Τροχαίο Ατύχημα


Ο όρος «αυτοκίνητο» λαμβάνεται υπόψη υπό ευρεία έννοια χωρίς καμία διάκριση και περιλαμβάνει επιβατηγά, φορτηγά, λεωφορεία «πούλμαν», «τρόλεϋ μπας», μοτοσυκλέττες, μοτοποδήλατα, φορτωτές «κλαρκ», κ.λ.π.

 

Με τον όρο αυτοκινητικές διαφορές εννοούμε όλες τις διαφορές που αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης για ζημίες σε πρόσωπα ή πράγματα που προήλθαν από τη λειτουργία αυτοκινήτου καθώς επίσης και εκείνες που προήλθαν από τις προπαρασκευαστικές για τη λειτουργία του πράξεις.


ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
 

Εξαιτίας του αυτοκινητικού ατυχήματος προκαλούνται σχεδόν πάντοτε υλικές ζημιές στα ίδια τα αυτοκίνητα, οι οποίες είναι είτε υεπρβολικά εκτεταμένες, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για καταστροφή του αυτοκινήτου ή πρόκειται περί μερικών βλαβών, οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν.

 

Σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή επί καταστροφής ή επί βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί, η υποχρέωση για αποζημίωση του δικαιούχου της αποζημίωσης περιλαμβάνει α)την θετική ζημία, δηλαδή την μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του ζημιωθέντα και β) το διαφυγόν κέρδος. Με τον όρο διαφυγόν κέρδος εννοούμε το κέρδος το οποίο με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και τις ειδικές περιστάσεις θα αποκόμιζε ο ζημιωθείς από την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου του από τον χρόνο του ατυχήματος και μέχρι την επισκευή του, εάν δε μεσολαβούσε η επίδικη σύγκρουση. Περαιτέρω μπορεί να απαιτηθεί από τον ζημιωθέντα και γ) χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη συνεπεία της ολικής καταστροφής ή της μερικής βλάβης του αυτοκινήτου του. Η τελευταία επιδικάζεται στον κύριο του βλαβέντος αυτοκινήτου εξαιτίας της προκλήσεως φθορών σε σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του με αποτέλεσμα να υποβληθεί ο ίδιος σε σωματικές λαο ψυχικές ταλαιπωρίες για την επισκευή του.

 

Αναλυτικότερα, σε περίπτωση ολικής καταστροφής ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου αποκαθίσταται η ζημία εξαιτίας της στερήσεως της χρήσης του, όπως επίσης και η ζημία που συνίσταται στην αξία του αυτοκινήτου, αλλά και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η ζημία που συνίσταται στην αξία του αυτοκινήτου υπολογίζεται με βάση την αξία που αυτό είχε πριν από την επέλευση της ζημίας –δηλαδή με βάση την αγοραστική του αξία κατά τον χρόνο της καταστροφής του- και την κατάσταση που βρισκόταν (πριν τη ζημιά). Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία τα εναπομείναντα από την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου υπολείμματα έχουν αξία ή ο ζημιωθείς ενάγων τα κατέχει ακόμη, η αποζημίωση για την ολική καταστροφή περιλαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στηην αγοραία αξία του αυτοκινήτου πριν το ατύχημα, αφαιρουμένης της αξίας των υπολειμμάτων.

 

Μιλώντας για ολοσχερή καταστροφή ενός αυτοκινήτου, αυτή μπορεί να είναι είτε υλική (όταν το αυτοκίνητο έχει υποστεί τέτοια παραμόρφωση από άποψη βλαβών, ώστε ουσιαστικά δεν είναι πλέον τεχνικά δυνατή η αποκατάστασή του) είτε οικονομικοτεχνική (όταν η αποκατάσταση των ζημιών είναι τεχνικά δυνατή, ωστόσο είναι ασύμφορη χρονικά και οικονομικά σε σχέση με το κόστος απόκτησης ενός άλλου ισάξιου αυτοκινήτου). Επιπλέον ολοσχερώς κατεστραμμένο είναι ένα αυτοκίνητο, όταν έχει διαταραχθεί η γεωμετρία του, η ισορροπία του και η ευστάθειά του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι δυνατή η επισκευή του με τρόπο που είναι να είναι ασφαλής η κυκλοφορία του.

 

Αντίστοιχα, επί μερικής βλάβης ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου η αποζημίωση περιλαμβάνει τις δαπάνες που απαιτούνται για την επισκευή του αυτοκινήτου, δηλαδή τη δαπάνη για αγορά ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του βλαβέντος αυτοκινήτου, όπως επίσης και αυτές που απαιτούνται για βαφή των βλαβέντων μερών. Επίσης περιλαμβάνεται και η δαπάνη του ΦΠΑ που αναλογεί στις παραπάνω δαπάνες. Ο ζημιωθείς δικαιούται την ως άνω αποζημίωση από τη στιγμή που θα πεέλθει η ζημία του, χωρίς να απαιτείται η απ’ αυτόν αποκατάσταση της βλάβης του. Στον ζημιωθέντα εναπόκειται η επιλογή του συνεργείου, το οποί θα προβεί στην επσικευή των βλαβών του αυτοκινήτου.