ประเทศมาเลเซีย

About Malaysia
ธงประจำชาติ


เเผนที่ประเทศมาเลเซีย


ดอกไม้ประจำชาติ


อาหารประจำชาติ


ชุดประจำชาติ
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
    
    ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน)

     เมืองหลวง : 
กรุงกัวลาลัมเปอร์

     ประชากร: ประมาณ 28.9 ล้านคน

     
 ดอกไม้ประจำชาติ:ดอกบุหงารายา 

    วันชาติ: 31 สิงหาคม

    วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน: 8 สิงหาคม 2510 (สมาชิกก่อตั้ง)

    ภาษาประจำชาติ:ภาษามาเลย์/มลายู

    ภาษาราชการ:ภาษามาเลย์

    การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เเละมีคณะรัฐบาล

     พื้นที่ : 
329,758ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 64 ของไทย)

    
สกุลเงิน : ริงกิต 

     ภูมิประเทศ : 
มาเลเซียตะวันตก มีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ทำให้มีที่ราบ 2 ด้าน ที่ราบด้านตะวันตกกว้างกว่า เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ เขตปลูกยางพารา และขุดแร่ดีบุก มาเลเซียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูงอยู่ทางตอนใน มีที่ราบย่อม ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล
        ทิศเหนือ        ติดกับประเทศไทย
        ทิศตะวันตก    ติดกับทะเลอันดามันเเละเมียนมาร์
        ทิศตะวันออก  ติดกับฟิลิปปินส์
        ทิศใต้            ติดกับสิงคโปร์

     ภูมิอากาศ : 
ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม

    ชนชาติ : ประเทศมาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ในอดีตเคยเกิดสงครามกลางเมืองเนื่องจากการกีดกันทางเชื้อชาติ ประเทศมาเลเซียประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูร้อยละ 50.4 เป็นชาวภูมิบุตร (Bumiputra) คือบุตรแห่งแผ่นดิน รวมไปถึงชนดั้งเดิมของประเทศอีกส่วนหนึ่ง ได้แก่กลุ่มชนเผ่าในรัฐซาราวัก และรัฐซาบาห์มีอยู่ร้อยละ 11 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของมาเลเซียนั้น ชาวมลายูนั้นคือมุสลิม และอยู่ในกรอบวัฒนธรรมมลายู แต่ชาวภูมิบุตรที่ไม่ใช่ชาวมลายูนั้น มีจำนวนกว่าครึ่งของประชากรในรัฐซาราวัก (ได้แก่ชาวอิบัน ร้อยละ 30) และร้อยละ 60 ของประชากรรัฐซาบาห์ (ได้แก่ชาวกาดาซัน-ดูซุน ร้อยละ 18 และชาวบาเจา ร้อยละ 17) นอกจากนี้ยังมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมของคาบสมุทรมลายูอีกกลุ่มหนึ่ง คือ โอรัง อัสลี
ประชากรกลุ่มใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวภูมิบุตรหรือชนดั้งเดิมเป็นพวกที่เข้ามาใหม่ โดยเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน มีอยู่ร้อยละ 23.7 ซึ่งมีประจายอยู่ทั่วประเทศ มีชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย อีกร้อยละ 7.1 ของประชากร ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวทมิฬ แต่ยังมีชาวอินเดียกลุ่มอื่น อย่างเกรละ, ปัญจาบ, คุชรัต และปาร์ซี นอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย โดยอาศัยอยู่ในรัฐทางตอนเหนือของประเทศ มีคนเชื้อสายชวา และมินังกะเบาในรัฐทางตอนใต้ของคาบสมุทรอย่าง รัฐยะโฮร์ ชุมชนลูกครึ่งคริสตัง (โปรตุเกส-มลายู) ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และชุมชนลูกครึ่งอื่นๆอย่าง ฮอลันดา และอังกฤษส่วนมากอาศัยในรัฐมะละกา ส่วนลูกครึ่งเปอรานากัน หรือชาวจีนช่องแคบ (จีน-มลายู) ส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐมะละกา และมีชุมชนอยู่ในรัฐปีนัง

     ศาสนา :
อิสลาม (ร้อยละ 60) พุทธ (ร้อยละ 19) และคริสต์ (ร้อยละ 12)
    อาหารประจำชาติ: นาซิ เลอมัก

    ชุดประจำชาติ: หญิง เรียกชุดบาราจูกุง/คะบาย่า
                           ชาย เรียกชุดบาจูมลายู
Comments