Afwegingen bij ontwerpgericht onderzoek voor afstuderen:

Daan Andriessen (Lector Onderzoeksmethodologie aan HU) is de mening toegedaan dat:
 • De keuze van de onderzoeksmethodologie ondergeschikt moet zijn aan het doel van het onderzoek;
 • Ontwerpgericht onderzoek complexer is dan het traditionele verklarend onderzoek;
 • Verklarend onderzoek is slecht te combineren met de behoefte aan creatieve oplossingen in de praktijk; 
 • Dat bij toegepast onderzoek altijd een afweging gemaakt moet worden tussen methodologische grondigheid en praktische toepasbaarheid;
 • Dat studenten bij onderzoek goed gecoacht moeten worden door deskundigen op zowel inhoudelijk als methodologisch gebied.
Ontwerpgericht onderzoek:
Quote Uit Hobeon Blog: Ontwerpgericht onderzoek past bij hogescholen (Remke Klapwijk, 2013)

"Wat is ontwerpgericht onderzoek en waarin verschilt het van klassiek beschrijvend en voorspellend onderzoek?

  • Ontwerpen van (principe-) oplossingen staat centraal. Het onderzoek is dienend.
  • Samenwerking en co-creatie met de praktijk is de norm. De onderzoeker is niet een afstandelijke observator, maar werkt mee als adviseur.
  • De onderzoeksresultaten hebben de vorm van prototypes en producten alsmede  inzicht in de mechanismen achter deze oplossingen. De kennis heeft niet alleen betrekking op de huidige situatie, de kennis is gericht op toekomstige verbeteringen. Vaak gebeurt dit in de vorm van ontwerpstellingen: “In deze context van problemen zal het gebruiken van deze interventiesoort deze mechanismen teweegbrengen, waardoor deze uitkomsten worden gerealiseerd” (Denyer et. Al. 2008 in Van Aken en Andriessen 2011).
  • Het ontwerpen van oplossingen is integraal verbonden met onderzoeken. Beide processen lopen parallel en zijn verweven. Dit in tegenstelling tot de klassieke opvatting waarin eerst onderzoek plaats vindt en dan door de praktijk een oplossing wordt bedacht.
  • De onderzoeksopzet en gebruikte methodieken wijken af van traditioneel onderzoek. De bewijsvoering is gericht op het testen van producten en ontwerpstellingen in de praktijk;
  • Het overdragen van het ontwerp is essentieel in de sociale wetenschappen; men beoogt een leereffect bij professionals; Dit doet men bijvoorbeeld door het schrijven van verhalen.
  • Aan inzichten uit de praktijk wordt meer waarde toegekend dan in klassiek onderzoek, rijke praktijkinzichten worden verbonden met theoretische inzichten en omgezet in vernieuwende ontwerpen;

Het grootste verschil met klassiek, empirisch onderzoek is de aandacht voor het ontwerpen van (vernieuwende) oplossingen. Ontwerpgericht onderzoek is meer dan een analyse van praktijkproblemen. Men gebruikt de probleemanalyse om te komen tot specifieke ideeën over interventies. Dit is altijd een creatieve sprong. De oplossingen zijn niet deductief af te leiden uit het onderzoek naar het probleem. Wel sluiten ze erop aan. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van oplossingen en/of ontwerpregels voor oplossingen die een grotere geldigheid hebben, dus niet slechts waarde hebben voor één specifieke klant.

Vervolgens worden de oplossingen uitgeprobeerd, getest en doorontwikkeld. De onderzoekers bouwen voor een specifieke situatie een oplossing. Op basis van theorie en onderzoek hebben ze verwachtingen over het effect van deze oplossing. Door de oplossing in een praktijksituatie te implementeren kunnen ze nagaan of hun oplossing functioneert volgens de voorspellingen."