งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
www.swkj.ac.thบันทึกการส่งสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  คลิกส่ง >>> https://goo.gl/K5nJkQ

ตรวจสอบ การส่งสื่อ  Click >>>  https://goo.gl/VD74dD


Click >>> ตารางสรุปสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


DiJt4

ภาษาต่างประเทศ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
< < <

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

.................


ค่ายหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ROBOT 30 in1
ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2555
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
วิทยากร นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย สถิติเว็บไซต์
 ** สามารถใช้งานได้ครบถ้วน บนบราวเซอร์
Google Chrome รุ่น 50.0.2661.102 m
และ Internet Explorer 11 **


หน้าเว็บย่อย (2): ตารางสอน1/2556 formkru56