ווערטלעך און טעקסטן


יידישער פאָלקלאָר, אונטער דער רעדאַקציע פון י. ל. כהן, פילאָלאָגישע סעקציע, קאָמיסיע פאַר פאָלקלאָר, ייוואָ: ווילנע, 1938


ווערטלעך, שפּריכווערטער, אידיאָמאַטישע אויסדרוקן


-( )-
יידישע שפריכווערטער, אויס איינעם מאנוסקריפט דעם הערן י. ב. [= יצחק בערנשטיין?], סעפאראט אפדרוק אויס דעם "הויז=פריינד", ווארשע, 1888

איגנאַץ בערנשטיין, יידישע שפריכווערטער און רעדנסארטן, צווייטע שטארק פארמערטע און פארבעסערטע אויפלאגע, ביי וועלכער עס האָט מיטגעהאָלפן ב. וו. זעגעל, וואַרשע, 1908 (אויך דא און אויך דא


י. פיראזשניקאוו, אידישע שפריכווערטער, בדפוס פיראזשניקאוו: ווילנא, תרס"ח / [1909]

י. ח. טביוב, אוצר המשלים והפתגמים, "מוריה": אָדעס, 1919

יוסף מארגאשעס, אידישע פאלקס ווערטלאךניו־יאָרק, 1921

אלפרעד לאנדוי,חיים שלמה סאַמעט, השפעת ספרותנו העתיקה על פתגמי העם, חלק ראשון, וואַרשע, 1935

טעקסטן, מעשיות, לעגענדעס, מסורות

י. י. פרידמן, א זאמלונג פון לעגענדען פון ביידע וועלטן, ניו־יאָרק, 1904 


א. אלמי [אליהו אלמי], 1863 (יידישע פאווסטאניע מעשהלעך), פארלאג גאלדפארב: ווארשע, 1927

י. ל. כהן, יידישע פאלקמעשיות אויס דעם פאלקסמויל געזאמלט. פאַרלאַג "יידישער פאָלקלאָר-ביבליאָטעק", ניו־יאָרק - ווילנע, 1931

י. ל. כהן, יידישע פאלקס-מעשיות, ייוואָ: ווילנע, 1940

נפתלי גראָס, מעשותניו־יאָרק, 1935

נפתלי גראָס, מעשהלעך און משליםניו־יאָרק, 1955Comments