רחפן וכטב"מ מסחרי - תקנות הטיס ופמ"ת

מבחן חוקה לרחפן וכטב"מ מסחרי הנו אחד, אך מכיל שאלות מחוקה, מטאורולוגיה וידע טכני.

במהלך תרגול שאלות חוקה באשף המבחנים נדרש לקרא כל תקנה וסעיף אשר עבורם מוצגת השאלה ולהכירם מעבר לדרישה המצומצמת שבשאלה.

ידע זה יכין לקראת האפשרות שתופיע שאלה על סעיף אחר, או ניסוח שאלה מעט שונה מזה שבאשף המבחנים.

במהלך המבחן, פמ"ת יהיה פתוח לך על צג נפרד. למד עצמך להשתמש בו.

אף שהפמ"ת פתוח במבחן, אל תבנה על זה. למד אותו כאילו הוא סגור .

כל שאלה לעניין פמ"ת, תופיע בראשיתה המלה פמ"ת.

המקורות לתקנות, הוראות ונהלי כטב"מ הנם רבים. להלן קישורים האמורים להקיף כל הנדרש במבחן.

תפיסת רישוי מטיס כטב"מ 2019- טיוטת תקנות עובדי טיס כטב"מ, אף שלא סיימה הליך חקיקה כדין, הנה ברת תוקף בכלל ועבור המבחן בפרט.

קובץ תקנות כללי טיסה וקובץ רישיונות עובדי טיס - חלים גם על מפעילי רחפן וכטב"מ.

ראה גם: רת"א/תחומים/כטב"מ/פרסומים - רישוי מסחרי ורישוי מבצעי למעילי כטב"מ - פרסום לציבור.

להלן פרקים מהפמ"ת החלים על מפעילי רחפן וכטב"מ:

במבחן רת"א תשאל גם ובעיקר על כל שאר הפרקים בפמ"ת, אף אם לא חלים על מטיס רחפן וכטב"מ.

א-01 שרותי פיקוח ובקרה על תנועה אוירית במרחב מדינת ישראל

א-02 כללי טיסת ראיה מבוקרת (כטר"מ/CVFR)

א-03 טיסה לפי כטר"מ מיוחד (SCVFR)

א-05 כללי טיסת מכשירים (IFR)

א-11 תוכנית טיסה ואישורה

נספח א' - תוכנית טיסה

נספח ב' - תוכנית לטיסת מרחב

א-14 נוהל פעילות במנחתים

א-17 אזורים אסורים, מוגבלים ומסוכנים לטיסה

נספח א' - אזורים אסורים, מוגבלים ומסוכנים לטיסה

ב-09 טיסת כטב"ם

נספח א' - מפת אזורי טיסה לכטב"ם

נספח ב' - אזורי מיני כטב"ם

אתר רת"א - תחומים - כטב"ם - בפרט פרסומים ונהלים/מבצעים

רת"א - תקנות הטיס

רת"א - פמ"ת