Voorbeelden van ondernemende competenties (concept)

We werken hard aan een set gevalideerde ondernemerschapscompetenties die we zowel op de UU als op de HU kunnen gebruiken. De competenties zijn algemeen toepasbaar voor ondernemerschap en ondernemendheid in uiteenlopende contexten en op verschillende ambitieniveau's.

Voorbeeld algemene beschrijving:

Aan de competentie ondernemerschap is voldaan als de student:
 • kansen in de externe omgeving kan signaleren en evalueren en deze, in lijn met de strategische doelen van de organisatie, kan vertalen in superieure waardeproposities voor klanten en stakeholders*;
 • waarde kan creëren voor de organisatie en de maatschappij, bewust van de economische en maatschappelijk risico’s, gebruikmakend van de eigen kracht en kracht van partners met gebruik van schaarse middelen en met inachtname van de belangen van klanten en stakeholders*;
 • kan werken in situaties waar niets zeker is, op vragen geen voor de hand liggend voorhanden is en eigen keuzes gemaakt moeten worden; 
 • gemaakte keuzes kan onderbouwen en beargumenteren;
 • anderen kan overtuigen en leiden.
*stakeholders zoals: personeel en management; distributeurs; leveranciers; partners; investeerders en financiers; maatschappij en milieu.

Voorbeelden van een ondernemende houding:

 • is doortastend, volhardend en vindingrijk;
 • is extern georiënteerd en gericht op klanten en klantwaarde;
 • is zowel kritische nieuwsgierig (onderzoekend) als oplossingsgericht
 • reflecteert op eigen denken en handelen;
 • steekt de nek uit als het moet;
 • neemt besluiten en kan deze verantwoorden;
 • hecht zowel belang aan impact als aan inkomen;
 • ziet kansen en benut deze;
 • heeft een visie op de toekomst van de onderneming en draagt deze visie uit;
 • is gericht op samenwerking en (internationale) relaties en gevoelig voor culturele verschillen;
 • gaat verantwoord om met risico’s op zakelijk, juridisch en ethisch vlak.

Voorbeelden van ondernemende vaardigheden:

 • formuleert ambities, kritische paden en mijlpalen om die ambities te realiseren;
 • inventariseert obstakels, risico's en aannames en formuleert strategieën om deze het hoofd te bieden;
 • vertaalt plannen in termen van “impact” op het gebied van:
  • materiële rentabiliteit;
  • sociaal/maatschappelijke rentabiliteit;
  • duurzaamheid;
 • kan mogelijkheden tot innovatie herkennen, ontwikkelen en combineren op het gebied van:
  • gebruik van technologie;
  • klantwaarde;
  • bedrijfsmodellen;
  • organisatieprocessen;
  • ketens en relaties;
  • (sociale) netwerken;
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • duurzaamheid;
 • overwint obstakels en overbrugt barrières;
 • doet doorlopend onderzoek en vervangt aannames door feiten;
 • ontwikkelt duurzame relaties en weet mensen te overtuigen, te binden en mee te krijgen in de eigen visie;
 • beschikt over de vaardigheden om zich in de 21st eeuw te handhaven:
  • samenwerken; 
  • creativiteit; 
  • ict-geletterdheid; 
  • communiceren; 
  • probleemoplossend vermogen; 
  • kritisch denken.
 • is juridisch/financieel onderlegd:
  • kan kosten en baten in overeenstemming brengen;
  • kan een eenvoudige (investerings)begroting maken;
  • kan een eenvoudige winst/verliesrekening, cashflow prognose en balans opstellen;
  • kan een eenvoudige financiële administratie opzetten;
  • kan een financieringsvoorstel schrijven;
  • kan een samenwerkingsvoorstel schrijven.
 • kan een team vormen en daar leiding aan geven.

Kenmerken van kennis op het gebied van ondernemerschap:

Is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van strategische marketing en kan een relevante omgevingsanalyse uitvoeren naar:
 • naar de kracht van de ondernemer(s) of de organisatie;
 • klanten, klantwaarde, klantbehoeften en -vrees;
 • naar markt, waardeketen, concurrenten en alternatieven;
 • naar trends in de macro omgeving;
 • naar nieuwe markten in het buitenland;
Is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van “business building” en "business design" en kan een business canvas maken voor een nieuwe of bestaande business, gebruik makend van de methoden:
 • Design Thinking (Tim Brown)
 • Business Model Canvas (Osterwalder en Pigneur);
 • Lean Start-Up (Eric Ries);
 • Customer Value & Value Proposition Canvas;
 • Supply Chain & Value Chain;
Heeft elementaire kennis van:
 • Marketing & Sales;
 • Human Resources Management;
 • Innovation Management;
 • IT Management;
 • Risk Management;
 • Supply Chain Management;
 • Corporate Law and Tax Law;
 • Stakeholder Analysis;
 • Financial Statements;
 • Financial Management;
 • Business Valuation and Finance.