Info o prevádzači

Oficiálne stránky | Official website of amateur radio-repeater OM0OAE

                                              D-STAR/FM
Viac informácií v sekcii Zaujímavosti. Prvý D-STAR prevádzač v OM.

Administratívne a technické údaje

Retranslačná stanica OM0OAE - zariadenie amatérskej rádiovej komunikačnej služby
 
Súčasný stav | Status:
zariadenie pracuje - s obmedzením | device is working - limited 
 
Číslo rozhodnutia; platnosť | Licence No.; validity: 
9510561002; 07.02.2025

 

Výstupný kmitočet; odskok | Output frequency; shift: 
438,925MHz; -7,6MHz
 
Druh prevádzky; priorita | Mode (type of emission); priority:
GMSK D-STAR DV/Analog FM (F7W, F3E) - dualmode; DV sieťové volanie | DV network call
 
Spôsob aktivizácie | Access method:
DV: R1 OM0OAE B   FM: 67,0Hz CTCSS/1 750Hz  - používajte len CTCSS | use CTCSS only 
 
D-STAR - aktuálne spustené služby | Currently running services in D-STAR:
DPlus, DExtra, DCS, CSR, DPRS
 
Povolený vysielací výkon | Transmit power, licenced: 
20W
 
Typ antény | Antenna: 
4 × dipól, vertikálna polarizácia | 4-bay dipole in vertical polarisation
 
Výška antény nad zemou | Antenna height above ground level:
41m
 
Vyžarovací diagram v horizontálnej rovine | H - plane radiating pattern:
všesmerový, maximum smerom na juh | omnidirectional, maximum south direction  
 
Umiestnenie s nadmorskou výškou; lokátor | Position with ASL; locator: 
kóta Snoh - Hradisko 637m n. m.; JN99IF
                                
Súradnice | Coordinates: 
49°13´34´´   18°40´55´´
 
Vedúci operátor a hlavný technik | Responsible operator and chief engineer:  
OM6AXE
 
Technický dohľad | Technical surveillance:
OM3WIM
 
V riadnej prevádzke od | Standard operational from date
17.02.2005 (FM), 15.05.2013 (DV/FM)