Διατροφή Συζύγου, Διατροφή Τέκνου


Διατροφή Συζύγου
 

Όταν εκλείπουν και τα δύο στοιχεία του γάμου, δηλαδή τόσο το εξωτερικό στοιχείο της συνοίκησης όσο το εσωτερικό (ψυχολογικό) στοιχείο της διαθέσεως για «κοινωνία βίου» ή όταν αίρεται μόνο το δεύτερο (βούληση), τότε σύμφωνα με τον νόμο οφείλεται διατροφή λόγω διασπάσεως της έγγαμης συμβίωσης. Η υποχρέωση αυτή διατροφής είναι απόρροια της γενικότερης υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες που υφίσταται κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως και η οποία εκλείπει εκ των πραγμάτων με τη διάσπαση της οικογένειας και την έκλειψη των «οικογενειακών» αναγκών.


Οι προϋποθέσεις της υποχρέωσης διατροφής:

 

Α) Η ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του δικαιούχου

 

Κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως οι σύζυγοι συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους, για να ανατιμετωπίσουν τις οικογενειακές ανάγκες. Επειδή μάλιστα το συνήθως συμβαίνον είναι οι σύζυγοι να έχουν ίσες διατροφικές ανάγκες αλλά άνισες οικονομικές δυνάμεις, ο ένας εκ των συζύγων συνεισφέρει στις οικογενειακές ανάγκες σε μεγαλύτερο ποσοστό, καλύπτοντας τόσο τη δική του διατροφή όσο και μέρος της διατροφής του συντρόφου του. Το ποσοστό λοιπόν αυτό της συνεισφοράς του ευπορότερου συζύγου είναι ακριβώς «η διατροφή που οφείλεται» στον ασθενέστερο σύζυγο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Με άλλα λόγια η ασθενέστερη οικονομική κατάσταση του ενός συζύγου-δικαιούχου διατροφής συνιστά την πρώτη προϋπόθεση για τη γέννηση της υποχρέωσης διατροφής λόγω διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως.

 

Ωστόσο για τη γέννηση της υποχρέωσης διατροφής σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται ο ένας σύζυγος να είναι άπορος και ο άλλος εύπορος, αρκεί από τον συσχετισμό δυνάμεών τους να προκύπτει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβιώσεως η ασθενέστερη οικονομική κατάσταση ενός εκ των συζύγων.

 

Β) Η εύλογη αιτία της διατροφής 

 

Δεύτερη και τελευταία προϋπόθεση για τη γέννηση της υποχρέωσης διατροφής αποτελεί η εύλογη αιτία της διακοπής της συμβιώσεως από την πλευρά του διακιούχου. Ως εύλογη αιτία θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός ικανό να δικαιολογήσει τη διάσπαση της συμβίωσης, χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο επέρχεται αυτή η διάσπαση, αν δηλαδή πραγματοποιείται λ.χ. με εγκατάλειψη ή αποπομπή. Αδιάφορο είναι επίσης εάν η εύλογη αιτία είναι υπαίτιο ή ανυπαίτιο γεγονός.


 

Ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της διατροφής

 

Για ευνόητους λόγους η διατροφή μετά τη διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως καταβάλλεται σε χρήμα  και μάλιστα προκαταβάλλεται κάθε μήνα (ΑΚ 1391 § 1). 

Διατροφή Τέκνου

 

Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού το ανήλικο τέκνο τους, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, και εάν ακόμη αυτό έχει περιουσία, εφόσον δεν επαρκούν για τη διατροφή του τα εισοδήματα της περιουσίας του ή το προϊόν της εργασίας του, ενώ το μέτρο της διατροφής του ανήλικου τέκνου προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής του και η διατροφή του περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρησή του και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή και την επαγγελματική και την εν γένει εκπαίδευσή του. Οι οικονομικές δυνατότητες των γονέων του ανηλίκου τέκνου προς συνεισφορά στη διατροφή του συναρτώνται και προς τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν εισόδημα από εργασία ανάλογη προς τα προσόντα και τις δυνατότητές τους, την οποία εργασία κατά τις αρχές της καλής πίστης οφείλουν να αναζητήσουν.

 

Για να καθοριστεί το ποσό της διατροφής αξιολογούνται κατ’ αρχήν τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια καθορίζονται οι ανάγκες του τέκνου. Καθοριστικό στοιχείο είναι οι συνθήκες της ζωής του, χωρίς όμως να ικανοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις. Εκείνος από τους γονείς που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου μπορεί να να συνυπολογίσει ό,τι συνδέεται με την πραγματική διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες του ανήλικου τέκνου, καθώς και την προσφορά προσωπικών υπηρεσιών για την περιποίηση και φροντίδα του που είναι αποτιμητές σε χρήμα και άλλες παροχές σε είδος που συνδέονται με την συνοίκηση, η αποτίμηση των οποίων μπορεί να συνυπολογισθεί στην υποχρέωσή του για διατροφή του τέκνου.

 

Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής

 

Η διατροφή προκαταβάλλεται σε χρήμα κάθε μήνα, Αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει στον υπόχρεο την καταβολή με άλλον τρόπο.