סגולות און רפואות


צבי הירש בן ירחמיאל חוטש, סגולות ןרפואות, בית קאספר שטען: אמסטערדאם, 1703
דוב בער ב"ר שניאור זלמן, ספר רפואות, ספר פוקח עורים עם ספר תעלה ארוכה, לעמבערג?
ספר רפואות העם עם דרכי ישרים..,  סלאוויטא
דער מלאך רפאל אויך רפואות וסגולות, י. ראזענבערג (?), פשעמישל, 1914
Comments