detyra kursi

ketu do gjen modele te detyrave te kursit ne lende te ndryshme

ndermarjet-turistike    pamje nga Dubai

MIS

Strategji e turizmit

etike komunikimi

Ekonomi-turizmi

KLIKO   EKONOMI TURIZMIT.docx  NDIKIMET EKONOMIKO-AMBJENTALE NGA ZVILLIMI I TURIZMIT NE QYTETIN E BERATIT

Untitled Post

posted Oct 22, 2010, 3:59 AM by Oltison Gjonaj   [ updated Sep 28, 2011, 2:22 AM ]

Cv Tatjana Boranji Download

MJEDISI

posted May 11, 2010, 1:22 PM by Oltison Gjonaj

REGIONAL ENRIVONMENTAL CENTER
 

Shoqëria Civile Mjedisore

REC, në mënyrë të ndërgjegjshme, ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të mbështetur zhvillimin e shoqërisë civile mjedisore dhe institucioneve të saj. Në 1999, kur REC ishte përfshirë në hartimin e Programit Rajonal Mjedisor për Rindërtimin për Evropën juglindore (REReP), ka përgatitur një përshkrim të përgjithshëm të Shoqërisë civile si më poshtë:

“REC e kupton shoqërinë civile si një tërësi e veçantë vlerash dhe aktivitetesh që dalin nga të drejtat e qytetarëve për të shprehur vetveten dhe të grupohen me të tjerë. Kjo nënkupton përgjegjësinë e individëve për të mbajtur lart këto vlera. Shoqëria civile mund të manifestohet në formën e shoqatave vullnetare, organizatave joqeveritare, grupeve të pavarura të interesit, etj. Si e tillë, shoqëria civile përbën një pjesë të shoqërisë civile që plotëson qeverinë dhe biznesin për të maksimizuar mirëqenien publike”

Në një nivel pragmatik për të ofruar mbështetje, ky program fokusohet në:

“shoqërinë civile mjedisore, që identifikohet si e tillë nga aktivitetet e individëve dhe organizatave, qëllimet e të cilëve lidhen me nxitjen e mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.”

Ky përkufizim i përgjithshëm do të përdoret si bazë për grupin e synuar të organizatave që ky program synon të mbështesë (shih përkufizimin më poshtë).

Organizata të Shoqërisë Civile Mjedisore

Organizata të Shoqërisë Civile Mjedisore (CSO) përkufizohen si grupe qytetarësh ose shoqata të regjistruara zyrtarisht ose grupe qytetarësh lehtësisht të identifikueshëm që:

 • Nuk veprojnë si organizma qeveritare zyrtare;
 • Janë organizata jopërfituese (jo biznese);
 • Funksionojnë në nivel vendor, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Kanë qëllime kryesore që lidhen me promovimin e një ose më shumë nga sa më poshtë:
  • Mbrojtje dhe ruajtje e mjedisit,
  • Përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe energjive të ripërtëritshme,
  • Vlerat kulturore tradicionale dhe njohuritë që çojnë në uljen e ndikimeve mjedisore të shoqërisë,
  • Zhvillimin, politikat dhe projektet miqësore me mjedisin;
  • Parimet e qeverisjes që sjellin krijimin e një mjedisi të favorshëm për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm (ose ndryshe: masa antikorrupsion, transparencë, llogaridhënie dhe pjesëmarrje publike);
 • Janë të njohur në jetën publike, jashtë strukturave familjare, duke shprehur vlerat dhe interesat e anëtarëve të tyre, bazuar në konsideratat etike, kulturore, politike, shkencore, ose filantropike; dhe veprojnë në Shqipëri.

 

Zhvillimi i qëndrueshëm në vendet e Evropës Juglindore

Zhvillimi i qëndrueshëm është “zhvillimi që plotëson nevojat e së tashmes, pa kompromentuar aftësitë e brezave që vijnë, për të plotësuar nevojat e tyre” (Our Common Future, 1987

Evropa Juglindore është një rajon në tranzicion dhe ende duhet punë për të plotësuar nevojat e brezit aktual, përfshi sigurimin e ushqimit, furnizimin me ujë të sigurt, sigurinë personale, mundësinë për shëndet dhe edukim, si dhe një furnizim të qëndrueshëm me burime natyrore. Zhvillimi në rajon, i mbështetur nga një stabilitet relativ dhe ndihma e donatorëve, ofron mundësitë për të përmbushur këto nevoja, por mund të ndjekë rrugë të ndryshme. Zhvillimi konvencional, ku zhvillimi joekonomik nuk konsiderohet pothuaj fare, shpesh fokusohet në përmbushjen e nevojave të qytetarëve, pa konsideruar pasojat afatgjata. Zhvillimi i qëndrueshëm përpiqet të plotësojë nevojat e njerëzve, duke gjetur zgjidhje të reja që nuk paraqesin presion për mjedisin natyror dhe njerëzor, më shumë se kapaciteti i tyre, theksi vendoset në përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjithë, me një barazi sociale relative.

Rajoni paskonfliktual i Evropës Juglindore, i pasur në burime natyrore, me nivel të lartë biodiversiteti, është i ndarë mes vendeve me nivele shumë të ndryshme të zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Kroacia dhe Mali i Zi po ndërtojnë industritë e tyre të turizmit dhe e shohin mbrojtjen e mjedisit dhe turizmin e qëndrueshëm si një pjesë të rëndësishme dhe integrale të këtij procesi. Shqipëria, Republika ishJugosllave e Maqedonisë dhe Serbia po përpiqen të ringjallin industrinë e tyre dhe të tërheqin investime të huaja. Forcat shtytëse për zhvillimin e qëndrueshëm mund të kategorizohen në të brendshme dhe të jashtme:

 Të brendshme

·        Nevoja për të harmonizuar rritjen ekonomike me presionet në rritje ndaj mjedisit;

·          Rritja e sektorit të shoqërisë civile që merret, kryesisht, me zhvillimin e qëndrueshëm si një çështje kryesore;

·        Presion publik në rritje, si pasojë e rritjes së ndërgjegjes publike, e lidhur me më shumë akses ndaj informacionit, pjesëmarrjes publike dhe të drejtës për t’iu drejtuar gjykatës

Të jashtme

·        Procesi i anëtarësimit në BE dhe kërkesat e tij, që lidhen me hartimin dhe zbatimin e politikave për zhvillimin e qëndrueshëm;

·        Industria e turizmit dhe kërkesa në rritje për natyrë të ruajtur dhe mjedis të pastër;

·        Mbështetja e institucioneve ndërkombëtare dhe donatore

Megjithatë, këto forca shtytëse po kthehen shumë ngadalë në përpjekje konkrete. Kapacitetet politike dhe institucionale të administratës shtetërore mungojnë dhe roli i organizatave ndërkombëtare është thelbësor për zhvillimin e kapaciteteve.

 

Zhvillimi i qëndrueshëm në Shqipëri

Shqipëria është një vend ende në tranzicion, që ende nuk po gjen një rrugë të sigurt drejt zhvillimit dhe plotësimit të nevojave të banorëve të saj. Dhe bëhet fjalë për nevoja bazë, si sigurimi i ushqimit, i ujit të pijshëm e të sigurt, sigurimin e mundësive për shëndet të mirë dhe arsimim për të gjithë. Përpjekjet për zhvillim kanë gjetur në Shqipëri një situatë me stabilitet problematik, me ndihma të donatorëve, që ofrojnë mundësi për të vënë në praktikë përpjekjet për zhvillim. Të gjithë hapat e deritanishëm në drejtim të zhvillimit nuk kanë pasur në vëmendje, ose nuk kanë marrë parasysh edhe zhvillimin joekonomik, duke u fokusuar në përfitimet e menjëhershme, duke lënë pas dore pasojat afatgjata.

Sidoqoftë, zhvillimi i qëndrueshëm është bërë gjithnjë e më shumë pjesë e programeve të zhvillimit në fushat prioritare të përcaktuara në strategjitë e zhvillimit në gjithë nivelet, vendore, rajonale e kombëtare. Të gjithë aktorët e kanë tashmë në vëmendjen e tyre përpjekjet për zbatimin e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm. Shqipëria ka ndërmarr edhe angazhime në nivel ndërkombëtar për zbatimin e këtyre parimeve në përpjekjet e saj për zhvillim.

Megjithatë, mbetet ende shumë për të bërë. Futja e parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në programet vendore e rajonale të zhvillimit është një sfidë përpara shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë që veprojnë në këto nivele. Ka nevojë ende për ndërgjegjësim të aktorëve të ndryshëm dhe të komunitetit për këtë, por dhe për praktika pozitive të zhvillimit sipas parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm.

Qëndrueshmëria urbane

Pjesa më e madhe e popullsisë së botës, së shpejti, do të jetojë në qytete, duke shkaktuar ndikime lokale e globale në mjedis, shëndet, ekonomi, kulturë dhe teknologji. Kjo tendencë për urbanizim është, gjithashtu, e pranishme në vendet e Evropës Juglindore. Duke plotësuar gjendjen, fusha e shkencës së sistemeve urbane ndërthuret me shumë disiplina dhe është e rëndësishme në shkallë të ndryshme. Për të vlerësuar qëndrueshmërinë urbane është e nevojshme një mënyrë e re të menduari mbi sistemet dhe komunitetet.

Qëndrueshmëria urbane kërkon akses në shërbimet bazë – përfshirë strehimin e përshtatshëm, ujin, ushqimin, shëndetin dhe arsimin. Gjithashtu, kërkon marrëdhënie me përfitim të dyanshëm ndërmjet rrethinave, gjithnjë në ndryshim, dhe një mjedisi të shëndetshëm, që është i aftë për të siguruar burime dhe për të thithur mbeturinat, meqenëse qytetet nuk mund të qëndrojnë kurrë vetëm me mundësitë e brendshme. Një qytet mund të ketë marrëdhënie me përfitime të dyanshme me “botën përtej tij”, duke respektuar kufizimet në burimet e mundshme për të dhe kapacitetet e botës për të thithur mbetjet e tij, si dhe duke ndarë zhvillimet e reja për progresin ekonomik dhe social. Një marrëdhënie e shëndetshme krijohet kur lidhjet qytet – rrethina janë të forta, kjo ndodh kur, për shembull, fermerët dhe konsumatorët e qytetit ndërveprojnë dhe janë të ndërgjegjshëm për gjendjen dhe nevojat e gjithsecilit. Gjithashtu, kërkohet që të zvogëlohen në maksimum varësitë e ndërsjella në përdorimin e burimeve, si për shembull, përdorimi efiçent i ujit, zvogëlimi i ndotjes apo ulja e përdorimit të makinave private. Mënyra sesi janë ndërtuar qytetet, produktet që banorët e tij përdorin dhe mënyrat se si përdoren dhe shpërndahen, të gjitha këto rrisin ose zvogëlojnë aftësitë për të përdorur burimet dhe krijimin e mbeturinave.

Me synim për të përmirësuar mjedisin urban, në mënyrë efektive, zhvillimi duhet të fillojë në nivelin bazë. Shoqëria civile, përfshirë komunitetin dhe organizatat joqeveritare, luan një rol të rëndësishëm duke ndihmuar për rritjen e cilësisë së mjedisit urban. Vetë komuniteti duhet të mbrojë mjedisin e tij dhe të shprehë opinionet e tij tek autoritetet vendore lidhur me çdo sfidë mjedisore që ndikojnë tek ai. Komuniteti duhet të nxitet që të paraqesin opinionet e tij se si duhet të mbrohet dhe të mbahet pastër mjedisi. Mbështetje duhet të jepet për organizatat vendore që punojnë për mjedisin. Qeverisjet vendore duhet të mbështesin komunitetin me burime dhe të sigurojnë zbatimin e ligjeve.

Për qëllimin e këtij projekti, ne do të përdorim përkufizimin e dhënë nga Hardoy, Mitlin dhe Satterthëaite (1992): “[qëndrueshmëria urbane] duhet të përcaktohet për të përfshirë minimizimin e përdorimit të burimeve të parinovueshme, qëndrimin brenda kufijve të kapaciteteve përthithëse për mbetjet dhe plotësimit të nevojave bazë njerëzore”

Disa nga problemet kryesore që lidhen me mjediset urbane në Evropën Juglindore përfshijnë

 

Përdorimi i territorit dhe planifikimi urban

Pavarësisht kuadrit ligjor, relativisht të mirë, për përdorimin e tokës dhe planifikimin e territorit, qytetet në vendet e Evropës Juglindore kanë probleme me zbatimin problematik dhe të dobët të ligjit. Këto mangësi, shpesh, lejojnë që të zhvillohen projekte që rrezikojnë zonat e gjelbra në qytete, shkatërrojnë trashëgiminë kulturore dhe të kufizojnë lëvizjen e qytetarëve, (p.sh. zonat për këmbësorët). Menaxhimi jotransparent i aseteve publike (p.sh. privatizimi i pronave publike), lidhur me korrupsionin mund të krijojë një mjedis për projekte problematike për mjedisin.

Bashkitë, shpesh, kanë mungesë ekspertize, që nevojitet për planifikimin e mirë urban, dhe mungesa për një vizion të përgjithshëm për problemet e zhvillimit urban. Kjo është veçanërisht e dukshme për transportin urban, ku zonat e këmbësorëve nuk lidhen me njëra – tjetrën, rrugët për biçikleta nuk ekzistojnë, ndërkohë që makinat private janë mjeti më i preferuar. Transporti publik (relativisht i mirëorganizuar në të shkuarën) po vjen në rënie, pjesërisht për mungesë të burimeve, pjesërisht sepse bashkitë (dhe publiku) nuk janë në gjendje të shohin përfitimet nga kjo mënyrë transporti dhe kostot e tjera që vijnë nga përdorimi i automobilave privatë.

Transporti dhe ndikimet e lidhura me të

Qytetet në Evropën Juglindore po përballen me një rritje të vazhdueshme të numrit të automobilëve në përdorim (për banor), së bashku me pasojat që kjo sjell për konsumin e materialeve dhe ndotjen. Cilësia e ajrit, veçanërisht në qendrat urbane, bllokimet e trafikut dhe problemet me lëvizjen janë probleme në rritje për qytetet. Përveç planifikimit urban dhe kolapsi i transportit publik, mosha dhe gjendja teknike e mjeteve të transportit, si dhe cilësia e karburanteve kontribuojnë në përkeqësimin e cilësisë së ajrit. Një kuadër ligjor më i rreptë për standardet e shkarkimeve të automjeteve dhe bllokimi i karburanteve me përmbajtje plumbi mund të jenë hapat e parë drejt përmirësimit. Promovimi i transportit publik është, gjithashtu, një çështje kyçe (por duhet të trajtohet së bashku me planet e trafikut urban).

Energjia dhe ndryshimet klimatike

Prodhimi i energjisë dhe efiçenca e përdorimit të saj në qytete është një problem i fshehur. Në ekonomitë e mëparshme të centralizuara, çmimi real i energjisë ishte i ndryshuar dhe efiçenca e energjisë nuk ishte kriter për ndërtimin e godinave publike dhe banesave. Ndërtesat nuk janë të izoluara, humbjet e ngrohjes shkojnë deri në 30% në stinën e dimrit. Rritja e çmimit të energjisë, shtyn veçanërisht ata me të ardhura të pakta të kërkojnë burime alternative të energjisë. Djegia, në shtëpi, e qymyrit, e drurit dhe e mbetjeve është mjaft e përhapur në rrethinat e varfra urbane.

Menaxhimi i mbetjeve

Gjenerimi në rritje i mbetjeve, që vjen si pasojë e mënyrave të reja të prodhimit dhe konsumit, së bashku me mungesën e kuadrit ligjor dhe programeve për ripërdorim/riciklim, është tashmë një realitet në qytetet e Evropës Juglindore. Bashkitë nuk kanë ekspertizën e duhur për të hartuar plane të menaxhimit të mbetjeve, të cilat duhet të bazohen në trajtime alternative të problemit dhe jo vetëm thjesht në grumbullimin e mbetjeve dhe depozitimin e tyre.

Problemet mjedisore urbane në Shqipëri

Shqipëria po kalon një periudhë tranzicioni të vështirë, gjatë të cilit qytetet dhe qendrat urbane janë ballafaquar me probleme të reja e të mprehta sociale, ekonomike dhe të mjedisit. Zhvillimi i qyteteve në këtë periudhë ka qenë i pakontrolluar, pa organizim dhe planifikim. Si rrjedhim, kushtet e jetesës në qytete janë në mënyrë të ndjeshme nën kërkesat optimale të një situate të shëndetshme dhe komforte, duke dalë jashtë kontrollit të autoriteteve administrative dhe teknike të qytetit.

shkarkime

posted Mar 14, 2010, 3:54 AM by Oltison Gjonaj


Thenie nga Sami Frasheri

posted Jan 30, 2010, 7:32 AM by Oltison Gjonaj

Çdo ditë e jetës sate është një faqe e biografisë sate, kujdesu ta shkruash mirë, sepse një faqe e keqe ndyn gjithë librin.

Njeriu duhet të përpiqet të mësojë çdo gjë, jo të tregojë veten e tij.

Zgjuarësia është një dritë hyjnore, ndriçimi i së cilës ndrit jo vetëm sipërfaqen e sendeve, por edhe brendinë e tyre.

Më i forti i njerëzve është ai që është i zoti të përmbajë vetveten.

Ajo që qeveris botën nuk është as forca, as ligji, por është mirësjellja dhe edukata.

 Bota është një shesh i ekspozuar shiut dhe erës; ai që në këtë shesh e ruan dritën e përpjekjes e të kuptimit dhe nuk e shuan, është filozof i vërtetë.

S’ka njeri të pafajshëm në botë; i mëncuri  nuk i thotë djalit mos gabo, por e këshillon të gabojë sa më pak.

Nuk i takon gjë dhëmbit të skiles që qëndron e mbyllur në strofkun e vet.

Njerëzit ndryshojnë nga njëri-tjetri nga koka, jo nga këmbët

Miqësia është si drita e shkrepëtimës; sa më i errët të jetë vendi, aq më shumë ndriçon.

Rruga e jetës është drejtësia, mos u ndaj nga rruga për të hyrë nëpër rrugica.

 
Njeriu mentar nuk flet për veten e tij dhe për punë që i përkasin atij vetë.

 
Kush ve interesat e përgjithshme mbi të tijat, është njeri me të vërtetë.

Jeta e njeriut është një pe i dredhur nga lumturia dhe fatkeqësia. Po të ishte dredhur vetëm nga fatkeqësia, do të ishte këputur shpejt, po të ishte përbërë vetëm
nga lumturia, do të ishte tepër i ashpër dhe nuk do të hynte në punë.

Gabimi i atij që punon me dëshirë dhe endje, është më i mirë se të qëlluarit e atij që punon pa dashur.

Grada e qytetërisë dhe e moralit të një populli kuptohet nga këngët dhe lojërat e tij.

E vërteta është një lloj ujë i nxehtë që del nga toka, i cili shkrin dëborërat dhe akujt që ka përqark, i bën për vete dhe shtohet duke shkuar dhe sado që mund të
ngrijë duke u ftohur ajri, pa kaluar shumë kohë prapë bëhet siç ka qenë (ujë i rrjedhshëm).

Gjithësecili dëshiron t’i shohë njerëzit e mëdhenj, por më mirë është të shohësh veprat e tyre, d.m.th. të shohësh ata vetë, sepse idetë e tyre s’kuptohen nga fytyrat e tyre, por dallohen nga veprat e tyre.

Kush nuk merret vesh me vëllanë, s’merret vesh fare me bashkëqytetarët e tij.

Njeriu të mos ketë frikë nga ligji, të ketë turp nga bota, të ketë frikë nga ndërgjegjeja e tij.

Mendojmë se njeriu vdes dhe shkon, mirëpo të vdekurit janë ata që edukojnë fëmijët tanë, që na mësojnë dituritë dhe shkencat, kur marrim në dorë një libër
dhe e lexojmë në vetmi në një çip dhe, sipas rastit, ata na bëjnë të qeshim apo të qajmë.

Ai që pranon këshilla, është më i madh se ai që jep, sepse, sa lehtë është të japësh këshilla. aq rë-ndë është t’i pranosh.

Dyshimi është gur argjendari i së vërtetës, kush dyshon në marrëdhëniet e përditshme, s’gabon asnjëherë, kush dyshon në veprimet e veta, bëhet filozof.

Një kokërr gruri nuk e mbush dot hambarin, por ndihmon kokrrat e tjera që e kanë mbushur.

Ai që i përgjigjet me ligësi mirësisë sate, bëhet mjet për të bërë të njohur mirësinë tënde dhe ligësinë e vet.

Forca e mendimit hy në punë më shumë se tehu i shpatës; prandaj ruaje atë dhe mbaje gati për ta përdorur në kohën e duhur.

Shkalla e parë e marrëzisë është të kujtosh se je i mençur.

 Njeriu ka nevojë për arsim ashtu si bima për ujë. Ashtu sikundër që thahet pema kur është e njomë, po nuk u vadit, edhe njeriu thahet shpirtërisht po nuk u edukua
qysh në fëmijëri (vogëli), sepse nuk i mbetet gjë për t’i shërbyer njerëzimit.

 Njeriu nuk është i përjetshëm, le të përpiqet të jetë e pavdekshme ajo që do të thotë dhe ajo që do të bëjë.

Gjërat që numërohen të shenjta, si mendja, njohuria dhe dituria, nga shkaku i lakmisë për famë e madhështi, s’mund t’u qëndrojnë disa dëshirave të kota, ndërsa dashuria mund çdo gjë.

Dashuria duron varfërinë, nevojën, urinë, mundimin, poshtërimin — çdo gjë. Dashuria e ndryshon skëterën në parajsë.

Në qoftë se kërkohet një shenjë e botës shpirtërore në botën lëndore, ajo shenjë është dashuria.

 Fjalët dhe punët e njerëzve të mëdhenj nuk janë sipas vendit e kohës së tyre, ata mund t’i përshtaten çdo kohe dhe çdo vendi.

 Kush bazohet në forcën, bie për tokë po sa të thyhet forca, por ai që bazohet në drejtësinë, është i mbështetur në një godinë të fortë që nuk shembet kurrë.

Mendja e një kombi është arsimi, zemra e tij — morali i përgjithshëm.

Ekonomi turizmi

posted Jan 18, 2010, 6:08 AM by Oltison Gjonaj

per te pare detyren kliko   Download

Ekonomi-turizmi

posted Jan 18, 2010, 6:01 AM by Oltison Gjonaj

USHTRIM

Nga kombinimi i 2 produkteve A dhe B prodhohen e mira 1 dhe e mira 2

Prodhimi i nje te mire respektive realizohet nga kombinimet e me poshtme

0.46­a dhe 0.033b dhe 0.044 l jetp 1a

3a dhe 0.033b dhe 0.666 l jep 1b

1.  Te llogaritet prodhimi ne ekujliber kur kerkesa finale per prod: y1=150    y2=50  

2.Punsimi ne ekuiliber

3.Te llogariten kuotat sektoriale te prodhimit turistik duke supozuar se kemi identifikuar ne kerkesen finale 1 komponent te shpenzimeve turistike prej 70 dhe 40 njesi

4.Te llogariten kuotat direkte dhe indirekte sektoriale qe ndikojne ne kerkesen turistike

y1=150                                               a21=0.033

y2=50                                                 a22=0.033

S1 =70                                               l1=0.044

S2=40                                                l2=o.666

a11=0.46

a12=3

                                           Zgjidhje

      0.46 a11+3a12 +y1=q1

      0.033a21+0.033a22+y2=q2

 

q1*=(1- a22) y1+ a12 y2/ I-A

 

q1*=(1- 0.033) y1+ 3 y2 /   (1- a11)      - a12

                                                                                  -  a21              (  1 – a22)

q1* =0.967 X 150 + 3 X 50 /  0.54         -3                   

                                                 -0.033       0.967

q1*=145 + 150 /0.522 – 0.099                                I-A= 0.423=§                §=sigma

q1*=295/0.423 =697.4

 

q1*=697.4

 

q2*=(1- a11) y2+ a21 y1/ I-A

 

q2*=(1-0.46)50 + 0.033 X 150 /0.423

q2*=0.54 X 50 + 0.033 X 150/0.423

 

q2*=75.5

 

Nga veprimet e bera dele qe:   q1* =697.4      dhe q2* =75.5        §=0.423

N= l1q1* x l2 q2*=0.044 X 697.4 + 0.666 X 75.5 =80.9----=81

d = s+c     c=0      keshtu qe d=s         d=[70,40]

q1tur =(1- a22)s1 + a12 s2 /§                                                                                                     

q1tur =0.967 X 70 +3 X 40 /0.423=443.7

q2tur =(1-0.46) X40 +0.033X 70/0.423 =56.5

Kuotat indirekte

Q1= q1tur/ q1tot =0.64          Q2= q2tur/ q2tot =0.75

 

Kuotat direkte

q1 =D1/ q1tot =70/697.4=0.1

q2=D2/ q2tot=40/75.5=0.53

Punsimi ne ekuiliber

N tot= l1 X q1tot  + l2 X q2tot

N tot=0.044 X 697.4 + 0.666 X 75.5 = 80.8366

 

KERKESAT 2 DHE 4 TE USHTRIMIT TE DYTE QE NA NGELEN PA PERFUNDUAR NE KLASE

Llog kuotat sektoriale duke ju referur kerkeses turistike prej 80 njesi A dhe 75 njesi B

Kuotat direkte

q1 =D1/ q1tot =80/213.166 = 0.37529.....

q2=D2/ q2tot = 75/219 .436 =0.43178……

Kuotat indirekte

Q1= q1tur/ q1tot = 102.66/213.166=0.48159

Q2= q2tur/ q2tot = 106.58/219.436 =0.485699

 

Argumentoni rolin e kuotave sektoriale turistike ne prodhimin total

Analiza imput-autput aplikuar per turizmin nxjerr ne pah faktin se nje rritje ne kerkesen finale e ardhur nga turistet duht te zbuloje perfshirjen e sektoreve te tjere ne prodhimin e te mirave dhe sherbimeve te konsumuara gjate vakances turistike.

Turizmi,ne nje sistem ekonomik,shfaqet si nje pelhure,per endjen e thurjen e se ciles interesohet i gjithe sistemi prodhues kombetar.

etik komunikimi

posted Jan 18, 2010, 5:49 AM by Oltison Gjonaj

Diskriminimi gjinor në shkollë


Për të ju shmangur këtij problemi serioz që shkakton divergjenca dhe trauma tek të rijtë e që më vonë prodhon numër të madh delikuentësh, duhet hartuar projekte të shëndosha pedagogjike me të cilat arsimi do ti largohet një diskriminimi, tani më serioz së pari me formimin dhe informimin e rregullt të trupit arsimor në këtë drejtim si dhe hapjes së një diskutimi mbi mundësinë e ndarjes së klasave, së paku, në fillim për ata që e dëshirojnë këtë. Një përcjellje statistike e këtij lloji të shkollimit paralelisht me shkollimin e përzier do të tregoj nëse me të vërtetë klasat e ndara që në kohë të fundit e kërkojnë numër për çdo ditë më i madh prindërish, pedagogësh dhe psikologësh në botë, do të jetë më i suksesshëm. Kjo metodë krahasuese, ka rrënjët e veta tanimë në disa vënde në botë dhe duket se rezultatet janë pozitive. Është me rëndësi që kjo iniciativë, në rast mungese të interesit nga ana e pedagogëve (disa herë të fjetur) të nis nga vet prindërit që njëherit do të jetë jo vetëm mbrojtje e djemve të tyre, por edhe mbrojtje e të dy gjinive sepse zvoglohen në minimum mundësitë e fitimit të notave për hatër "se je vajzë" ...

Diskriminimi racor – drejtat tuaja ligjore
Racial Discrimination - Your legal rights

Askush nuk ka të drejtë të ju diskriminojë apo ngacmoj për shkak të ngjyrës së lekurës tuaj apo etnicitetit. Ka ligje të fuqishme që e ndalon këtë të ndodh. Kjo fletushkë ju spjegon të drejtat tuaja ligjore dhe çka duhet të bëni nëse ju diskriminoheni.

 • Kur mund të ndodh diskriminimi
 • Çka thotë ligji
 • Ngacmimi në vend të punës
 • Diskriminimi kur merrni shtëpi/banesë me qirra apo bleni
 • Diskriminimi në shkollë apo kolegj
 • Diskriminimi kur bleni apo përdorni shërbime apo pajisje
 • Diskriminimi nga autoritetet publike
 • Çka mund të bëni për diskriminim
 • Tribunali për punësim
 • Gjyqi
 • Ligji i të drejtave të njeriut

Kjo fletushkë do të ju spjegojë të drejtat tuaja ligjore por nuk ju jap udhëzime të plota të ligjit, dhe nuk ka qëllim të jetë udhëzim ligjor për raste specifike. Nëse keni problem ju duhet të merrni më shumë informata dhe këshilla personale për ta gjetë mënyrën më të mirë për ta zgjedh problemin.

Kur mund të ndodh diskriminimi

Diskriminimi ndodh kur dikush trajtohet më keq (në terme ligjore quhet ‘më me pak favor’) se një person tjeter në situatë të njejtë apo të ngjajshme. Kjo fletushkë ju tregon të drejtat tuaja nëse ju diskriminoheni për shkak të:

 • racës
 • ngjyrës
 • nacionalitetit
 • origjinës etnike apo nacionale.

Në këtë fletushkë ne i përdorim fjalët ‘racë’ dhe ‘racore’ për t’i mbuluar racën, ngjyrën, nacionalitetin, origjinën etnike apo nacionale.

Njerëzit mund të vuajnë nga diskriminimi:

 • në vend të punës
 • kur blejnë apo përdorin pajisje apo shërbime
 • kur marrin me qirra apo blejnë shtëpi
 • në shkollë apo kolegj
 • me autoritetet publike (p.sh. me policinë).

Ligji ju mbrron nga diskriminimi dhe ju jap të drejtën që ju mund të shkoni në tribunalin për punësim apo gjyq nëse ju besoni që jeni trajtuar në mënyrë paligjore.

Ju mund të gjeni se jeni të diskriminuar për më shumë se një arsye. Nëse kjo ndodh ju keni nevojë për këshilla se çka të ndërmerni. Ju mund të kërkoni këshilla nga:

 • sindikati
 • qendrën ligjore lokale
 • në qendrën për këshilla (Citizens Advice Bureau) apo
 • nga avokati

Diskriminimi racor nuk është e njejtë si dhuna racore ( p.sh. nëse dikush ju sulmon). Dhuna racore është krim dhe nëse ju jeni viktim nga ky krim, ju duhet ta lajmroni policinë.

Çka thotë ligji

 • Ligji për relacione racore vitit 1976 ju mbrron nga diskriminimi racore dhe ngacmimet dhe ju jap të drejtën për ta sfiduar diskriminimin negativ në gjyq apo në tribunalin për punësim. Nëse e dërgoni dikend në tribunal apo gjyq mund të ndryshojë mënyrën se si një organizatë sillet dhe në të ardhmen nuk do të diskriminojë kundër njerëzve të tjerë.
 • Ligji poashtu e bënë të mundur diskriminimin racor joligjore nga autoritetet publike siq është policia dhe kërkon nga departamentet e shtetit dhe organizatat publike që të kenë rregullore që nxit barazi racore.
 • Ligji i mbron të gjitha grupet racore nga diskriminimi – jo vetëm zezakët dhe grupet nga minoritet etnike.

Diskriminimi

 • Ligji për barazi flet për tri lloje të diskriminimit:
 • Diskriminimi Direkt – është kur ju trajtoheni më me pak favor në baza racore. Kjo mbulon trajtimin më me pak favor përshkak të racës tuaj dhe trajtimi më me pak favor përshkak të racës e ndonjë personi tjetër. Për shembull, nëse ju refuzoni ti vijoni urdhërat e punëdhënsit për ta diskriminuar dikend nga një racë tjetër dhe përshkak tl kësaj ju përjashtoheni nga puna, ju mund të bëni ankim për diskriminim racial.
 • Diskriminimi Indirekt – kur rregullat dhe kushtet aplikohen pa arsye të vlefshme dhe kanë efekt të keq në personat nga racat e tjera. Për shembull nëse në një vend të punës kërkohet një ‘person me gjuhë amëtare angleze’, kjo do të thotë se nuk i përfshin personat nga grupet tjera racore, të të cileve gjuha amëtare nuk është gjuha angleze por ata flasin gjuhën angleze rrjedhshëm.
 • Viktimizimi – kur ju trajtoheni më me pak favor sepse ju jeni ankuar për diskriminim racor apo i keni ndihmuar një koleg që është ankuar për diskriminim racor.

Ngacmimi

Ngacmimi është një sjellje e padashur që e lëndon dinjitetin apo krijon atmosferë frikësuese, armiqësi apo turpërim për ju.

Kjo fletushkë i mbulon gjashtë vende kryesore ku mund të ndodh diskriminimi apo ngacmimi:

 • Në vend të punës
 • Kur e keni lëshuar punën
 • Kur bleni apo merrni me qirra shtëpi
 • Në shkollë apo kolegj
 • Kur bleni apo përdorni pajisje apo shërbime
 • Kur keni punë me autoritetet publike

Diskriminimi në vend të punës

Është kundër ligjit nëse një punëdhënës ju diskriminon në baza racore në raste kur ata zgjedhin punëtor për punësim dhe kur vendosin se cilët punëtor do të:

 • promovohen
 • jipen përfitime në vend të punës, p.sh. trajnime
 • diciplinohen
 • përjashtohen nga vendi punës
 • shpallen punëtorë të panevojshëm

Aplikimi për punësim

Është kundër ligjit për një punëdhënës të diskriminoj në rastet që vijojnë:

 • Kur vendosin se cilit personi do ti ofrohet puna. Kjo përfshin përshkrimin e punës, specifikimet personale, (përshkrimi i aftësive, përvojave dhe kualifikimeve të nevojshme për punësim), formularin e aplikimit, procesin e zgjedhjes, intervistat dhe seleksionimi i fundit.
 • Për kushtet e kontratës së punësimit, siq janë pagesa, pushimi vjetor apo kushtet e punësimit.
 • Duke mos e konsideruar aplikiminin tuaj.

Ligji për realcione racore i mbron punëtorët edhe ata që punojnë përkohësisht dhe punëtorët me kontrata. Kjo vlen edhe për agjencionet për punësim, sindikatin dhe partnerët për të diskriminuar.

Ngacmimi në vend të punës

Është kundërligjore për një punësues dhe koleg të ju ngacmojnë në mënyrë racore. Nëse personi që ju ngacmon nuk ndalet pasi që ju e keni kërkuar nga ata, ju duhet të ankoheni te punëdhënsi.

Shumica e punëdhënsve i trajtojnë ngacmimet racore nga punëtorët e tyre si kundërvajtje diciplinore, dhe ata duhet ta diciplinojnë personin që ju ngacmon. Nëse punëdhënsi juaj nuk bënë asgjë apo nuk bëjnë sa duhet për ta ndaluar ju mund të bëni ankesë kundër atyre në tribunalin e punësimit.

Në shumë raste, ju poashtu mund të:

 • të veproni në mënyrë ligjore në gjyq kundër personit që ju ngacmon juve apo kundër punëdhënsit nën ligjin e vitit 1977 për mbrojtjen nga ngacmimi; apo
 • bërë ankesë për pakujdesi apo thyerjen e kontratës kundër punëdhënsit.

Nëse ju jeni sulmuar, ju duhet ta lajmroni policin. Nën ligjin e vitit 1998 për krim dhe çrregullim, ngacmimi apo sulmi mund të shkaktojë denim më të madh për personin që ju ka sulmuar me motiv racist.

Diskriminimi apo ngacmimi pasi që e keni lëshuar punën

Punëdhënsit nuk duhen të diskriminojnë apo ngacmojnë juve pasi që e keni lëshuar punën. Shembull i kësaj mund të jetë nëse punëdhënsi refuzon të ju jap karakteristikat tuaja, kur punëtorëve tjerë nga një grup tjeter racor ju jipen këto karakteristika.

Përgjegjësitë e punëdhënsve

Ligji për relacione racore thotë që punëdhënësit janë përgjegjës për aktet e diskriminimit racor apo ngacmimeve nga punëtorët e tyre apo agjencionet që i përdorin, përveq nëse punëdhënsit kanë marra masa të duhura për ta ndaluar diskriminimin.

Ju mund ta dërgoni rastin tuaj në tribunalin për punësim nëse jeni duke vuajtur nga diskriminimi apo ngacmimi.

Kur mund punëdhënsi të diskriminojë

Janë disa raste kur punëdhënsit lejohen të diskriminojnë:

 • Nëse raca, ngjyra, kombësia apo origjina etnike ose kombëtare janë kërkesa apo kualifikimet e një personi për një vend pune dhe personat vetëm nga ky grup i përcaktuar mund ta bëjnë punën.
 • Nëse rregulla është që e kufizon punësimin për njerëzit e një nacionaliteti të posaqm apo origjine kombëtare. Kjo aplikohet vetëm në punësimet nga autoritetet shtetërore apo organizatat publike.
 • Nëse kjo nuk mbulohet nga ligji për relacione racore.

Diskriminimi kur merrni me qirra apo bleni shtëpi apo banesë

Është joligjore të diskriminoni kundër dikujt për shkak të gjinisë kur shitni apo lëshoni me qirra shtëpinë apo banesën. Për shembull, nëse një agjent për banesa nuk mund të ju refuzojë të ju tregojë pronën përshkak të ngjyrës tuaj, poashtu pronarët të refuzojë të ia lëshojnë pronën me qirra një familje të zezë për arsye të njejta. Poashtu është kundërligjore për pronarët të diskriminojnë në mënyrë racore në mënyrën se si i trajtojnë qirragjinjët. Ky ligj aplikohet edhe për pronat e bisniseve. Nëse ju banoni në banesë nga këshilli apo shoqatat për strehim dhe ju jeni të diskriminuar në mënyrë racore nga banuesit e tjerë, ju duhet të lajmëroni këshillin apo shoqatën e strehimit. Shumëorganizata kanë rregullore për t’i mbrojtur banuesit nga ngacmimet racore. Ata mund të marrin urdhër nga gjyqi për ‘ndalim me gjyq’ nga gjyqi për t’i ndaluar njerëzit të ngacmojnë juve ose ata mund të përjashtojnë nga banesa.

Diskriminimi në shkollë apo kolegj

Është kundërligjore për shkolla dhe kolegje të diskriminojnë apo ngacmojnë ju apo fëmijën tuaj:

 • në kushtet të cilat ofrohen për ta pranuar fëmijën tuaj
 • kur vendosin nëse do ta përjashtojnë fëmijën nga shkolla; apo
 • mënyrën se si fëmija juaj arsimohet

Shkolla apo kolegji duhen të ndërmarrin masa për çfardo ngacmimi racor apo dhunës nga punëtorët.

Poashtu është kundërligjore për autoritetet lokale të arsimit të diskriminojnë kur i vlerësojnë nevojat speciale arsimore të fëmijës tuaj.

Nëse mendoni që fëmija juaj ballafaqohet me diskriminim racor, më së pari ju duhet të bisedoni për problemin me mësuesit apo drejtorin e shkollës. Departamenti për arsim dhe aftësi përmban informata se si ta tejkaloni këtë.

Nëse kjo nuk bënë punë, bëni ankesën te qeveritarët e shkollës apo autoritetet lokale për arsim. Ju mund të merrni këshilla nëse ju nevojiten nga:

 • komisioni për barazi racore (Commission for Racial Equality)
 • këshilli lokal për barazi racore
 • qendra për këshilla për edukim

Nëse ju jeni student, kolegji apo fakulteti duhet të ketë rregullore për të drejta të barabarta për studentët poashtu edhe punëtorët.

Diskriminimi kur bleni apo përdorni pajisje dhe shërbimet

Është kundërligjore për bisnise apo shërbime të diskriminojë në mënyrë racore apo ngacmojë juve duke:

 • ju refuzuar apo me qëllim të ju furnizojnë me pajisje apo shërbime
 • mos ju furnizuar me pajisje apo shërbime të të njejtit kualitet, në të njejta kushte si personat tjerë.

I përfshinë gjërat që janë falas por edhe atë që duhet të paguani. Kjo i mbulon shumë bisnise dhe shërbime, duke përfshirë:

 • dyqanet
 • vendet publike si hotelet, restoranet, klubet e natës dhe qendrat sportive
 • xhirrollogaritë e bankës, kreditë, kartat kreditore dhe sigurimi
 • udhëtimet dhe shërbimet transportuese që janë publike apo të ofruara nga kompanitë private apo agjentët e udhëtimit
 • shërbimet e furnizuara nga autoritetet lokale siq janë qendrat sportive

Kur lejohen bisniset apo shërbimet të diskriminojnë

Bisniset apo shërbimet mund të diskriminojnë në disa raste nëse:

 • organizata është joqeveritare në të cilat qëllimi është të furnizojnë me shërbime një grup të posaqëm racor (mirëpo nuk mund të diskriminojë në baza të ngjyrës së personave)
 • nëse diskriminimi nuk mbulohet nga ligji për relacione racore
 • ka disa përjashtime nën ligjin për relacione racore. Shembull i kësaj mund të jetë nëse një klub me më shumë se 25 anëtarë i të cilëve qëllimi kryesor është të furnizojnë shërbime një grup të posaqëm racor (mirëpo nuk mund të diskriminojë në baza të ngjyrës së personave).

Diskriminimi nga autoritet publike

Është kundërligjore për organizatat publike të diskriminojnë në baza racore në mënyrën se si i kryejnë funksionet e tyre. Shembuj të organitazave dhe funksioneve të cilat përfshihen janë:

 • policia (ndalesat nga policia dhe kontrollimet)
 • autoritetet lokale (inspektorët për ambient shëndetsor)
 • shërbimet në burgje (diciplina në burg)
 • zyret e tatimeve (inspektimet e tatimeve dhe kontrollimet)

Poashtu organizatat publike e kanë për detyrë kur kryejnë këto funksione të konsiderojnë se si mund të:

 • eliminojnë diskriminimet racore
 • nxisin barazi të rasteve dhe relacione të mira racore.

Ju mund të ndërmerrni aksion ligjor kundër organizatave publike që nuk i përmbahen me këtë detyrë. Disa autoritete publike duhen të kenë skemë për barazi racore që quhet rregullorja për barazi racore në institucionet arsimore, e cila vendos se si rregulloret i përmbushin këto kriterie apo çka bëjnë për ti përmbushur këto kriterie. Nëse ata nuk kanë skemë apo rregullore për barazi racore, komisioni për barazi racore mund të ndërmerr masa kundër tyre.

Racizmi dhe diskriminimi, "të ligjëruar" në Shqipëri


Romët nuk lejohen të pinë as një kafe në bare hotelesh në Tiranë
Racizmi dhe diskriminimi në vendin tonë është prezent, i prekshëm dhe i egër për këdo që e provon në kurriz të tij. Gazetarët e "Fiks"-it janë ndalur në dy momente: E para, në një gjimnaz në Peqin, ku mësimi zhvillohet veçmas për nxënësit e fshatit dhe qytetit. E dyta, gazetarët e "Fiks"-it, të veshur si romë, nuk janë lejuar në disa lokale të kryeqytetit të pinë kafe.

Në gjimnazin "Zihni Magani" në qytetin e Peqinit, një klasë quhet "Klasa e Fshatit" dhe klasa tjetër paralele "Klasa e Qytetit". Një diskriminim i hapur në ditët e sotme, preteksi është vetëm një lëndë mësimi. Nxënësit që vijnë nga fshati dhe që mësojnë në një klasë veçmas nga ajo e qytetit, si gjuhë të huaj kanë frëngjishten, kurse nxënësit e qytetit anglishten. Dhe ka mjaftuar vetëm ky "fakt", që nxënësit të diskriminohen hapur. Në fakt, në shkolla të tjera, të gjitha lëndët mësimore nxënësit i bëjnë bashkë dhe kur është lënda e gjuhës së huaj nxënësit ndahen p.sh. gjysmat anglisht e gjysmat frëngjisht. Gazetarët e "Fiks"-it për këtë çështje pyetën drejtorin e gjimnazit "Zihni Magani" në Peqin, Ardian Çani. Sipas drejtorit të shkollës, jo se është e ndarë e gjithë shkolla, por problemi është me një komunë, "Gjocaj". Kjo komunë është 5 km larg shkollës së qytetit të Peqinit. Çani thotë se nxënësit e kësaj komune vijnë nga shkolla 9-vjeçare me gjuhë të huaj frëngjishten dhe se indirekt janë të detyruar që në vazhdimësi të gjuhës së tyre këta të vazhdojnë frëngjishten, dhe prandaj është domosdoshmëri që një klasë e vitit të parë, që fatkeqësisht janë "fshatarë", të vazhdojnë lëndën e tyre, frëngjishten si gjuhë të huaj. Gazetari i "Fiks"-it për këtë problem pyeti edhe në Drejtorinë Arsimore të qytetit të Peqinit dhe foli me përgjegjësin e sektorit, Kastriot Ajazi. Ai tha se në qytetin e Peqinit, si gjuhë e huaj është bërë anglishtja, ndërsa në fshat është bërë frëngjishtja për arsye të kuadrit që ka ky rreth. Nxënësit që kanë ardhur nga shkollat 9-vjeçare e zonës së "Gjocanit", ku si lëndë kanë pasur frëngjishten, edhe në gjimnaz vazhdojnë atë gjuhë.
Drejtori tregon se, sipas kushteve të shkollës, ne kemi bërë këto përzgjedhje, edhe orientimet kështu kanë qenë nga Drejtoria Arsimore Rajonale dhe Ministria e Arsimit.Gazetarët e "Fiks"-it, të veshur si romë, shumë të rregullt dhe me shumë normalitet kanë shkuar në disa hotele të Tiranës, në barin e tyre për të pirë kafe. Në të gjitha rastet, kundrejt tyre, është shfaqur një racizëm dhe diskriminim i hapur, duke mos i lejuar të ulen në këto ambiente, pa iu dhënë një shpjegim konkret, përse ata nuk lejoheshin që të frekuentonin këto ambiente.

Marrë nga Gazeta Shqip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                                              Punoi:Oltison Gjonaj

Strategji e turizmit

posted Jan 18, 2010, 5:41 AM by Oltison Gjonaj

STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TE TURIZMIT NE SHQIPERI

Nje pershkrim i zhvillimit nder vite

Ne ndryshimin e viteve 1990-1991 Shqiperia braktisi sistemin e izolimit te gjate komunist dhe u perfshi nga nje perjudhe e tranzicjonit te gjith anshem politik ,ekonomik dhe shoqeror ndaj sistemit demokratik.Qe nga kjo perjudhe ekonomia e shqiperise po perjetone nje faze te veshtire te kalimit te saje nga ekonomia e planifikuar dhe centralizuar drejt asaj te tregut.

Ne ate perjudhe sektori tercial i ekonomise,ku vend te rendesishem ze turizmi u nenvlersua ne pergjithsi dhe nuk njohu zhvillim qe i takojne ne kushtet e vendit tone.

Ne ate perjudhe turizmi ishte plotesishte monopol i shtetit dhe i organizuar vetem nga nje institucion turistik shtetrore”Albturizmi”

Pas kalimit ne demokraci vendi u shoqerua me procesin e reformave,ndertimi i strukturave demokratike,transferimin e ekonomise drejt ekonomise se tregut,

Kjo situate e pergjithshme ekonomike,politike dhe sociale qe u krijua ne shqiperi pas vitit 1990,ka ndikimin e saje te fuqishem edhe ne zhvillimin e Turizmit.

Nje sere kushtesh te reja qe u krijuan pas vitit 1990 perbejne premisa shume te mira per nxitjen e turizmit ne shqiperi.Nder keto kushte vlene te vecohen si:

-hapja e vendit pas izolimit te gjate te tije

-antarsimi i Shqiperise ne organizata te ndryshme botrore ,

-vlersimi i turizmit si nje nga deget mé me prespektive te ekonomise Shqiptare,

-rigjallerimi i sektoreve te tjere te ekonomise te afert me turizmin(tregtia,sherbimet,transporti,ndertimet)

-nxitja e investimeve vendase e  te huaj vencanerishte ne fushen e turizmit

Ndersa nje faktore teper nedative qe ndodhi ne shqiperi gjat ketyre viteve ishte edhe fenomeni i firmave piramidale qe ndodhi ne shqiperi gjate mezit te viteve 90 dhe situata teper e veshtire qe u krijua me renien e tyre ne vitin 1997,ndikoj midis te tjerash mjafte negativisht edhe ne zhvillimin e turizmit.Situata e veshtire dhe e pasigurte qe u krijua ne Shqiperi pas ketyre ngjarjeve uli ndjeshem imazhin e vendit ne boten e jashtme dhe largoje shume turiste qe tregonin interes per Shqiperine.

Pas ktyre trazirave dhe ri mekembjes se ekonomise,politika ne shqiperi e trajnon turizmin si promotorin e zhvillimit te ardhshem ekonomik te vendit.Nderko qe nga qeveria dhe parlamenti Shqiptare ishin hartuar nje sere ligjesh qe mbeshtesin zhvillimin e trurizmit ne Shqiperi,midis te cilave vecohen:”Ligji mbi zonat prioritare per zhvillimin e turizmit ne shqiperi”;”Ligji mbi licensat turistike”;”Strategjia e zhvillimit te turizmit ne Shqiperi”etj.

Shqiperia ka nanshkruar gjithashtu marveshje bashkpunimi ne fushen e turizmit me vende te ndryshme te Europes dhe te botes dhe eshte tashme antare e organizatave te ndryshme turistike nderkombetare.

Ne vitin 2002 eshte ndermare nje strategji afat-gjate ne sektorin e turizmit,keto hapa u realizuan me mbeshtetjen teknike dhe financiare te Republikes Federale te Gjermanise, e perfaqesuar nga Ministria e Bashkepunimit dhe Zhvillimit Ekonomik. Ajo hartua ne bashkepunim ndermjet Ministrise se Rregullimit te Territorit dhe Turizmit dhe Organizmave konsulente Agjensia Gjermane e Bashkepunimit Teknik (GTZ) dhe ghh consult ltd. (Wiesbadsen, Gjermani).

Kjo strategji e mbeshtetur nga ministria e bashkpunimit dhe zhvillimit teknik vinte ne plane te pare 1 zhvillimin e turizmiit te diellit dhe te plazhit

2turizmin e imteresit te vecante

3 turizmin e qendrave urbane/turizmini e biznesit dhe i konferencave

Strategjia e Zhvillimit të Turizmit e shpallur në vitin 2003, ka qënë një instrument i cili solli realizime në:

·         Hartimin e projektligjit për zhvillimin e turizmit: Gjatë vitit 2006-2007 sektori ka hartuar projektligjin për turizmin,  i cili ka për  qëllim krijimin e një sektori me standarte ndërkombëtare dhe per te ndihmuar konkretisht zhvillimin e industrise turistike në përputhje me drejtimet strategjike të zhvillimit të turizmit, duke priorizuar dhe lidhur burimet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore me zhvillimin e turizmit.

 • Miratimi i ligjit “Për portet turistike”
 • Zhvillimin infrastrukturor: Aeroporti kryesor nderkombetar i Rinasit prane Tiranes dhe Durresit, tashmë prezanton standarte nderkombetare.

      Reabilitimi i disa akseve rrugore dhe projekte për investime në rrugë dytësore (6000 km). Projekte në zhvillim për reabilitimin e porteve detare.

      Projekte per zhvillimin e elementëve infrastrukturor në zona të ndryshme të vendit.        

 • Hartimi i planit të integruar për zhvillimin e turizmit në bregdetin e jugut
 • Me qellimin e rritjes se promovimit te Shqiperise si destinacion turistik, marketingut te produktit turistik shqiptar dhe kontrollit e standartizimit te strukturave akomoduese eshte krijiuar ne vitin 2005, Enti i Turizmit. Enti i Turizmit nder veprimtarite kryesore ka edhe bashkepunimin dhe bashkerendimin e punes me Zyrat Rajonale Turistike (ZRT) te ngritura ne 7 qytetet kryesore te vendit: Shkoder, Durres, Vlore, Korce, Tirane, Berat, Gjirakaster.

ZRT, jane struktura qe merren me hartimin e strategjive lokale, mbikqyrjen e veprimtarive turistike, perpunojne te dhenat dhe ofrojne keshillim per procedurat e investimeve ne fushen e turizmit. Keto struktura kane varesi administrative nga prefekturat e qarqeve dhe drejtim metodik nga MTKRS.

 Gjatë vitit 2005-2006, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, përgatiti dhe miratoi me VKM nr. 395, datë 21.6.2006, Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Zhvillimin e Turizmit Natyror dhe Mjedisor. Ky dokument u përgatit me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, Zyra e Shqipërisë.

 

 

 

 

 Strategjia Sektoriale e Turizmit

Dokumenti i Strategjisë Sektoriale të Turizmit, përgatitet në kuadrin e procesit të iniciuar nga Qeveria Shqiptare, për koordinimin e strategjive të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, ku është priorizuar nevoja për rishikimin e Strategjisë së Zhvillimit të Turizmit 2002-2012 dhe ndërthurja e saj me Strategjinë dhe Planin e Veprimit për Zhvillimin e Turizmit Natyror dhe Mjedisor. Ky dokumet bazohet edhe në parimet e dala nga deklaratat e Forumeve të Turizmit Evropian të Maltës dhe Qipros mbi:

                        zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm

                        Rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm të tregut të turizmit kulturor, si dhe ndërrmarrjen e hapave pozitiv, me plane afatgjata me qëllim shtimin e numrit të turistëve

                        Nevoja për njohje dhe investim të hapsirave të turizmit kulturor

 

 Parakushtet për zhvillimin e turizmit në Shqipëri mbeten:

1.      Zbatimi i parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm nga të gjitha nivelet e planifikimit, vendimarrjes, menaxhimit, si në nivel publik qëndor dhe lokal, ashtu dhe në sektorin privat;

2.      Plotësimi i kuadrit ligjor në turizëm;

3.      Organizimi efektiv i sektoreve publik dhe privat në funksion të realizimit të vizionit dhe objektivave strategjikë;

4.      Zhvillimi infrastrukturor: zhvillimi i transportit tokësor, ujor dhe ajror.Përmirësimi dhe krijimi i sistemeve eficente të menaxhimit dhe trajtimit të mbetjeve të ngurta, si dhe sistemeve të trajtimit te ujrave te zeza.

5.      Telekomunikacioni dhe interneti.

6.      Rishikimi dhe vendosja e standarteve për hartimin e planeve të përdorimit të tokës, për zonat me potenciale të zhvillimit turistik.

7.      Pronësia: Një nga parakushtet për zhvillimin e turizmit dhe krijimit të qëndrueshmërisë në zhvillimin e investimeve turistike, është sqarimi sa më shpejt te jete e mundur i zgjidhjes ligjore të pronësisë mbi tokën dhe objekteve ndertimore.

8        Rritja e financimeve: në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e aseteve natyrore e kulturore përmirësimin e sistemeve të menaxhimit për zonat me interes kulturor dhe natyror, zhvillimin e burimeve njerëzore dhe përmirësimin e imazhit.

 

Shqipëria duhet të investojë në burime të ndryshme kritike njerëzore në mënyrë që sektori i turizmit të zhvillohet efektivisht.

9        Sistemi i grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave: Eshte i nevojshëm organizimi i mbledhjes dhe analizimit eficient të te dhenave sipas standarteve nderkombetare ne nivel kombetar, rajonal dhe lokal. Shqipëria do të duhet të bëjë investime të rëndësishme për grumbullimin e të dhënave në vend dhe sistemet e menaxhimit për të monitoruar dhe analizuar vizitat turistike, shpenzimet, sjelljen, profilet e turistëve dhe karakteristika të tjera. Planifikimi i turizmit pa këto të dhëna bëhet i pamundur.

 

 

Duhet ndjekur nje strategji sipas zonave te vecanta te vendit,si;

Zona bregdetare e detit Adriatik- Duhet të konsiderohet balancimi në planifikim i faciliteteve për turizmin vendas, pra balancimi ndërkombëtar. Ndërtimet duhet të ruajnë stilin lokal arkitektonik (materiali, ngjyrat, detajet, etj).

 Dendësia e strukturave duhet të jetë 100 turistë për ha.

 

Zona bregdetare e detit Jon - Duhet të konsiderohen fshatrat ekzistues, përgjatë bregdetit dhe integrimi i tyre, jo vetëm në mjedisin e ndërtuar por edhe në term ekonomikë dhe socialë. Në këtë zonë duhet të zhvillohet edhe aksesi nëpërmjet lundrimit.

Zonat malore - zhvillimet duhet të jenë kompakte, duke shfrytëzuar ndërtime ekzistuese,

përshtatje me sfondin e gjelbërt dhe peisazhin. Dendësia e ndërtimit 150 turist/ha. Shqipëria do të kërkojë të pozicionojë veten e saj, si një destinacion tërheqës për turistet qe mundohen te gjejne nje eksperjence unike qe karakterizohet nga destinacione me cilësi të lartë të vendeve të kulturës dhe të natyrës, të prezantuara në një mënyrë vërtet “autentike”. Vendi yne ka 1350 fshatra ku jetojnë afro 1 milion njerez. Ky fakt përbën një oportunitet për zhvillimin e turizmit rural, vecanërisht (agroturizmit, ekoturizmit, turizmit natyror etj).Kjo është përcaktuar edhe si një nga objektivat kryesore që synojnë politikat tona, duke nxitur dhe përkrahur krijimin e strukturave pritëse tradicionale në zonat rurale sidomos në zonat e thella malore dhe duke orientuar investimet drejt përmirësimit të infrastrukturës në këto zona. Qëllimi kryesor është diversifikimi i produktit turistik që ofron vendi ynë

Shqipëria do të specializohet në tërheqjen e udhëtarëve individualë e të arsimuar dhe të grupeve të specializuara të udhëtarëve. Objektivi kryesor i regut, do të jenë individët me të ardhura mbi mesataren nga Europa dhe Amerika e Veriut.

Pika e fortë e Shqipërisë do të jetë krijimi i vlerave për turistët në një larmi të madhe vendesh gjeografike. Kjo përqasje e hap më shumë vendin për ’u “zbuluar”, që:

-të ofrojë një numër të madh produktesh, të forcojë gamën dhe larmitë e disponueshme për vizitorët.

- të krijojë hapsira për kulturat e ndryshme lokale që të shprehin

vetveten, në veçanti zakonet dhe traditat e rajoneve të ndryshme të vendit.

 

 

-të lejojë që më shumë komunitete provinciale e rurale të marrin pjesë në vizitat dhe zhvillimet e turizmit dhe të përfitojnë prej tyre.

 

-të krijojë baza për lidhjen gjeografike të turizmit me vendet fqinjë

-të lejojë zhvillimin e tregjeve komplementare të specializuara për turizmin (të tilla si lëvizja me kafshë (trekking), alpinizëm, zhytje,

bujqësi, gjueti dhe peshkim, arkeologji, kulinari, festivale, ndërmjet

të tjerave), me infrastrukturën ekzistuese dhe me produktet qëndrore të propozuara të turizmit

 

Çelësi për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm do të jetë duke siguruar vizita të përsëritura dhe duke arritur rekomandime “gojore”. Për të krijuar një cikël të drejtë të zhvillimit të qëndrueshëm të bazuar tek turizmi Qeveria e Shqipërisë, duhet të mbrojë dhe të rivlerësoje,

së bashku e pushtetet vendore, operatorët turistikë dhe OJF-të, vendet, parqet, qytetet dhe zonat e mbrojtura, që janë asetet qëndrore të sektorit të saj të turizmit. Shqipëria mund të pozicionojë vetveten, sipas përparësive krahasuese të rëndësishme te vendeve me cilësi të lartë ne një sipërfaqe të vogël gjeografike dhe duke krijua një pozicion të identifikueshëm në tregjet ndërkombëtare bazuar në zbulimin e vendit

Ekoturizmi duhet parë si prioritet duke patur parasysh potencialin dhe rolin e rëndësishem që ai luan në funksion të zhvillimit të Turizmit-Kulturor.

Turizmi tradicional “diell dhe rërë” (paketa në shkallë të gjerë, të padifere ncuara) po humbet disi te rren ndaj ekoturizmit, turizmit kulturor dhe turizmit të aventurës.

 

Strategjia sektoriale e turizmit perfshin

                        Zhvillimi i qëndrueshëm

 

Pranimi i këtij koncepti mbarëbotëror, është esencial për të gjithë zhvillimin e turizmit. Menaxhimi në të ardhmen i burimeve natyrore, kulturore dhe njerëzore, janë kritike dhe të rëndësishme për një qëndrueshmëri afatgjatë të industrisë turistike. Zhvillimet të cilat ndikojnë negativisht në mjedis dhe që janë me fitime afatshkurtra dhe me volume të mëdha, duhet të mënjanohen. Aspektet kyçe të një politike për një turizëm të qëndrueshëm, përfshin: përdorimin e tokës; menaxhimin e ambientit fizik; ruajtjen e vendeve me rëndësi natyrore dhe kulturore; zhvillimin e produkteve dhe investimi në burimet njerëzore.

Tre nënprincipet kryesore janë:

·         qëndrueshmëria ekologjike – të sigurohet, që zhvillimi është në përputhje me mirëmbajtjen e proceseve esenciale ekologjike, biodiversitetin biologjik dhe burimet biologjike;

·         qëndrueshmëria sociale dhe kulturore – të sigurohet që zhvillimi rrit kontrollin e njerëzve për jetën e tyre, është në përputhje me kulturën dhe vlerat e njerëzve që efektohen nga ai, si dhe mirëmban dhe forcon identitetin e komunitetit;

qëndrueshmëria ekonomike – të sigurohet, që zhvillimi është efiçient ekonomikisht dhe burimet janë të menaxhuara për të krijuar hapësira për brezat e ardhshem

 

perfitimet e komunitetit

Turizmi duhet te sjelle perfitime për komunitetet apo njerëzit që jetojnë në afërsi të zonave me interes natyror e kulturor, duke ndikuar në rritjen e nivelit të jetesës dhe në përdorimin e mekanizmave financiare dhe të insiativave për mbështetjen e aktiviteteve të ruajtjes dhe përmirësimeve në burimet e të ardhurave në zonat rurale.

Parneritetet

Në kushtet e ndryshimeve të shpejta të tregut, partneritetet në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare janë të nevojshme të jenë të suksesshme me synimin për të qenë konkurrues (“bashkëpuno për të konkuruar”). Këto partneritete rezultojnë me përfitim për të gjithë pjesëmarrësit e përfshirë.

Partneritetet e sektorit publik\privat. Në të gjithë eksperiencat ndërkombëtare, destinacionet e suksesshme janë ato që kanë ndërtuar partneritete ndërmjet sektorit publik dhe privat. Ky partneritet duhet të shtrihet në cështje të planifikimit, zhvillimit, marketingut e promocionit. Në ligjin e ri “Për turizmin parashikohet ngritja e Komitetit Këshillimor të Sektorit Privat në Turizëm i cili do të trajtojë dhe shqyrtojë çështje që kanë lidhje me veprimtarinë turistike të sektorit privat ose që mund të dalin gjatë ushtrimit të kësaj veprimtarie, do të sigurojë bashkëpunim ndërmjet sektorit privat dhe ministrisë përgjegjëse për turizmin për çështje që mund të lindin gjatë zhvillimit të turizmit, zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Turizmit dhe Planit të Veprimit etj.

 

 

Cilësia

Përmirësimi i standarteve të shërbimit, pra cilësia e fuqisë punëtore në industrinë turistike, si dhe duke ofruar në mënyre të vazhdueshme produktet e duhura të vlerës dhe cilësisë së kërkuar për të plotësuar kërkesat e grupeve të synuar, Shqipëria mund të konkurojë në mënyrë të sukseseshme në tregjet ndërkombëtare.

Qëllimi i zhvillimit të turizmit për Shqipërinë, është të rrisë cilësinë e jetesës, të një numri të konsiderueshëm shqiptarësh. Zhvillimi i turizmit do të duhet të matet dhe të vlerësohet në një periudhë afatmesme e afatgjatë, lidhur me aftësinë e tij për të përmirësuar mirëqënien e shqiptarëve. Në këtë aspekt, ai mundet (dhe do të duhet të jetë) një pjesë e strategjisë së vendit për arritjen e prioriteteve të zhvillimit, të tilla si angazhimet e vendit për Synimet e Zhvillimit të Mijëvjeçarit.

Më shumë turistë nuk do të thotë më shumë zhvillim apo të ardhura për shqiptarët. Tipi i turizmit që një vend zgjedh për ta zhvilluar, përcaktohet kryesisht nga kontributi për begatinë e banorëve të tij.

Theksimi i turizmit natyror dhe kulturor në Shqipëri, do të mbajë në fokus përfitimin nga komunitetet lokale që sot ballafaqohen me mundësi të kufizuara ekonomike. Përfitimet e prekshme të dëshiruara nga një strategji e suksesshme turizmi do të jenë rritja e punësimit, të ardhura shtesë për ekonomitë (kryesore apo shtesë) infrastruktura e përmirësuar dhe rritje e të ardhurave nga taksat

per te kontribuar ne permirsimin e kujdesit shendetsore,arsimin dhe ne zhvillime te tjera shoqerore

Perfitime me pake te prekshme perfshijne konfirmmimin ekultures lokale dhe te traditave ,mundesia per te mbajtur brezin e ri te interesuar per te qendruar bne vend (apo per tu kthyer) ne qytetet e tyre

 

Zhvillimi

Strukturimi dhe zhvillimi i turizmit dhe produkteve të tij janë prioritete afatshurtra dhe afatmesme. Potenciali i zhvillimit do të bëhet i arritshëm nëpërmjet kombimit të turizmit të interesit të veçantë dhe biznesit dhe konferencave për periudhën afatshurtër dhe afat mesme, duke zhvilluar paralelisht turizmin e diellit dhe të plazhit sipas standarteve ndërkombëtare.

Masat:

            për periudhën afatshkurtër ndërtimet e pakontrolluara të shikohen në raport me ligjin dhe rregulloret perkatëse.

            fokusimi për periudhën afatshkurter në përmirësiminin e produktit ekzistues të lokalizuar në rajone me potencial të madh zhvillimi dhe specifikisht rritjen e cilësisë së njësive akomoduese

            përfshirja e aseteve natyrore dhe kulturore në zhvillimin e turizmit

            identifikimi dhe analiza e produktit turistik ekzistues dhe promovimi i tij

            rishikimi dhe analiza e zhvillimit të deritanishëm të zonave turistike përmirësimi i planeve të miratuara të përdorimit të tokës në zonat turistike, në raport me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, krijimi i peisazheve tërheqëse natyrore kulturore.

            zhvillimi i elementëve infrastrukturorë, kryesisht manaxhimi i ujrave të zeza dhe mbetjeve të ngurta inerte

            hartimi i planeve të përdorimit të tokës për zonat me potencial për zhvilliminin e turizmit rural.

            Ngritja e kapaciteteve dhe strukturave institucionale

 

 

 

 

Krijimi i strukturave institucionale në nivel lokal dhe qëndror për një periudhë afatshkurtër, e cila do të garantojë implementimin e strategjisë dhe kuadrit ligjor në fushën e turizmit.

Masat: Trajnimi i burimeve njerëzore në sektorin publik dhe atë privat.

1.      Krijimi i programeve të trajnimit

2.      Hartimi i kurrikulave të vecanta për zonat turistike

3.      Krahasimet dhe vlerësimet e programeve arsimore perendimore

4.      Cështjet e turizmit të bëhen pjesë e programeve arsimore në shkollat fillore

5.      Zhvillimi i ekspertizave manaxheriale dhe profesionale

6.Ngritja e Zyrave të Shërbimit Turistik, sipas Ligjit të ri “Për turizmin” Nr. 9734, datë 14.05.2007 nëpër qarqe dhe Zyrat einformacionit Turistik në destinacionet turistike të vendit, për promovimin e zonave turistike, tashmë edhe në nivel vendor

7. Ristrukturimi i Entit të Turizmit në Agjenci Kombëtare të Turizmit, sipas ligjit të lartpërmendur

·         Financimi dhe krijimi i mekanizmave afatgjatë për zonat natyrore dhe kulturore, me synim ruajtjen dhe zhvillimin e tyre.

·         Krijimi i sistemit të grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave statistikore, si dhe kërkimeve mbi tregun turistik.

 

 

Ndersa Plani Veprimit,duhet te  prezantohen në prioritetet e ketyre fushave fushave të ndryshme.

                        Ndërgjegjësimi dhe Marketingu

                        Zhvillimi i produktit

                        Investimet në zonat natyrore për të forcuar sektorin e turizmit

                        Investimet në kulturë për të forcuar sektorin e turizmit

                        Burimet njerëzore

                        Infrastruktura

                        Klima e biznesit

                        Rivlerësimi i eksperiencës së turistëve

           Të dhënat dhe menaxhimi i informacionit

 

Analiza SWOT 
Fuqi : 

·         Pozit e favorshme gjeografike dhe turistike

·         Vijen e gjere bregdetare

·         Peisazhin e bukur natyrore

·         Peisazhet e shumta

·         Pasurite arkiologjike

·         Qytetet antike

·         Mikpritjen e shqiptareve

Dobesite : 

·         Gjendja e veshtire e infrastruktures

·         Paqartesine e ligjshmerise

·         Prapambetjen e vendit

·         Ende ekzistojne problemet e pronsise ne vend

·         Ende ska menaxhim te mirfillt te qendrave turistike

·         Ambjentet pritese si kane kushtet e pershtateshme

·         Memorandiumi i skafeve vec sigurise se trafikimit ndikon negativisht ne Turizmin tradicional “diell dhe rërë”

 

 

Shancet : 

·         Popullsine ne moshe te re

·         Fuqine e madhe puntore

·         Nivelin e larte te arsimimit

·         Zotrimin e gjuheve te huaja

·         Integrimi i vendeve ballkanike dhe se shpejti dhe i shqiperise ne Bashkimin Europian

·         Zhvillimi i teknologjis se informacjonit

·         Integrimi i Shqiperise ne NATO,vec siguris kombtare  Shqiperia po jepe edhe kontributin e saje ne sigurine nderkombtare

·         Mesimi nga Gabimet e bera nga fqinjet qe e kan zhvilluar turizmin me pare

Kercenimet : 

·         Kriza boterore

·         Varesine e turizmit nga kapitali i huaj

·         Mungese e konkurences turistike brenda vendit

·         Konkurence e forte me vendet fqinje dhe me gjere

·         Pasigutia politike qe ka kercenuar shpesh vendin dhe rajonin.

 

Sfidat : 

                       te pergjithshme

·         Krijimi i nje pozicjoni te qarte ne trege

·         Kapercimi i koncepteve te me parshme te krijuara per shqiperine

·         Investimi duhet planifikuar ne perjudha afatshkurtera,afatmesme dhe afatgjata

·         Kordinimi midis institucjoneve qeveritare

·         Inteligjenca e tregut

·         Investime ne manaxhimin e te dhenave.

 

Specifike

·         Qendrueshmeria,duhet ndjekur perpjekje agresive per te siguruar qendrueshmeri e burimeve natyrore e kulturore

·         Zhvillimi i nje sektori te qendrueshem kerkon nivel te rendesishem investimi ne infrastrukture,marketing,ne burime njerzore,manaxhimin e zonave natyrore,ruajtjen e vendit historik dhe te kultures se jeteses

·         Produktet duhet te jene autentike shqiptare vetem ne kete menyre do bejme diference nga fqinjet tane

·         Ceshtjet lokale-kombtare,Turizmi natyror dhe kulturor kerkon perfshirje konkrete te pushtetit lokale

Sic vihet re zhvillimi i turizmit ne shqiperi,ka si avantazhe me te mira pasurite natyrore,historike dhe kulturore qe permban vendi te cilat mund te vihen shume mire ne shfrytezimin e tyre turistik.por krahas tyre jane edhe avantazhe te tilla qe kane te bejne me Mikpritjen e shqiptareve Popullsine ne moshe te re fuqine e madhe puntore,nivelin e larte te arsimimit,zotrimin e gjuheve te huaja etj.te cilat te gjitha se bashku perbejne premisa shume te mira per zhvillimin e turizmit ne shqiperi.Nje role shume te rendesishem mund te luaje edhe pozita e favorshme e Shqiperise ne tregun turistik.Si vend mesdhetare dhe tranzit midis vendeve te Europes jugore dhe te atyre te Europes jug lindore,Shqiperia ka nje pozicion te rendesishem ne tregun turistik mesdhetar dhe europian dhe kjo perben gjithashtu nje avantazh shume te mire qe duhet shfrytezuar.

Persa i perket nivelit te arsimimit Aktualisht në Shqipëri ka katër universitete shtetërore të cilat kanë degë turizmi,

Universiteti i Tiranes

Universiteti i Vlores

Universiteti i Shkodres

Universiteti i Korces

Si dhe shkolla te mesme me dege Hoteleri-Turizem ne Tirane,Vlore,Sarande,dhe disa te tjera Private.

 

Por nga ana tjeter turizmi ne shqiperi perballohet aktualisht me shume veshtiresi.Midis tyre perfshihet gjendja e veshtire infrastrukturore e vendit ne teresi dhe asaj turistik ne vecanti,si nje nder problemeve me te medha ne zhvillimin e shpejte te turizmit ne shqiperi.Ndonse verehet nje rritje dhe zgjerim i ndjeshem i infrastruktures turistike,ekzistojne probleme lidhur me kapacitetet hoteliere dhe gjendja e ndertimit dhe mobilimit te tyre,rrjeti e sherbimit,pastrimit,sigurimit te ujit,deri pak kohe me pare edhe te energjise elektrike,etj

Pasigutia politike qe ka kercenuar shpesh vendin dhe rajonin.Lufta gati 10 vjecare ne ish jugosllavi e deri tek ajo ne Kosove ne 99-en,situata e pa qendrueshme politike qe ndodhi ne maqedoni ,kriza politike qe ndodhi ne Shqiperi ne 97-en…..kane perbere pengesa dhe veshtiresi ne zhvillimit te turizmit jo vetem ne shqiperi por edhe ne rajone por edhe me gjere.Kto kane sjelle nder vite nje situat te pa qendrueshme te sjelljeve turistike ne vend.

 

 

Punoi:Oltison Gjonaj

Organizomi i udhetimeve Turistike

posted Jan 18, 2010, 2:24 AM by Oltison Gjonaj

UNIVERSITETI

“ISMAIL QEMALI”VLORE

Fakulteti I Ekonomise dhe Drejtesise

DEGA:MANAXHIME TURIZMI

 

 

 

LENDA:ORGANIZIMI I UDHETIMEVE TURISTIKE

 

 

 

DETYRE KURSI

 

 

 

 

PUNOI:                          

 

 PRANOI:doc.PRANEVERA RESULAJ

 

 

 

Agjenesite turistike qe operojne ne vendin tone

 

Sipas nje studimi te bere ne fund te vitit 2007rezultonin te regjistruara 116 Agjenesi turistike.Me nje shtrirje ne te gjithe vendin.

Aktiviteti I agjenesive

Aktiviteti I agjenesive te udhetimeve turistike eshte mjaft kompleks per shkak te specifikave te produktit te saj,qe ne pjesen me te madhe te rasteve eshte I paprekshem.Produkti udhetim qe tregetohet nga nje agjensi eshte fluturimi me avion,qendrimi ne hotel,eskursioni,vizitat e ndryshme,asnje prej te cilave nuk mund te afishohet apo ekspozohet ne vitrina apo raftet e saj.Sikurse asnje prej ketyre sherbimeve nuk mund te provohet dhe testohet perpara perdorimit.

Agjenesite e udhetimeve turistike mund te jene te llojeve te ndryshme.Ne varesi nga lloji I produktit qe ato ofrojne,mund ti ndajme:Agjensi te pergjithshme dhe agjenesi speciale.

1.Agjensite e udhetimeve turistike te pergjithshme perbejne shumicene  e agjensive.Ato ofrojne nje varjetet produktesh per nje mase te gjere klientesh dhe trajtojne te gjitha llojet e transportit dhe te akomodimit,duke ofruar shume lloje udhetimesh dhe shume lloje cmimesh.

2.Agjensite e udhetimeve turistike speciale nenekuptojne fokusimin ne nje lloj kategorie konsumatoresh ose ne nje lloje produkti.Keto agjensi veprojne atje ku realizohet segmentimi I tregut dhe tentojne te specializohen atehere kur ka nje numer te madh agjensish qe konkurojne ne nje lokalitet te caktuar.

 

Agjensite e udhetime turistike mund te:

1.Organizojne udhetime turistike si brenda vendit ashtu dhe jashte vendit.

2.Organizojne eskursione individuale dhe ne grupe Brenda ose jashte vendit.

3.Prenotojne sherbime hoteliere dhe te strukturave te tjera pritese.

4.Prenotojne vende ne mjetet e transportit

5.Emertojne bileta tranesporti per llogari te ndermarjeve vendase dhe te huaja.

6.Tranesferojne dhe shoqerojne udhetaret ne port,aeroporte,stacione nisje dhe mberritje automjetesh.

7.Grumbullojne kerkesa per udhetime me krociere si Brenda vendit ashtu dhe jashte tij.

8.Kryejne aktivitetin e informimit dhe publicitetit te inisiativave turistike.

Funksionet kryesore

Funksionet kryesore te nje agjensie udhetimesh turistike jene;

1.Shitja e biletave (ajrore,detare,automobilistike dhe hekurudhore)

2.Organizimi I udhetimeve(individuale e grupe,Brenda e jashteVendit)

3.Kembimi I valtes

4.Pagesa per sherbimet furniture jashte vendit.

5.Marrja me qera e automjeteve

 

Dallimi

Dallimi midis  agjensive turistike vendase dhe nje agjensie te huaj.

Ne pergjithesi agjensite e udhetimeve turistike vendase organizojne  udhetime turistike outgoing,qe jane udhetime te destinuara per jashte vendit.Pra keto Agjenesi organizojne kryesishte udhetime turistike ne dalje dhe pak ose aspak ne prurjene e turisteve te huaj ne vendine tone.Struktura e ndertimit te nje agjensie turistike te huaj nga ajo Shqiptare eshte se ne shumicen agjensive turistike vendase nuk jane te ndara detyrat dhe objektivat,pra punohet pa nje plan te detajuar qarte,por me shume punohet per tju pergjigjur kerkesave gjate kohes se pikut.nje tjeter dallim eshte se shumica e agjensive turistike jane me shume ndermjetese sesa plotesuese te ofertes.nga te paktat agjensi qe punon edhe ne formen e nje kompanie te mirfillte sherbimesh per turizmin eshte  “ ALBANIAN RAFFTING GROUP’.Kjo kompani ndodhet ne qytetin e Beratit,por punon ne te gjithe Shqiperine.Ajo meret me oraganizimin e udhetimeve turistike ne kanionet e lumit Osum.

Nje agjensi turistike Shqiptare ka per qellim shitjen e produktit,ndersa nje e huaj me ndryshimet e fundit te teknologjise dhe segmentimit te tregut,mundohet te pershate produktin me kerkesat dhe deshirat e klienteve

MIS

posted Jan 14, 2010, 10:33 AM by Oltison Gjonaj

DETYRE KURSI

 

LENDA:  MIS

PUNOI:OLTISON GJONAJ

               EMILJANO ZOTAJ

TEMA.SISTEME TE INFORMACIONIT TE NJE KOMPANIE SHQIPTARE

Informacion i pergjithshem mbi kompanine

Raiffeisen Bank Shqipëri është banka më e madhe në vend dhe zë vendin e parë në të gjithë treguesit kryesore të performancës. Totali i aseteve të saj është afro 2 miliardë Euro dhe ka një rrjet prej 104 degësh në të gjithë vendin, gati tre herë më shumë se konkurenti i saj më i afert. 182 Bankomate, 1169 terminale shitjesh (POS) dhe një ekip specialistësh të shitjeve direkte i sigurojnë Bankës një rrjet gjithpërfshirës shpërndarjeje. 


Raiffeisen International bleu Banken e Kursimeve në Shqipëri në 2004 dhe gjatë 4 viteve të kaluara e ka transformuar plotësisht Bankën e vjetër Shtetërore në një bankë me shërbime të plota që i shërben të gjithë sektorëve të biznesit dhe klientëve individë. Portofoli i kredisë është rritur nga zero që ishte në 2004 në 480 million Euro. Transformimi tani ka përfunduar dhe Banka ofron një gamë produktesh, procesesh, sistemesh dhe infrastrukturë degësh që krahasohen me standardet Evropiane të shekullit 21-te.

Raiffeisen Bank në Shqipëri e fokusuar në klientët individë, tregjet e Ndermarrjeve te Vogla dhe te Mesme (SME) dhe korporatave, ka investuar mjaft në përmirësimin dhe kompjuterizimin e degëve. Me dhënien e kredisë klientëve korporate dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, me trajnimin intensiv të stafit dhe ofrimin e produkteve të reja bankare, Raiffeisen Bank e ka përforcuar pozicionin e saj udhëheqës në treg. Kjo përfshin të gjitha format e huasë, financimit me leasing, shërbimet bankare për të punesuarit, kredi dhe overdrafte, dhe shërbime bankare on-line në kohë reale nëpërmjet Multi Cash, një shërbim i yni bazuar në Internet dhe udhëheqës në treg.

 

 

Informacione mbi elementet e SIBK te kompanise.

Raifaisen Bank perdore Terminalet per futjen e te dhenave te aktivitetit ditor,te cilat jane te lidhura me sistemin kompjuterik,duke perfshire procesorin dhe kujtesen,ne fund te nje dite pune updat-ohen te gjitha te dhenat qe jane depozitua nga terminalet ne server.

Cdo filjale eshte i paisur me terminale te cilet jane lidhur direkt me sistemin nepermjet kabllove,keto Terminale therasin ose fusin te dhena te reja ne sistem

Gjithashtu Raifaisen Bank zoterone 700 Terminale te shitjeve POS,keto Terminale jane shperndare pothuajse ne gjithe shqiperine duke siguruar Bankes nje ritje gjith perfshirese shperndarjeje.keto paisje perdorin paisje hyrse dhe dalse si tastjerat lexuesit e kodeve,printera dhe ekrane gjithashtu llogarisin edhe taksat e ndryshme

Ne cdo qytet te Shqiperise gjene me dhjetre Makina bankare automatike(ATM)

Keto terminale perdoren me teper nga klientet te bankes per te kryer veprime dhe transaksione qe kane te bejne me numrin e tyre te llogarise,si terheqe Cash,

Jo vetem kaq po kartat e debitit dhe kreditit te deges Raiffaisen Bank jane Karta visa qe bejne te mundur qe transaksionet te kryehen jo vetem prane ATM-ve te Raiffaisen Bank po ne gjithe Terminalet e tjere Visa,si brenda ashtu edhe jashte vendit.

Ekranet e gjithe kompjuterave dhe terminaleve te Raifaisen Banke jane LCD (ekrane me kristal te lengshem)

Paisjet hyrse dhe dalse perdoren paisjet shume funksionale te cilat bejne te mundur lidhjen e nje printeri,faksi,skenari dhe nje makine fotokopie me nje paisje te vetme.

Raiffaisen Bank perdor kompjutera per  qellime te pergjithshme te cilat kombinojne procesoret, kujtesen dhe kujtesen sekondare.

Raiffaisen Bank e mbeshtet aktivitetin e saje ne sistemet e informacionit te sferes se influences se ndermarjes per nderveprimin e saje me ambjentin qe e rrethone si: klientet,furnitoret,aksioneret,konkurrentet,grupet e interesit,komuniteti financiar,qeveria.

 

Raiffaisen Bank per kompjuterat e saje perdor softuere operative te tipit(??????????)

Te cilet kontrollojne hardueret dhe vepron si nderfaqes me programet aplikative.

 

 

Softuret aplikativ

1.ERP (softuere te planifikimit te burimeve te Ndermarjes) te cilet bejne te mundur Manaxhimin e operacioneve jetsore te Raiffaisen Bank por jo vetem kaqe por edhe manaxhimin e funksjoneve shtese si:Burimet Njerzore,shitje,shperndarje etj

Keta softe jane te instaluar ne kompjuterat qe perdoren nga funksionaret e larte te manaxhimit ne cdo filjal te Raifaisen Bank.

Gjithashtu gjith softueret qe bejne te mundur zhvillimin e aktivitetit bankar.

 

Telekomunikimi

Cdo punonjes prane Raiffaisen Bank eshte i paisur me kompjuter pasi edhe biznesi e kerkon nje gje te tille per te qene me efektiv,si punonjsit e arkes,te sherbimit ndaj klientit,menaxher,drejtor etj,jane te paisur me kompjutera te cilet jane te lidhur me rrjetat,ne pergjithsi perdoren rrjeta hibride dhe perdor perpunim te  Decentralizuar

Komunikimi i te dhenave brenda/brenda te njejtit filjal Bankar realizohet nepermjet lidhjes Terminal-Host,ne kete menyre te gjitha aplikimet dhe te dhenat ndodhen ne kompjuterat host dhe punonjsit e Bankes therrasin dhe aplikojne te dhena me ane te Terminalit(i cili nuk ka aftesi perpunimi te dhenash)te gjitha kalkulimet,regjistrimet,aksesimi,afishimi,dhe formatimi behet nga Kompjuteri host.

Pervec terminaleve te gjith kompjuterat e tjere jane te lidhur me internetin.

Gjithashtu Raiffaisen Bank ju ofron akses ne internetin e saje klienteve dhe furnitoreve  dhe partnereve te saje te zgjedhur,me ane te extranetit,kjo per faktin e mbrojtjes se informacionit te rezervuar nga Banka.

Web-site

Ne qofte se do te hyni ne internet dhe do te kerkoni me ane te fjaleve kyce ( raiffaisen bank albania)do te gjendeni para websit-it zyrtar te Raifaisen Bank.

Faqa e web www.raiffaisen.al

Ose nr kontakti: 003554238138

e-mail info@raifaisen.al

Aty do te gjeni informacione te pergjithshme mbi aktivitetin e kesaj kompanie,ofertate,

rrjetai ATM,deget,p.kdhe sponserizimet karriera.kontakt,etj.

SI qe perdor Raiffaisen Bank

e-tregtia

Shitje per Raiffaisen Bank konsiderohen dhenia e kredive elektronike.Me teper praktikohet ne nendegen e Raiffaisen Bank “Raiffaisen lising Sh.a“keto jane sherbime bankare on-line ne kohe reale nepermjet Multi Cash.

TPS

Sistemet e perpunimit te transaksioneve, eshte nje sistem qe Raiffaisen Bank e perdore per te eleminuar proceset rutine te cilat do ishte e pa mundur te beheshin dhe te mbaheshin me dore nga punonjsit.

MIS

Me ane te sistemeve te informacionit te manaxhimit,Manaxheret e Raiffaisen krijojne raporte ne lidhje me depozitat e derdhura nga klijentet per perjudha te caktuara kohe,raporte per kredidheniet e ndryshme te bera,kush shtresa kerkojne me shume kredi etj.

1-10 of 10