיהווארשא1937
 חומש פאלקלאר-חלק שלישיזלוטניק, ישעיהווארשא1938
 חומש פאלקלאר-חלק שניזלוטניק, ישעיהווארשא1938

Comments