detyra kursi‎ > ‎

Organizomi i udhetimeve Turistike

posted Jan 18, 2010, 2:24 AM by Oltison Gjonaj

UNIVERSITETI

“ISMAIL QEMALI”VLORE

Fakulteti I Ekonomise dhe Drejtesise

DEGA:MANAXHIME TURIZMI

 

 

 

LENDA:ORGANIZIMI I UDHETIMEVE TURISTIKE

 

 

 

DETYRE KURSI

 

 

 

 

PUNOI:                          

 

 PRANOI:doc.PRANEVERA RESULAJ

 

 

 

Agjenesite turistike qe operojne ne vendin tone

 

Sipas nje studimi te bere ne fund te vitit 2007rezultonin te regjistruara 116 Agjenesi turistike.Me nje shtrirje ne te gjithe vendin.

Aktiviteti I agjenesive

Aktiviteti I agjenesive te udhetimeve turistike eshte mjaft kompleks per shkak te specifikave te produktit te saj,qe ne pjesen me te madhe te rasteve eshte I paprekshem.Produkti udhetim qe tregetohet nga nje agjensi eshte fluturimi me avion,qendrimi ne hotel,eskursioni,vizitat e ndryshme,asnje prej te cilave nuk mund te afishohet apo ekspozohet ne vitrina apo raftet e saj.Sikurse asnje prej ketyre sherbimeve nuk mund te provohet dhe testohet perpara perdorimit.

Agjenesite e udhetimeve turistike mund te jene te llojeve te ndryshme.Ne varesi nga lloji I produktit qe ato ofrojne,mund ti ndajme:Agjensi te pergjithshme dhe agjenesi speciale.

1.Agjensite e udhetimeve turistike te pergjithshme perbejne shumicene  e agjensive.Ato ofrojne nje varjetet produktesh per nje mase te gjere klientesh dhe trajtojne te gjitha llojet e transportit dhe te akomodimit,duke ofruar shume lloje udhetimesh dhe shume lloje cmimesh.

2.Agjensite e udhetimeve turistike speciale nenekuptojne fokusimin ne nje lloj kategorie konsumatoresh ose ne nje lloje produkti.Keto agjensi veprojne atje ku realizohet segmentimi I tregut dhe tentojne te specializohen atehere kur ka nje numer te madh agjensish qe konkurojne ne nje lokalitet te caktuar.

 

Agjensite e udhetime turistike mund te:

1.Organizojne udhetime turistike si brenda vendit ashtu dhe jashte vendit.

2.Organizojne eskursione individuale dhe ne grupe Brenda ose jashte vendit.

3.Prenotojne sherbime hoteliere dhe te strukturave te tjera pritese.

4.Prenotojne vende ne mjetet e transportit

5.Emertojne bileta tranesporti per llogari te ndermarjeve vendase dhe te huaja.

6.Tranesferojne dhe shoqerojne udhetaret ne port,aeroporte,stacione nisje dhe mberritje automjetesh.

7.Grumbullojne kerkesa per udhetime me krociere si Brenda vendit ashtu dhe jashte tij.

8.Kryejne aktivitetin e informimit dhe publicitetit te inisiativave turistike.

Funksionet kryesore

Funksionet kryesore te nje agjensie udhetimesh turistike jene;

1.Shitja e biletave (ajrore,detare,automobilistike dhe hekurudhore)

2.Organizimi I udhetimeve(individuale e grupe,Brenda e jashteVendit)

3.Kembimi I valtes

4.Pagesa per sherbimet furniture jashte vendit.

5.Marrja me qera e automjeteve

 

Dallimi

Dallimi midis  agjensive turistike vendase dhe nje agjensie te huaj.

Ne pergjithesi agjensite e udhetimeve turistike vendase organizojne  udhetime turistike outgoing,qe jane udhetime te destinuara per jashte vendit.Pra keto Agjenesi organizojne kryesishte udhetime turistike ne dalje dhe pak ose aspak ne prurjene e turisteve te huaj ne vendine tone.Struktura e ndertimit te nje agjensie turistike te huaj nga ajo Shqiptare eshte se ne shumicen agjensive turistike vendase nuk jane te ndara detyrat dhe objektivat,pra punohet pa nje plan te detajuar qarte,por me shume punohet per tju pergjigjur kerkesave gjate kohes se pikut.nje tjeter dallim eshte se shumica e agjensive turistike jane me shume ndermjetese sesa plotesuese te ofertes.nga te paktat agjensi qe punon edhe ne formen e nje kompanie te mirfillte sherbimesh per turizmin eshte  “ ALBANIAN RAFFTING GROUP’.Kjo kompani ndodhet ne qytetin e Beratit,por punon ne te gjithe Shqiperine.Ajo meret me oraganizimin e udhetimeve turistike ne kanionet e lumit Osum.

Nje agjensi turistike Shqiptare ka per qellim shitjen e produktit,ndersa nje e huaj me ndryshimet e fundit te teknologjise dhe segmentimit te tregut,mundohet te pershate produktin me kerkesat dhe deshirat e klienteve

Comments