קונסטהגדה של פסחPassover Haggadah, פראג, [1520]

[ספר] מהגיםפון יצחק טירנאו, ווענעציע, 1593


מארטין בובער
Martin Buber, Juedische Kuenstler, Juedischer Verlag: Berlin, 1903
מארק שאגאל 

מילגרוים, בערלין, 1924-1922
רימון, בערלין, 1924-1922

פראנץ לאנדסבערגער, אימפרעסיאניזם און עקספרעסיאניזם, פארלאג פאר קונסט און ליטעראטור "רימון": בערלין, 1922

שלמה באסטאמסקי, מרדכי אנטאקאלסקי: ביאגראפיע, ווילנע, 1922; צווייטער דרוק, ווילנע, 1923

יששכר ריבאק, מיין חרובער היים -- א געדעכעניש -- ה'תרפג, פארלאג"שוועלן": בערלין, 1923

מ. שאץ-אנין, קונסט אלס פארגעפיל פון מאכט, ריגע, 1924

И. Йофе, Е Голербах, Гравюры на дереве С. Юдовина, Ленинград, 1928 יאפע און גאלערבאך, ש. יודאווינס האלצשניטן, לענינגראד, 1928 (אויף רוסיש)                                                              י

מאקס גרונוואלד, 1932:              ,1932:  ,Max Grunwald, "Holzsynagogen in Polen", in Menorah 7-8, pp. 297-312


העפטן פון יידישער קונסט, ייווא: ווילנע 1936

א. טשעריקאווער (רעד.), יששכר בער ריבאק: זיין לעבן און שאפן, פאריז, 1937
 

בעלא שאגאל, ברענעדיקע ליכט, פאלקס-פארלאג ביים יידישן פראטערנאלן ארדן: ניו-יארק, 1945

בעלא שאגאל, די ערשטע באגעגניש, פארלאג פון יידישן פראטערנאלן ארדן: ניו-יארק, 1947

אפרים שרייער,  פראבלעמען פון קינסטלערישן שאפן, נייוועלט: מינכען, 1948

יאסל בערגנער, 59 אילוסטראציעס צו אלע פאלקסטימלעכע געשיכטן פון י. ל. פרץ (קאטאלאג), איינריפירווערטער: שמואל ניגער, י.י. סיגאל, פארלאג פון הערץ און עדעלשטיין: מאנטרעאל, 1950

הערש פענסטעראונדזערע פארפייניקטע קינסטלער, מיט א פארווארט פון מארק שאגאל, פאריז, תשי"א / 1951

יוסף סאנדעל, שמואל הירשענבערג, יידיש בוך: ווארשע, 1952

יוסף סאנדעל, יידישע מאטיוון אין דער פוילישער קונסט, יידיש בוך: ווארשע, 1954

יוסף סאנדעל, אומגעקומענע יידישע קינסטלער אין פוילן, יידיש בוך: ווארשע, 1957

דוד דאווידאוויטש, שולן אין פוילן, צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע: בוענאס-איירעס, 1961

בארווין פרענקעל, מיט יידישע קינסטלער, שמועסן און באמערקונגען, יידישער קולטור-קאנגרעס אין פראנקרייך: פאריז, 1963 

יוסף סאנדעל, פלאסטישע קונסט ביי יידן אין פוילן, יידיש בוך: ווארשע, 1964

יצחק-אלחנן ראנטש, די וועלט פון מארק שאגאל, איקוף: ניו-יארק, 1967

גבריאל ווייסמאן, ישראל-קינסטלער, פארלאג פריינד: תל אביב, 1979

ישראל קאוועלמאן, נאטיצן וועגן יידישער גראפיק און מאלעריי-קונסט, ביבליאטעק פון "סאוועטיש היימלאנד", סאוועטסקי פיסאטעל: מאסקווע, 1987

מאַרק שאַגאַל און דער יידישער טעאַטער ,Guggenheim Museum ,Marc Chagall and the Jewish theater,י 1992  


קוזנעצאווא, דיפלאם ארבעט וועגן ליסיצקיס "חד גדיא" 1919 , פעטערבורג (אויף רוסיש), 2012
   2012 ,М-Е. В. Кузнецова, Интерпретация текста пасхальной песни«Хад-Гадья»Петербургский институт иудаики, Санкт-Петербург
Comments