Απλήρωτη Συναλλαγματική


Συναλλαγματική είναι το αξιόγραφο που εκδίδεται καθ’ ορισμένο τύπο και χαρακτηρίζεται ρητά συναλλαγματική, με το οποίο ένα πρόσωπο εντέλλεται άλλο να πληρώσει σε τρίτο ορισμένο χρηματικό ποσό σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Η συναλλαγματική είναι αξιόγραφο, γιατί ενσωματώνει απαίτηση που δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς την κατοχή του εγγράφου και ειδικότερα χρηματόγραφο, γιατί η απαίτηση που ενσωματώνει μπορεί να είναι μόνο χρηματική (ν. 5325/1932).
Η συναλλαγματική σήμερα είναι κυρίως μέσο παροχής πιστώσεως, επειδή συνήθως δεν είναι πληρωτέα κατά την εμφάνισή της, αλλά περιέχει προθεσμία μεταξύ του χρόνου εκδόσεως και του χρόνου πληρωμής της.

 

Τυπικά στοιχεία συναλλαγματικής:
 

1.     η ονομασία «συναλλαγματική», καταχωρημένη στο κείμενο του τίτλου

2.     Η απλή και καθαρή εντολή πληρωμής ορισμένου ποσού

3.     Το όνομα του πληρωτή, που γράφεται αριστερά, κάτω από το κείμενο της συναλλαγματικής. Για να δεσμευτεί ο πληρωτής από τη συναλλαγματική, πρέπει να την αποδεχθεί, δηλαδή να θέσει τη δήλωση βούλησης του επί της συναλλαγματικής, έτσι ώστε να γίνει οφειλέτης και συνεπώς αποδέκτης. Στην πράξη η αποδοχή της συναλλαγματικής αυξάνει τη φερεγγυότητά της και την κυκλοφοριακή της ικανότητα.

4.     Το όνομα εις διαταγήν του οποίου θα γίνει η πληρωμή (όνομα λήπτη ή δικαιούχου)

5.     Το όνομα (και η χειρόγραφη υπογραφή) του εκδότη της συναλλαγματικής

6.     Η σημείωση της ημερομηνίας λήξεως. Συνήθως αναγράφεται πάνω δεξιά ως επικεφαλίδα. Η λήξη της συναλλαγματικής δε συμπίπτει κατ’ ανάγκη με την ημέρα πληρωμής. Προσδιορίζει αναλυτικότερα την έναρξη του χρόνου παραγραφής των αξιώσεως από τη συναλλαγματική κατά του αποδέκτη. Επίσης αποτελεί την αφετηρία υπολογισμού των τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση αρνήσεως πληρωμής. Για τους λόγους αυτούς η λήξη της συναλλαγματικής αποτελεί ουσιώδες τυπικό στοιχείο της. Αν όμως λείπει, αναπληρώνεται από τον νόμο, που προβλέπει ότι η συναλλαγματική στην οποία δεν ορίζεται η λήξη, θεωρείται πληρωτέα εν όψει (συναλλαγματική όψεως). 

7.     Η σημείωση του τόπου πληρωμής. Χωρίς αυτό το ουσιώδες στοιχείο ο κομιστής του αξιογράφου δεν γνωρίζει πού να εμφανίζει τη συναλλαγματική προς πληρωμή. Στην πρακτική ως λήπτης σημειώνεται ο ίδιος ο εκδότης της συναλλαγματικής.

8.     Η σημείωση του τόπου και του χρόνου έκδοσης της συναλλαγματικής. 


Ο δικαιούχος αξίωσης από συναλλαγματική μπορεί να διεκδικήσει την ικανοποίησή του είτε υποβάλλοντας αίτηση για έκδοση διαταγής προς πληρωμή είτε ασκώντας αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού:
 

1) Διαταγή Πληρωμής

 

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής προς πληρωμή έχει ως σκοπό να αποκτήσει ο κομιστής της επιταγής, με μια απλή, ταχεία και ολιγοδάπανη διαδικασία και μάλιστα χωρίς ακρόαση του αντιδίκου, ένα "όπλο" στα χέρια του με το οποίο στο μέλλον μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματά του. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο αρμόδιο Δικαστήριο.
 
2) Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού
 
Για να απαλύνει τη σκληρή επενέργεια της σύντομης παραγραφής, ο νομοθέτης καθιέρωσε την αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού σε περίπτωση απώλειας της αξιώσεως από τη συναλλαγματική λόγω εκπτώσεως του κομιστή ή του οπισθογράφου που πλήρωσε τη συναλλαγματική ή παραγραφής.