ประเทศบรูไน

About Brunei
ธงประจำชาติ

เเผนที่ประเทศบรูไน

ดอกไม้ประจำชาติ

อาหารประจำชาติ

ชุดประจำชาติ
ข้อมูลประเทศบรูไน
    
    ที่ตั้ง : บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) อยู่บนเกาะบอร์เนียว อยู่ในเขตร้อน ฝนตกเกือบตลอดปี อุณหภูมิประมาณ 24 -32 องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อน อุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
 
     เมืองหลวง : กรุงบันดาเสรีเบกาวัน 

     ประชากร: ประมาณ 330,700 คน

     
ดอกไม้ประจำชาติ: ดอกซิมเปอร์

    วันชาติ: 23 กุมภาพันธ์

    วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน: 7 มกราคม 2557

    ภาษาประจำชาติ: ภาษามาเลย์

    ภาษาราชการ: ภาษามาเลย์ เเละภาษาอังกฤษ

    การปกครอง : บรูไนปกครองโดยระบอบกษัตริย์ สมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหม และรักษาการรัฐมนตรีการคลังด้วย

     พื้นที่ : มีพื้นที่โดยประมาณ 
5,769 ตารางกิโลเมตร 
    สกุลเงิน : บรูไนดอลลาร์ 

     ภูมิประเทศ : 
อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ดิน แดนของบรูไนถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีพื้นที่ของรัฐซาราวักของมาเลเซียกั้นไว้เป็นภาคตะวันออก และตะวันตก แม้จะเป็นดินแดนเล็กๆแต่ก็ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย เนื่องจากมีทรัพยากรน้ำมันอยู่มาก ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลและที่ราบ หุบเขาซึ่งเป็นดินตะกอนที่แม่น้ำพัดมาทับถม บริเวณที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเข้าไปภายในเกาะ ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ดินแดนทางภาคตะวันออกมีลักษณะขรุขระและสูงกว่าตะวันตก
        ทิศเหนือ         ทะเลจีนใต้
        ทิศตะวันตก    ติดกับเขตซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 
        ทิศตะวันออก                           ,,
        ทิศใต้                                      ,,

     ภูมิอากาศ :
ในประเทศบรูไนเป็นภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และ ฝนตกเกือบตลอดปี อุณหภูมิประมาณ 24 -32องศาเซลเซียส พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เขตร้อน อุดมด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

    ชนชาติ : ประชากรมีคนเชื้อชาติมาลายู 67.2 % คนจีน 15 % และคนพื้นเมืองดั้งเดิม 6 % 

     ศาสนา : ศาสนาประจำชาติ คือศาสนาอิสลาม
 ศาสนาอื่น ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริสต์ (10%)
และฮินดู

    อาหารประจำชาติ: อัมบูยัต

    ชุดประจำชาติ: สตรีชาวบรูไนจะแต่งกายมิดชิด นุ่งกระโปรงยาว เสื้อแขนยาว และมีผ้าโพกศีรษะ คนต่างชาติ จึงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น และใส่เสื้อไม่มีแขน ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เพราะถือเป็นสีของพระมหากษัตริย์
Comments