פאָרשונגען און באַהאַנדלונגעןשמעון דובנאוו׳ס Еврейская Старина, פעטערבורג, 1912-1909.

[אַנסקי'ס אַנקעטע/פרעגבויגן] אידישע עטנאָגראַפישע פּראָגראַמע / צונויפגעשטעלט דורך ש. אַנ-סקי מיטן הילף פון אַ גרופּע הערער פון דער אידישער אַקאַדעמיע אין פּעטראָגראַד ; אונטער דער רעדאַקציע פון ל. י. שטערנבערג... פּעטראָגראַד 1914

ש. אַנ–סקי, די יידישע פאָלקסשאַפונג, סעפּאַראַטער אָפּדרוק פון דעם פּעדאַגאָגישן זשורנאַל "די נייע שול", פאַרלאַג פון דער יידישער צענטראַלער שול־אָרגאַניזאַציע: ווילנע, 1921

ע. אָלשוואַנגער                      [Immanuel Olsvanger, Contentions with God: a study in Jewish folklore, Cape Town, [1921]

ש. אַנ–סקי, פאָלקלאָר און עטנאָגראַפיע [אויך דא; = פופצנטער באַנד פון: ש. אַנ–סקי  (שלמה־זנוויל ראפּאָפּאָרט), געזאַמלטע שריפטן אין 15 בענד], פאַרלאַג " אַנ–סקי": ווילנע – וואַרשע – ניו־יאָרק, 1925 

וואָס איז אַזוינס יידישע עטנאָגראַפיע? (האַנטביכל פאַר זאַמלער), יידישער וויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט: ווילנע, 1931 

שמואל שוועמער, דער טויטן־קולט בא אידן, ביבליאָטעק "אידישע וויסנשאַפט": יאַס, 1931

מאיר ווינער (רעד.), פּראָבלעמעס פון פאָלקלאָריסטיק, זאַמלונג 1, אינסטיטוט פאַר יידישער קולטור ביי דער אוקראַינישער וויסנשאַפט אַקאַדעמיע, עטנאָגראַפישע סעקציע, נאַצמינדפאַרלאַג: כאַרקאָוו—קיעוו, 1932

אייזיק ראָזעצווייג, סאָציאַלע דיפערענציאַציע אינעם יידישן פאָלקלאָר־ליד, אונטער דער רעדאַקציע פון מ. עריק, אינסטיטוט פאאַר יידישער פּראָלעטאַרישער קולטור, עטנאָגראַפישע סעקציע, פאַרלאַג פון דער אַלאוקראַינישער וויסנשאַפטלעכער אַקאַדעמיע: קיעוו, 1934

מרדכי קאָסאָווער, יידישע מאכליםאַ שטודיע אין קולטור־געשיכטע שפראַכפאָרשונג, ייוואָ: ניו־יאָרק, 1958.

אהרהם רעכטמאַן, יידישע עטנאָגראַפיע און פאָלקלאָר, זכרונות פון דער עטנאָגראַפישער עקספּעדיציע אָנגעפירט פון ש. אַנ–סקי, יידישער וויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט – ייוואָ: בוענאָס־איירעס, 1958


יצחק ריבקינד, יידישע געלט, אין לעבנסשטייגער, קולטור־געשיכטע, פאָלקלאָר, לעקסיקאָלאָגישע שטודיע, האקדמיה האמריקנית למדעי היהדות: ניו־יאָרק, 1959

דב סדן, היימישע כתבים: שרייבער, ביכער, פּראָבלעמען, 2 בענד, פאַרלאַג "המנורה": תל אביב, 1972

יעקב מייטליס, אין גאַנג פון דורות, עסייען אין תנ"ך, פאָלקלאָר, ליטעראַטור,פאַרלאַג "ישראל־בוך": תל אביב, 1975


בעאַטריס סילווערמאַן־וויינרייך, 1978
Beatrice Silverman-Weinreich, "Towards a Structural Analysis of Yiddish Proverbs", in Yivo Annual of Jewish Social Science, vol. 17.

אברהם בעקער, מאטיוון פון ציג און ציגעלע, א שטודיע, ה. ליוויק־פאַרלאַג: תל אביב, 1987

אברהם קרן, דאס יידישע שפריכווארט א שפיגל פון לעבן און שטייגער, בר-אילן אוניווערסיטעט: רמת גן, 1990

מאַרק קיעל,

Mark William Kiel, A twice lost legacy: Ideology, culture and the pursuit of Jewish folklore in Russia until Stalinization (1930-1931), PhD Dissertation, JTS, 1992

איציק נחמן גאָטעסמאַן,

Itzik Nakhmen Gottesman, Yiddish folklore and Jewish nationalism in Poland, 1918--1939, University of Pennsylvania, PhD Thesis, 1993

פגל' זיין בוך Defining the Yiddish Nation: The Jewish Folklorists of Poland פון 2003.


דן בן־עמוס,

Dan Ben-Amos, "Jewish Folk Literature", Oral Tradition 14/1: 140-274, 1999.


זשאן באומגארטען,

ד"ר איציק גאָטעסמאַנס  אַרטיקלען סעריע "פון אונדזער פאָלקלאר־אוצר" אין פאָרווערטס, זינט 2010


חיה בר-יצחק,
Haya Bar-Itzhak,  PIONEERS OF JEWISHETHNOGRAPHYAND FOLKLORISTICSIN EASTERN EUROPEScientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts: Ljubljana, 2010
 
Comments