2. Zkusíme to sériově


Neuveriteľné, kde všade sa môžete stretnúť
so sériovým portom :-)


Nahrávanie programov z kazetového magnetofónu je už viac ako dve desaťročia prekonané. ViLi ROM však poskytuje aj druhý spôsob nahrávania a ukladania programov a dát - prenos cez sériovú linku. Na tú dobu neštandardne novátorský prídavok. Podľa popisu bol takýto prenos využiteľný medzi dvomi počítačmi Ondra, alebo v učebniach z nadriadeného počítača do viacerých počítačov v učebni. Celý dátový tok je riadený programovo, nevyužíva sa žiadny špecializovaný obvod na sériový prenos.

Základné parametre prenosu uvádzané príručkou

prenosová rýchlosť: 9600 bitov
počet stop bitov: 2
riadenie toku: žiadne
Výber prenosu (magnetofón alebo sériový port) sa riadi prvým znakom v názve súboru, ktorý musí byť # (Ascii 35d, 23h).

Ako teda túto vlastnosť využiť

V prvom rade je potrebný nadriadený počítač, čo v dnešnej dobe nie je problém, zastúpi ho akékoľvek zariadenie so sériovým portom. V prípade PC postačí aj prevodník USB->RS232 alebo USB->TTL. Ďale je potrebný softvér schopný odosielať dáta zo súboru cez sériový port, resp. dáta prichádzajúce na sériový port ukladať do súboru v čistom tvare. Tu, ako bude popísané nižšie, nastáva problém.

Ako pripojiť nadriadený počítač k počítaču Ondra

Na sériovú komunikáciu sú využívané dva signály vyvedené na konektor počítača, v schéme nazvané ako RESERVA_IN a RESERVA_OUT. Plus, samozrejme, spoločná zem. Pri pohľade na zadnú stranu počítača je sériový vstup (RxD) prvý pin zľava (2) v hornom rade, sériový výstup (TxD) prvý pin zprava (20), a zem je tretí pin zľava v spodnom rade (5). Na tieto piny je potrebné pripojiť zodpovedajúce piny nadriadeného počítača v úrovniach TTL! Štandardný sériový výstup má max. úrovne +15 a -15V, je teda potrebný prevodník, napr. na báze MAX232. Na niektorých prevodníkoch USB->TTL je dosť zmätočné označenie jednotlivých signálov (sú označené z pohľadu pripájaného systému).


Pripojenie prevoníka k počítaču Ondra

Odosielanie súboru z počítača Ondra

Pri označení názvu súboru treba ako prvý znak použiť # a spustiť prenos. Systém na základe tohto rozlišovacieho znaku začne vysielať dáta cez sériovú linku.
Dátový formát je totožný s formátom záznamu na magnetofón, nie je však časovo delený do 1kB blokov.

Prijatie súboru cez sériovú linku

Po zapnutí počítača Ondra treba zadať znak # a Enter. Obraz zhasne a čaká sa na dáta. Pri chybe prenosu sa zobrazí znak ? .


Použitá literatúra
1. Základné programové vybavení pro mikropočítač Ondra, uživatelská příručka
2. Základné programové vybavení ROM-SSM pro mikropočítač Ondra ROM 87, uživatelská příručka (Vít Libovický, Petr Novák, Jan Mercl)- komentovaný výpis ROM v. 27
3. Schéma počítača Ondra

Nadpis článku "Zkusíme to sériově" je prevzatý z časopisu VTM 18/1989.


Comments