(פאָלקס)לידער


רעד. שמואל ניגער, ב. א. קלעצקין פאַרלאַג: ווילנע תרע"ב / 1913

יידישער פאָלקלאָר, אונטער דער רעדאַקציע פון י. ל. כהן, פילאָלאגישע סעקציע, קאָמיסיע פאַר פאָלקלאָר, ייוואָ: ווילנע, 1938


יולי ענגעל, יידישע פאלקסלידער 1909 - זעט גלייך אונטן לינקס:

טעקסטן צום לידער-זאמלבוך פאר דער יידישער שול און פאמיליע, צוזאמענגעשטעלט פון ז. קיסעלגאף, באארבעט פון א. זשיטאמירסקי און פ. לוואוו..., מפיצי השכלה: פעטערבורג, 1912 / 4-טע עדיציע, בערלין

נח פרילוצקי, יידישע פאלקסלידער, צוויי בענד, נייער פארלאג: ווארשע, 1912 (אדער 1913)

י. ל. כהן, יידישע פאלקסלידער מיט מעלאדיעןאויס דעם פאלקס-מויל געזאמלט, 2 בענד, אינטערנאציאנאלע ביבליאטעק פארלאג, ניו-יארק, 1912

קבוצת שירים: ענטהאלט ציון און פאלקס-ליעדער אין העברעאיש, אידיש אונד ענגליש, מיט נאטען, היברו פאבלישינג קאמפאני: ניו-יארק, 1915

י. ל. כהן, יידישע פאלקסלידער מיט מעלאדיעןאויס דעם פאלקס-מויל געזאמלט, 2 בענד, ליטערארישער פארלאג: ניו-יארק, 1920


לודוויג שטראוס,

100 פאלקס-לידער: פון דער נייער און לעצטער ערע, פארלאג ש. גאלדפארב: ווארשע, [1925]


90 געקליבענע יידישע פאלקס-לידער, פארלאג ש. גאלדפארב: ווארשע, 1926

שמואל לעהמאן, גנבים-לידער (מיט מעלאדיעס), פארלאג גראובארד, ווארשע, 1928 [ליידער, געוויסע זייטן פעלן]

ספר של השירים -- עלה חלוץ, (כתב-יד אין דער ביבליאטעק פונעם ווארשעווער אינסטיטוט פון יידישער געשיכטע, דאטירט:) יולי 1935 

די צוויי בענד "פאלקלאר-לידער, נייע מאטעריאלן-זאמלונגען", מ. ווינער, ש. בערעגאווסקי, ז. סקודיצקי, "עמעס": מאסקווע, 1933 און 1936

הענרי לעפקאוויטש, יידישע פאלק-לידער, מעטרא מיוזיק קא': ניו-יארק, ארום 1935
   
משה בערעגאווסקי און איציק פעפער, יידישע פאלקס-לידער, אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג: קיעוו, 1938

יחזקאל דאברושין און אברהם יודיצקי, יידישע פאלקס-לידער, מעלוכע-פארלאג "דער עמעס": מאסקווע, 1940
 
נחום שאכנאווסקי, לידער געזונגען פון פאלק, פארלאג נתן: פאריז, 1958

עמיל סעקולעץ, יידישע פאלקס-לידער, מוזיק-פארלאג פון דעם קאמפאזיטארן פארבאנד: בוקארעשט, 1959

שמואל בוגאטש, דורות זינגען, שירת הדורות, פארבאנד ביכער פארלאג: ניו-יארק, 1961

די גאלדענע פאווע, יידישע פאלקסלידער געזאמלט און רעדאגירט פון משה גורלי, משה ביק און גדעון אלמגור, הוצאת המוזזיון וספרית אמלי למוסיקה: חיפה, 1970

Lyrics and scores of songs by Abraham Goldfaden (Free Download), Musikverlag Ulrich GreveNürnberg, updated: January 2018 (asdo here)

Lyrics and scores of Yiddish songs [Song lyrics in Yiddish and scores in MuseScore format (exportable to MusicXML) from Mordechai Gebirtig, Eliakum Zunser, Mark Warshawsky and others], Musikverlag Ulrich GreveNürnbergupdated: January 2018
Comments