אַלץ אינאיינעם (מער⸗ווייניקער)


אַבראַהאַמס, ישראל 1896: 

Israël Abrahams, Jewish life in the middle agesThe Macmillan company: London  [  (אין יידיש, אבער שטארק געקירצט, ווארשע 1923]

אונגער, מנשה 1955:  די חסידישע וועלט: געשיכטע פון חסידישע הויפן אין פּוילן און גאַליציע, פאַרלאַג "חסידות": ניו־יאָרק.

אָלשוואַנגער, עמנואל  1920: ראָזשינקעס מיט מאַנדלען, באַזעל: 
  Rosinkess mit Mandlen, aus der Volksliteratur der Ostjuden, gesammelt von Dr Immanuel Olŝvanger, Verlag der Schweizerischer Gesellschaft für Volkskunde: Basel
אָלשוואַנגער, עמנואל  1947: רויטע פאמעראנצן ROYTE POMERANTSN, שאָקען (שוקן) בוקסניו־יאָרק.

אַנ–סקי, ש. 1914: אידישע עטנאָגראַפישע פּראָגראַמע / צונויפגעשטעלט דורך ש. אנ-סקי מיטן הילף פון אַ גרופּע הערער פון דער אידישער אַקאַדעמיע אין פּעטראָגראַד; אונטער דער רעדאַקציע פון ל. י. שטערנבערג, פּעטראָגראַד.

אַנ–סקי, ש. 1921: די יידישע פאָלקסשאַפונג, סעפּאַראַטער אָפּדרוק פון דעם פּעדאַגאָגישן זשורנאַל "די נייע שול", פאַרלאַג פון דער יידישער צענטראַלער שול־אָרגאַניזאַציע: ווילנע.                                                                                                                                                        
אַנ–סקי, ש. 1925: פאָלקלאָר און עטנאָגראַפיע [=פופצנטער באַנד פון: ש.אַנ–סקי (שלמה־זנוויל ראפּאָפּאָרט), געזאַמלטע שריפטן], פאַרלאַג " אַנ–סקי": ווילנע – וואַרשע – ניו־יאָרק.   
בוגאַטש, שמואל  1961: דורות זינגען, שירת הדורות, פאַרבאַנד ביכער פאַרלאַג: ניו־יאָרק.
בירנבוים, מ. און קאַסעל, ד. 1928: פּראַקטישע יידישע גראַמאַטיק. עלעמענטאַרקורס, אָרטאָגראַפיע, עטימאָלאָגיע און סינטאַקסיס. 3 פאַרבעסערטע אויפלאַגע, גיטלין: וואַרשע.      
בערעגאָווסקי, משה  1937: יידישע אינסטרומענטאלע פאלקס-מוזיק, וויסנשאַפט אַקאַדעמיע פון אוקראַינע: קיעוו.                                             בערעגאָווסקי, משה  1938: יידישע פאלקס-לידערצוזאמען מיט אי. פעפער, אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג: קיעוו,                                                 בערעגאָווסקי, משה  1941: "יידישע קלעזמער, זייער שאפן און שטייגער", סאוועטיש, ליטערארישער אלמאנאך, זז. 450-412, מאסקווע, 1941
בערעגאָווסקי, משה  1987: 
Моисей Береговский, Еврейская народная инструментальная музыка. Общая ред., примеч. и заключ. статья М. Гольдина, "Советский Композитор": Москва.

גאָלדוואַסער, משה  1983:              Morris Goldwasser, Azhoras NoshimA Linguistic Study of a Sixteenth Century Yiddish Work, Working Papers in Yiddish and East European Jewish Studies, No. 33, Max Weinreich center for Advanced Jewish Studies, YIVO Institute for jewish Research: New York

גידעמאַן, מאָריץ  1922: יידישעקולטור־געשיכטע אין מיטלאַלטער (יידן אין דייטשלאַנד: דאָס XIV אוןXV יאָרהונדערט),  [איבערגעזעצט אויף] יידיש [מיט הערות פון] נחום שטיף, כלל־פאַרלאַג: בערלין.

גינזבורג, ש., מאַרעק, פּ. 1901: יידישע פאָלקסלידער אין רוסלאַנד, די רעדאַקציע פון זשורנאַל "וואָסכאָד": סט. פּעטערבורג:

Саул М. Гинзбург, Петр С. Марек, Еврейскія народныя пѣсни в Россіи, 1901.

געלבער, נתן   1924:                                                                                                                       GelberNathan MichaelAus zwei Jahrhunderten: Beiträge zur neueren Geschichte der JudenLöwit: Wien

גערצאָן, יעקב  1902:                                                                                         Jacob Gerzon, Die jüdisch-deutsche Sprache. Eine grammatischlexikalische Untersuchung ihres deutschen Grundbestandes, J. Kaufmann: Frankfurt am Main, 1902

 
 
דאַווידסאָן, ישראל 1907:              Israel Davidson, Parody in Jewish Literature, The Columbia University Press: NY, 1907

דובנאָוו, שמעון   1929: פון "זשאַרגאָן" צו יידיש, און אַנדערע אַרטיקלען, ליטעראַרישע זכרונות, ווילנער פאַרלאַג פון ב. קלעצקין: ווילנע.

וואַלעט, באַרענד  2012:    Barend Wallet, Links in a Chain: Early Modern Yiddish Historiography in the Northern Netherlands (1743-1812), PhD Thesis, FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis

וואַנווילד, משה [משה־יוסף דיקשטיין]  1923: ביי אונדז יידן, זאַמלבוך פאַר פאָלקלאָר און פילאָלאָגיע, רעדאַגירט פון מ. וואַנווילד, פאַרלאַג פּנחס גראַובאַרד: וואַרשע.

היילפּערין, ישראל  1948: בית ישראל בפולין - מימים ראשונים ועד לימות החורבן, ערך ישראל היילפרין, המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית: ירושלים, תש"ח.

ווייכערט, מיכאל  1926; טעאטער און דראמע, ווילנער פאַרלאַג קלעצקין: ווילנע.
ווייכערט, מיכאל  1927: יידיש טעאטער, קווארטאל־בוך, רעדאַקטאָר: מיכאל ווייכערט, קלעצקין: ווילנע - וואַרשע.

וויינרייך, מאַקס  1923: שטאַפּלען, פיר עטיודן צו דער יידישער שפּראַכגעשיכטע און ליטעראַטורוויסנשאַפט, וואָסטאָק: בערלין. 

וויינרייך, מאַקס  1927: שטורעמווינט. בילדער פון דער יידישער געשיכטע אין דעם 17טן יאָרהונדערט, טאָמאָר: ווילנע.


וויינרייך, מ
אַקס  1928: בילדער פון דער יידישער ליטעראַטורגעשיכטע פון די אָנהייבן ביז מענדעלע מוכר־ספרים, טאָמאָר: ווילנע.

    מאַקס וויינרייכס געשיכטע פון דער יידישער שפּראַך -- אויף ענגליש: דער ערשטער באנד און דער צווייטער באנד, 2008


ווינער, לעא  1899:                                           Leo Wiener, The history of Yiddish literature in the nineteenth century, Charles Scribner’s Sons: New York

ווינער, מאיר  1932: פּראָבלעמעס פון פאָלקלאָריסטיק, זאמלונג 1, נאצמינפארלאג: כאַרקאָוו—קיעוו. [אַרטיקלען פון ווינער, בערעגאָווסקי, סקודיצקי]

ווינער, מאיר  1935: עטיודן וועגן מענדעלען אין זעכציקער און זיבעציקער יאָרן, עמעס: מאָסקווע

ווינער, מאיר און סקודיצקי, זלמן  1933, 1936: פאָלקלאָר־לידער, נייע מאַטעריאַלן זאַמלונג, עמעס: מאָסקווע, באַנד 1: 1933, באַנד 2: 1936.

ווינער,מאיר און זאַרעצקי, אייזיק  1938: פראַגן פון יידישער שפּראַך, וויסנשאַפטלעכע זאַמלביכער פון דער קאַטעדרע פאַ דער יידישער שפּראַך און ליטעראַטור, באַנד 1, עמעס: מאָסקווע.

ווינער, מאיר 1945: צו דער געשיכטע פון יידישער ליטעראַטור אין 19טן יאָרהונדערט, עטיודן און מאַטעריאַלן, 2 בענד, איקוף: ניו־יאָרק.

זאַרעצקיאייזיק  1926: פּראקטישע יידישע גראמאטיק, שול און בוך: מאָסקווע

זאַרעצקיאייזיק  1929:  יידישע גראמאטיק, בקלעצקין: ווילנעוואַרשע.

זילבערצווייג, זלמן  1969-1931: לעקסיקאָן פון יידישן טעאטער, ניו־יאָרק, וואַרשע, מעקסיקאַ־סיטי


טרונק, יחיאל ישעיהו 1944: פּוילן, זכרונות און בילדער7 בענד, מעדעם קלוב: ניו־יאָרק.

יאַכינזאָן, י.  1927: מענדעלעס עפּאָכע. אַנטאָלאָגיע צונויפגעשטעלט פון מענדעלע־מוחר־ספרימס ווערק, קולטור־ליגע: קיעוו

ייוואָ,  1926: [פילאָלאָגישע שריפטן, באַנד 1], לאַנדוי־בוך, ד"ר אַלפרעד לאַנדוי צו זיין 75סטן געבוירנסטאָג... פון זיינע גוטע־פריינט און תלמידים, קלעצקין: ווילנע.

ייוואָ,  1931: וואָס איז אַזוינס יידישע עטנאָגראַפיע? (האַנטביכל פאַר זאַמלער), יידישער וויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט: ווילנע, 1931

ייוואָ,  1931: די ערשטע ײדישע שפראך־קאָנפערענץ: באַריכטן, דאָקומענטן און אָפּקלאַנגען פון דער טשערנאָװיצער קאָנפערענץ, 1908, ביבליאָטעק פון ייוואָ, יידישער וויסנשאַפטלעכער אינסטיטוט: ווילנע

כהן, בערל   1986: לעקסיקאָן פון יידיש־שרייבערס (sic), ניו־יאָרק.

כהן, י. ל.   1920: יידישע פאלקסלידער, מיט מעלאדיען, אויס דעם פאלקס-מויל געזאמלט, צוויי בענד, ליטעראַרישער  פאַרלאַגניו־יאָרק.
כהן, י. ל.   1931: יידישע פאלקמעשיות אויס דעם פאלקסמויל געזאמלטפאַרלאַג "יידישע פאָלקלאָר-ביבליאָטעק", ניו־יאָרק - ווילנע.
כהן, י. ל.   1938: יידישער פאָלקלאָראונטער דער רעדאַקציע פון י. ל. כהן, פילאָלאגישע סעקציע, קאָמיסיע פאַר פאָלקלאָר, ייוואָ: ווילנע.
כהן, י. ל.   1940: יידישע פאלקס-מעשיותייוואָ: ווילנע.

לאַנדוי, אַלפרעד  1911: 

                                                   Alfred Landau, Jüdische Privatbriefe aus dem Jahre 1619: mit 8 Schrifttaf. / nach den Originalen..Braumüller: Wien

ליבערבערג, י.   1930: ביבליאלאגישער זאמלבוךאונטער דער רעדאַקציע פון י. ליבערבערג, צענטראַל פאַרלאַג פאר די פעלקער פון פ. ס. ס. ר.: מאָסקווע-כאַרקאָוו-מינסק, 1930

ליבערמאַן, ח. 1984-1980:
חיים ליברמן, אהל רח"ל [חלק ראשון], ניו־יאָרק1980 
חיים ליברמן, אהל רח"ל, חלק שני, ניו־יאָרק1981
חיים ליברמן, אהל רח"ל, חלק שלישי ניו־יאָרק, 1984

ליטווין, אַ. 1917-1916: [= שמואל הורוויץ], יידישע נשמות, באַנד 1ליטאַ, סטאַר היברו בוק קאָ.: ניו־יאָרק, באַנד 2, ליטאַ; פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": נ"י; באַנד 3, ליטאַ, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": ניו־יאָרק; באַנד 4פּוילן, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": נ"יבאַנד 5, גאַליציען, פאַרלאַג "פאָלקסבילדונג": נ"י; באַנד 6, ביים רבינס טיש, פאַרלאַג "פאָלקסילדונג": נ"י.

לעהמאַן,שמואל 1928: גנבים-לידער (מיט מעלאדיעס), פארלאג גראובארד, ווארשע, [ליידער, געוויסע זייטן פעלן]


מאַרק, בערנאַרד  1957: די געשיכטע פון יידן אין פּוילן (ביזן סוף פון XV י. ה.)פאַרלאַג "יידיש בוך": וואַרשע.

מאַרק, יודל  1921:  שול־גראמאטיקאין ביישפּילן און אויפגאַבעס, ליכט: קאָוונע.

מייטליס, יעקב   1933: 

Jakob Meitlis [Maitlis], Ma'assebuch, seine Entstehung und Quellengeschichte: zugleich ein Beitrag zur Einführung in die altjiddische Agada, Buchhandlung Rubin Mass: Berlin

מייטליס, יעקב   1961 :די שבחים פון רבי שמואל און רבי יודא חסיד (אַ צושטייער צו דער יידישער פאָלקלאָר־פאָרשונג), קדם: לאָנדאָן.

נאָבל, שלמה    1943: חומש טייטש: אן אויספארשונג וועגן דער טראדיציע פון טייטשן חומש אין די חדריםייוואָ: ניו־יאָרק.

ניגער, שמואל  1919: די יידישע ליטעראַטור און די לעזערין, דרוקעריי "ווילנער פאַרלאַג": ווילנע.

ניגער, שמואל  1946: דערציילערס און ראמאניסטן, ציקאָ: ניו־יאָרק.

סדן, דב  1972: חן־גריבעלעך (צו דער ביאגראפיע פון ווארט און ווערטל) , אַלוועלטלעכער יידישער קולטור־קאָנגרעס: בוענאָס איירעס.

סעגאַלאָוויטש, זוסמאַן  1946: טלאָמאַצקע 13 (פון פאַרברענטן נעכטן) [= דאָס פּוילישע יידנטום], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס.

עלזעט, יהודה  1927: שטודיען אין דעם אַמאָליקן אינערלעכן יידישן לעבן, מאָנטרעאָל.

עריק, מאַקס  1926: וועגן אַלטיידישן ראָמאַן און נאָוועלע,  פערצנטער—זעכצנטער יאָרהונדערט, "דער וועג צום וויסן": קאָוועל.

עריק, מאַקס  1929: די געשיכטע פון דער יידישער ליטעראַטור פון די עלטסטע צייטן ביז דער השכלה־תקופה, 14טן—18טן יאָרהונדערט, קולטור־ליגע: וואַרשע.


עריק, מאַקס  1933:  די קאָמעדיעס פון דער בערלינער אויפקלערונג. אונטער דער רעדאַקציע מיט אַ ליטעראַטור־היסטאָרישן אַנאַליז פון מ. עריק. מלוכה־פאַרלאַג פון די נאַציאָנאַלע מינדערהייטן פון אוסר"ר: קיעוו-כאַרקאָוו.


עריק, מאקס   1934: עטיודן צו דער געשיכטע פון דער השכלה 1881-1789, מלוכה־פאַרלאַג פון ווייסרוסלאַנד: מינסק
פאַלקאָוויטש, עליע   1930: גראמאטיק פאר דערוואקסענע: ווארט-בילדונג, באהעפט, צונויפגעזעצטע פראזע, צענטר. פעלקער־פאַרל. פון פ.ס.ס.ר: מאָסקווע, כאַרקאָוו, מינסק.
פאַלקאָוויטש, עליע   1936: יידיש: פאר דערוואקסענע, ערשטער טייל, פארלאג "עמעס": מאָסקווע.
פרידקין, א[ייזיק] 1925: אברהם-בער גאטלאבער און זיין עפאכע: לויט פארשיידענע קוועלן, קלעצקין: ווילנע.

פּרילוצקי, נח   1912:  יידישע פאלקסלידער, צוויי בענד, נייער פארלאג: ווארשע, 1912 (אדער 1913), דער ערשטער באנד אויך דא און דער צווייטער אויך דא 

פּרילוצקי, נח   1912: נח פרילוצקי'ס זאמלביכער פאר יידישן פאלקלאר, פילאלאגיע און קולטורגעשיכטעוואַרשע.

פּרילוצקי, נח   1921: דיאַלעקטישע פּאַראַלעלן און באַמערקונגען, עטיודן וועגן יידישן וואָקאַליזם [= יידישע דיאַלעקטאָלאָגישע פאָרשונגען, 3טער באַנד], נייער וואַרשע פאַרלאַג: וואַרשע
פּרילוצקי, נח און  לעהמאַן, שמואל  1933: אַרכיוו פאַר יידישער שפּראַכוויסנשאַפט, ליטעראַטורפאָרשונג און עטנאָלאָגיע, אַרויסגעגעבן פון נח פּרילוצקי און שמואל לעהמאַן, נייער פאַרלאַג: וואַרשע1933-1926.

ציטראן, שמואל לייב  1920ער: דריי ליטערארישע דורות https://archive.org/details/nybc202346/page/n2 

צינבערג, ישראל 1949: קולטור־היסטאָרישע שטודיעס, משה ישראל שקליאַרסקי: ניו־יאָרק.

קאָטיק, יחזקאל   1922: מיינע זכרונות, צוויי בענד, כלל־פאַרלאַג: בערליןקאַץ, הירשע־דוד 1993: תקני תקנות, פראַגן פון יידישער סטיליסטיקפאַרלאַג "אָקספאָרדער יידיש": אָקספאָרד.

קאַץ, הירשע־דוד 2004: זיין ענגליש בוך "ווערטער אין פלאמען" (אויך דא)

קאַץ, הירשע־דוד 2015: זיין ענגליש בוך "יידיש און מאכט" (אויך דא)

קראַוסהאַר, אלכסנדר 1895:

Alexander Kraushar, Frank i frankiści polscy, 1726-1816, vol. 1, (vol. 2), Krakow.

ראַוויטש, מלך  1982-1945: מיין לעקסיקאָן, 5 בענד, מאָנטרעאָל; תל אביב.

ראָזענשטיין, ב. 1908: ליטעראַטור־וויסנשאַפט, לער־בוך פאַר די יידישע און אַלגעמיינע ליטעראַטור־טעאָריע מיט אַ גרויסע זאַמלונג מוסטערן פון די בעסטע יידישע פאָעטן און פּראָזאַאיקער, פאַרפאַסט און געזאַמלט םון א. ב. ראָזענשטיין, רעדאַגירט דורך מ. קרינסקי, ביכער פאַר אַלע: וואַרשע, ערשטער טייל  און  צווייטער טייל.

רובשטיין, בן ציון 1922: די אַנטשטייאונג און אַנטוויקלונג פון דער יידישער שפּראַך (די סאָציאָלאָגישע אוןגעשיכטלעכע פאַקטאָרן), "שול און לעבן": וואַרשע


ריווקינד, י.   1959: יצחק ריבקינד,   יידישע געלט: אין לעבענסשטייגער, קולאור-געשיכטע און פאלקלאר: לעקסיקָאלגישע שטודיע, האקדמיה האמריקאית למדעי היהדות:  ניו־יאָרק.
רייזען, זלמן  1908: יידישע גראַמאַטיק, פאַרלאַג "פּראָגרעס": וואַרשע.   
רייזען, זלמן  1914: לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטער און פּרעסע, פאַרלאַגס־געזעלשאַפט "צענטראַל": וואַרשע
רייזען, זלמן  1920: גראַמאַטיק פון דער יידישער שפּראַך, ערשטער טייל, צווייטע פאַרבעסערטע אויפלאַגע, ווילנע.
רייזען, זלמן  1923: פון מענדעלסאָן ביז מענדעלע. האַנטבוך פאַר דער געשיכטע פון דער יידישער השכלה־ליטעראַטור, מיט רעפּראָדוקציעס און בילדער, קולטור־ליגע: וואַרשע
רייזען, זלמן  1929-1928: לעקסיקאָן פון דער יידישער ליטעראַטער, פּרעסע און פילאָלאָגיע, 4 בענד, ווילנער פאַרלאַג ב. קלעצקין: ווילנע.
רייזען, זלמן  1965: יידישע ליטעראטור און יידישע שפּראך, [= מוסטערווערק פון דער יידישער ליטעראטור, 24], בוענאָס־איירעס.

רינגעלבלוםעמנואל 1953: קאַפּיטלען געשיכטע פון אַמאָליקן יידישן לעבן אין פּוילן, ביאָגראַפישע הקדמה און רעדאַקציע פון ד"ר יעקב שאַצקי [= דאָס פּוילישע יידנטום, באַנד 92-91], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס.

שאַצקי, יעקב  1974: אין שאטן פון עבר, [= דאס פוילישע יידנטום], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס.

שאַצקי, יעקב 1950: קולטור־געשיכטע פון דער השכלה אין ליטע (פון די עלטסטע צייטן ביז חיבת ציון) [= דאָס פּוילישע יידנטום, באַנד 70], צענטראַלער פאַרבאַנד פון פּוילישע יידן אין אַרגענטינע: בוענאָס איירעס.g

שוואַרצבאַרט, יצחק  1958: צווישן ביידע וועלט מלחמות, זכרונות וועגן דעם יידישן לעבן אין קראָקע אין דער תקופה 1939-1919, בוענאָס איירעס, 1958

שטיינשניידער, משה   1848:                          Moritz SteinschneiderJüdisch-Deutsche Literatur nach einem handschriftlichen Katalog der Oppenheim’schen   Bibliothek (in Oxford) mit Zusätzen und Berichtigungen”, Serapeum, vols. 9-10, T. O. Veigel: Leipzig

שולמאַן, אליהו  1987: לעקסיקאָן פון "פאָרווערטס" שרייבער, זינט 1897, פאָרווערטס: ניו־יאָרק

שולמאַן, אלעזר תרע"ג:  שפת יהודית־אשכנזית וספרותה מקץ המאה הט"ו עד קץ שנות המאה הי"ח, דפוס אלי' לעווין: ריגא.
שולמאן, ניסן אלחנן,
Nisson Elchanan Shulman, Authority and Community - Polish Jewry in the 16th Century, Ktav Publishing House: Hoboken, 1986

שטיף, נחום   1922: בעל־דמיון, הומאַניזם אין דער עלטערער יידישער ליטעראַטור: אַ קאַפּיטל ליטעראַטור־געשיכטע, כלל־פאַרלאַג: בערלין
שטיף, נחום   1929: די עלטערע יידישע ליטעראטור. ליטעראַרישע כרעסטאָמאַטיע מיט אַן אַריינפיר און דערקלערונגען צו יעדן שרייבער, קולטור־ליגע: קיעוו
שטיף,נחום    1930:  יידישע סטיליסטיקצענטראַלער פאַרלאַג פאַר די פעלקער פון פ.ס.ס.ר., אַלאוקראינישע פיליע: מאָסקווע – כאַרקאָוו – מינסק.
שיפּער, יצחק  1923, 1925: געשיכטע פון יידישער טעאַטער־קונסט און דראמע פון די עלטסטע צייטן ביז 1750, צוויי בענד, פאַרלאַג "קולטור־ליגע": וואַרשע.

שעפער, לאה 2016:Comments