Vedtekter

 

Vedtekter for Omegaklubben
 

 
§ 1 Navn og logo

Klubbens navn er Omegaklubben eventuelt Norsk Omegaklubb. Klubbens logo er som vist over.

§ 2 Formål

Klubbens formål er å:

           ivareta de felles interessene som eiere av Omegabåter har,

           utveksle erfaringer knyttet til båtene,

           vedlikeholde et godt sosialt miljø med båtene i fokus,

           fremme interessen for regattaseiling med Omega.

Klubben skal stimulere til engasjement hos medlemmene.

§ 3 Medlemskap

Alle med interesse for Omegabåter kan være medlem. Medlemskapet er først gyldig når kontingent er betalt. Medlemskapet løper til det sies opp, dog vil unnlatelse av kontingentinnbetaling i to påfølgende år regnes som utmeldelse.

Medlemmer som har gjort en særlig innsats for klubben kan utnevnes til æresmedlemmer. Disse skal ikke betale kontingent. Styret utnevner æresmedlemmer.

§ 4 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingenten som skal betales til fastsatt tid.

§ 5 Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av første kvartal, og bekjentgjøres med nødvendige vedlegg senest 14 dager før møtet. Medlemmer kan foreslå saker til møtet. Disse skal være styret i hende seinest en uke før møtet. Innkalling skal bekjentgjøre de saker som skal behandles. Vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt for saker der annet er bestemt i vedtektene. Hvert medlem har en stemme. Medlemmer som ikke kan møte kan la seg representere ved skriftlig fullmakt.

Årsmøtet behandler:

           Årsmelding 

           Budsjett

           Regnskap

           Innkomne forslag

           Kontingent

           Valg av styret

           Det velges møteleder

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen. Samtlige kan gjenvelges.

Styret har fullmakt til å oppnevne midlertidige styremedlemmer frem til ordinært årsmøte som erstatning for eventuell fratreden gjennom året. Videre har styret fullmakt til å oppnevne ett styremedlem med funksjonstid frem til ordinært årsmøte.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Slikt kan holdes når styret eller minst 10% av medlemmene finner det nødvendig. Møtet skal organiseres som et vanlig årsmøte.

§ 7 Medlemsmøter

Medlemsmøter avholdes når styret finner det passelig. De skal bekjentgjøres minst 14 dager før.

§ 8 Styret

Foreningen ledes av styret. Styret skal ha en formann og en økonomiansvarlig samt minst ett ytterligere styremedlem. Styret konstituerer seg selv. Styrets vedtak skal dokumenteres i styrereferater. Styret har disposisjonsrett til klubbens midler og rett til å vedta bruk til formål forenlig med § 2 over. Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Styret fungerer også som valgkomite, og det søkes å oppnå god sirkulasjon av styreverv blant foreningens medlemmer.

§ 9 Vedtektsendringer

Dette krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og må vedtas på årsmøte.

§ 11 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på et årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Ved oppløsning kan et rimelig beløp avsettes til fortsatt drift av klubbens nettsted for en periode. Resten av klubbens midler og aktiva tilfaller et allmennyttig formål etter vedtak.