Definities van ondernemerschap

De definities van ondernemerschap en ondernemend vermogen lopen sterk uiteen. De visie op ondernemerschap van Entrepreneurship@HU is gebaseerd op 20 jaar hands-on ervaring met startups en het werk van een aantal grote denkers wiens inzichten goed aansluiten bij wat we in de praktijk meemaken. De uitdaging voor Entrepreneurship@HU is niet om te bepalen welke denker gelijk heeft, maar om met een visie op ondernemerschap te komen waarin alle denkers en hun denkbeelden een plaats krijgen. Hieronder een kort overzicht van de denkbeelden die wij hebben meegenomen in onze definitie van ondernemerschap:
 • Marshall (1890) zegt; een ondernemer organiseert en coördineert economische (hulp)bronnen; 
 • Schumpeter (1942) zegt; een ondernemer is een innovator en een "Industry Leader"; 
 • Schultz (1975) zegt; een ondernemer verdeelt (hulp)bronnen over alternatieve toepassingen; 
 • Covey (1989) zegt; effectieve ondernemers tonen leiderschap;
 • Kirzner (1997) zegt; een ondernemer is een creator, gespitst op kansen in de markt; 
 • Casson (2003) zegt; een ondernemer neemt beslissingen;
 • Sarasvati (2009) zegt; ga uit van je eigen kracht en beschikbare middelen;
 • Brown (2009) zegt; een goed (product)ontwerp gaat uit van de behoefte van de klant;
 • Osterwalder & Pigneur (2010) zeggen; gebruik een Business Model om kosten en baten op elkaar af te stemmen;
 • Ries (2011) zegt; een ondernemer werkt onder extreem onzekere omstandigheden;
 • Blank & Dorf (2012) zeggen; een start-up is geen kleine versie van een groot bedrijf, maar een tijdelijke organisatie ingericht op het ontwikkelen van een herhaalbaar en schaalbaar businessmodel;
 • Aulet (2013) zegt; ondernemerschap vergt een gedisciplineerde aanpak en kan onderwezen worden;
 • Stam (2015) zegt; een ondernemer draagt bij aan de creatie van welvaart, waarbij welvaart gedefinieerd wordt als de accumulatie van oplossingen voor maatschappelijke problemen.
Bovenstaande denkbeelden zijn vertaald naar veertien ondernemende kwaliteiten, waarvan twaalf kwaliteiten typerend zijn voor ondernemers en twee kwaliteiten essentieel zijn voor ondernemers, maar die niet perse typerend voor hen zijn. De definitie van een ondernemer is iemand die werkt onder eigen regie en voor eigen rekening en risico die voldoet aan de twaalf kwaliteiten die typerend zijn voor een ondernemer. Het zal u misschien opvallen dat zaken als "een goed idee hebben", "een eigen bedrijf beginnen", "winst maken", "geld verdienen", "risico's nemen" en "een businessplan schijven" niet voorkomen in de lijst met ondernemende kwaliteiten. Dat komt omdat uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat die zaken niet significant bijdragen aan aan het succes van ondernemers of van mensen met een ondernemende houding.

De 14 ondernemende kwaliteiten volgens Entrepreneurship@HU:

Op basis van bovenstaande denkbeelden kunnen de twaalf ondernemende kwaliteiten benoemd worden die typerend zijn voor een ondernemer.

1. Het vermogen om maatschappelijke en/of economische ambities te formuleren en deze te realiseren door persoonlijke inzet en de inzet van beschikbare (hulp)bronnen*(kernfunctie van de ondernemer in economische en maatschappelijke zin, mede ontleend aan Marshall & Schultz);
2. Het vermogen om kansen te zien, te evalueren en op creatieve wijze te benutten (ontleend aan Kirzner);
3. Het vermogen om te breken met het bestaande, te innoveren en ingewikkelde zaken te vereenvoudigen (
ontleend aan 
Schumpeter);
4. Het vermogen om te leiden en te overtuigen (ontleend aan Covey);
5. Het vermogen om besluiten te nemen en die te verantwoorden (
ontleend aan 
Casson);
6. Het vermogen om doelen te koppelen aan eigen kracht en beschikbare middelen (ontleend aan Sarasvati);
7. Het vermogen om te denken vanuit het perspectief van klanten en stakeholders (ontleend aan Brown);
8. Het vermogen om kosten en baten met elkaar is overeenstemming te brengen (mede ontleend aan Osterwalder & Pigneur);
9. Het vermogen om te werken in situaties waar niets zeker is (
ontleend aan 
Ries);
10. Het vermogen om duurzame en schaalbare businessmodellen te ontwikkelen (mede ontleend aan Blank & Dorf);
11. Het vermogen om te onderzoeken, te leren en gedisciplineerd te werk te gaan (ontleend aan Aulet)
12. Het vermogen om ambitieus te zijn en bij te dragen aan de creatie van welvaart (
ontleend aan 
Stam);

Uit de domeinen filosofie, leiderschap, economie en management voegen we daar kwaliteiten aan toe die essentieel zijn voor een ondernemer:

13. Het vermogen om juridisch en ethisch verantwoord te handelen
14. Het vermogen om effectief om te gaan met culturele diversiteit;

Sociaal ondernemerschap, creatief ondernemerschap of ondernemendheid vereisen dezelfde kwaliteiten van de ondernemer als "gewoon" ondernemerschap. Alle ondernemers zijn in meerdere of mindere mate creatief en sociaal, anders zou hun bedrijf niet van de grond komen. Het mag duidelijk zijn dat zowel profit als non-profit organisaties geen verlies mogen maken en dat een klant een klant is, ongeacht of de organisatie een winstoogmerk heeft of niet. Dus bij Entrepreneurship@HU geloven we dat één set ondernemerschapskwaliteiten volstaat om alle vormen van ondernemerschap te doceren en dat de context waarin die kwaliteiten worden toegepast kan variëren. 

* hulpbronnen zoals mensen, kennis, geld, energie, hulpmiddelen en grondstoffen


Literatuurlijst:
 • Marshall, Alfred, (1890), "Principles of Economics";
 • Schumpeter, Joseph A, (1942), "Capitalism, socialism, and democracy";
 • Schultz, T.W., (1975), “The Value of the Ability to Deal with Disequilibria.”;
 • Covey, Stephen R., (1989), "The Seven Habits of Highly Effective People";
 • Kirzner, Israel M., (1997), "Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach";
 • Casson, Mark, (2003), "The Entrepreneur: An Economic Theory";
 • Stam. Erik, (2008), "Entrepreneurship and Innovation Policy";
 • Sarasvathy, Saras D., (2009), "Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise";
 • Brown, Tim, (2009), "Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation";
 • Osterwalder, Alexander & Pigneur, Yves, (2010), "Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers";
 • Ries, Eric, (2011), "The Lean Startup";
 • Blank, Steve & Dorf, Bob, (2012), "The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company"; 
 • Aulet, Bill, (2013), "Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup";
 • Stam, Erik, (2015), "The State of Entrepreneurship in the Netherlands";