دانلود كتاب هاي تخصصي

پيشنهاد مي شود براي بالا بردن سطحي علمي خود در رشته مهندسي نفت، و عقب نماندن از دانشجوياني كه در دانشگاه هاي انگليسي زبان و به زبان انگليسي در اين رشته مشغول به تحصيل هستند، كتاب هاي زير را دانلود و مطالعه نماييد. 
اكثر اين كتاب ها را اساتيد مهندسي نفت در كليه كشورها و همچنين ايران به دانشجويان خود معرفي مي نمايند و به عنوان مرجع رسمي دروس تخصصي تدريس مي كنند.
كتاب هايي نيز به عنوان كمك درسي و براي درك بيشتر مطالب و همچنين يادگيري تخصصي تر دروس و مفاهيم مهندسي نفت مي باشند.
بديهي است دانشجويان و فارغ التحصيلان و كاركناني از شركت نفت كه كتاب هاي حاضر را مطالعه نمايند، براي شركت درآزمون ها و مصاحبه هاي تخصصي و همچنين ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر، از آمادگي چندين برابر برخوردار خواهند بود.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

View
حفاري با هوا و گاز  Jan 26, 2011, 6:21 AM Masoud Rahimi
ċ

View
ديناميك سيالات  Jan 26, 2011, 6:24 AM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 26, 2011, 6:25 AM Masoud Rahimi
ċ

View
شبيه سازي مخازن  Jan 26, 2011, 6:14 AM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:17 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:18 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:15 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 1:33 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:20 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:19 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:21 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:22 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مباني مهندسي مخازن  Jan 27, 2011, 12:36 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:23 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:24 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:25 PM Masoud Rahimi
ċ

View
اصول شبيه سازي عددي مخازن  Jan 27, 2011, 12:28 PM Masoud Rahimi
ċ

View
اصول تفسير نمودارگيري از چاه  Jan 27, 2011, 12:29 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مهندسي مخازن گاز  Jan 26, 2011, 6:08 AM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 1:33 PM Masoud Rahimi
ċ

View
زمين شناسي در بهره برداري از نفت  Jan 27, 2011, 12:31 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مدلسازی هندسی، شبیه سازی عددی، و بهینه سازی  Jan 27, 2011, 12:32 PM Masoud Rahimi
ċ

View
ژئومورفولوژی ميادين نفت و گاز  Jan 27, 2011, 12:35 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مدلسازي جريان  Jan 27, 2011, 12:38 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مقدمه اي بر كاربرد سيستم هاي خطي و آشفته  Jan 27, 2011, 12:40 PM Masoud Rahimi
ċ

View
تئوري معكوس براي تطبيق تاريخ و خواص مخزن نفت  Jan 27, 2011, 12:44 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 12:45 PM Masoud Rahimi
ċ

View
اندازه گيري ارتعاشات  Jan 27, 2011, 12:48 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مدلسازي سيستم هاي مكانيكي  Jan 27, 2011, 12:50 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مدلسازي لرزش-لغزش رشته حفاري در عمليات حفر چاه نفت  Jan 27, 2011, 1:12 PM Masoud Rahimi
ċ

View
يادداشت هايي از مهندسي مخازن گاز - طارق احمد  Jan 26, 2011, 6:11 AM Masoud Rahimi
ċ

View
پيش بيني فشار سازند غير نرمال  Jan 27, 2011, 1:15 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مهندسي حفاري  Jan 27, 2011, 1:19 PM Masoud Rahimi
ċ

View
امكانات و ساخت مهندسي  Jan 27, 2011, 1:22 PM Masoud Rahimi
ċ

View
زمين شناسي نفت  Jan 27, 2011, 1:35 PM Masoud Rahimi
ċ

View
صنعت نفت  Jan 27, 2011, 1:37 PM Masoud Rahimi
ċ

View
پترولوژی سنگهای رسوبی  Jan 27, 2011, 1:38 PM Masoud Rahimi
ċ

View
اصول طراحي سازه  Jan 27, 2011, 1:40 PM Masoud Rahimi
ċ

View
مهندسي عمليات بهره برداري  Jan 27, 2011, 1:31 PM Masoud Rahimi
ċ

View
ارتعاشات تصادفي  Jan 27, 2011, 1:41 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 1:43 PM Masoud Rahimi
ċ

View
پایداری و ثبات سیستم های غیر خطی  Jan 27, 2011, 1:45 PM Masoud Rahimi
ċ

View
پايداري سيستم هاي ديناميكي  Jan 27, 2011, 1:46 PM Masoud Rahimi
ċ

View
خاصیت مغناطیسی زمین -- مقدمه برای زمین شناسي  Jan 27, 2011, 1:48 PM Masoud Rahimi
ċ

View
روش هاي حرارتي بهره برداري نفت  Jan 27, 2011, 1:50 PM Masoud Rahimi
ċ

View
خواص حرارتي و رفتار دماهاي مربوط به سيستم سنگ - سيال  Jan 27, 2011, 1:53 PM Masoud Rahimi
ċ

View
تئوری الاستیسیته  Jan 27, 2011, 1:56 PM Masoud Rahimi
ċ

View
كنترل و طراحي ارتعاشات  Jan 27, 2011, 1:58 PM Masoud Rahimi
ċ

View
اصول ارتعاشات  Jan 27, 2011, 2:00 PM Masoud Rahimi
ċ

View
  Jan 27, 2011, 2:01 PM Masoud Rahimi
ċ

View
چاه آزمايي جهت تجزيه و تحليل مخازن تركدار  Jan 27, 2011, 2:04 PM Masoud Rahimi
ċ

View
راهنماي كار براي تجهيزات حفاري و عمليات  Jan 27, 2011, 2:06 PM Masoud Rahimi
ċ

View
راهنماي كار براي مهندسي بهره برداري گاز و نفت  Jan 27, 2011, 2:08 PM Masoud Rahimi
ċ

View
راهنماي كار براي مهندسي مخزن  Jan 27, 2011, 2:10 PM Masoud Rahimi
ċ

View
Carcoana, A. - Applied Enhanced Oil Recovery  Jan 25, 2011, 5:12 AM Masoud Rahimi
ċ

View
Mecanica de los Fluidos - Streeter Wylie  Jan 25, 2011, 5:19 AM Masoud Rahimi
ċ

View
Applied Drilling Engineering  Jan 25, 2011, 5:14 AM Masoud Rahimi
Comments