Головна сторінка


       Я впевнена, що вчитель ніколи не повинен зупинятися ні в своєму навчанні, ні в творчості, ні в оволодінні новими методами і прийомами. 
      Вже декілька років я впроваджую на своїх уроках інтерактивні технології. Намагаюсь будувати урок так,щоб максимально надати учням можливість розмовляти англійською мовою,створити такі умови,за яких говоріння  за даною темою було б природно мотивованим,можливість висловлювати думки та обговорювати їх. Недаремно слово   «інтерактив»  (переклад з англійської  “inter”- взаємний, “act” – діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивне навчання – специфічна  форма організації пізнавальної діяльності,яка має передбачувану мету - «створити  комфортні умови навчання,за яких кожен учень відчуває свою комфортність, успішність, інтелектуальність, спроможність».
       Суть інтерактивного навчання полягає в тому,що навчальний процес відбувається за умови постійної,активної позитивної взаємодії всіх учасників. Це взаємонавчання, де учень і вчитель є рівноправними,рівнозначними суб’єктами.
У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови - як традиційних так новітніх. Сьогодні у свою шкільну  практику активно впроваджую інтерактивні технології, які ефективно сприяють засвоєнню матеріалу,оскільки впливають на  свідомість учня, на його почуття та волю, формують творчу особистість, що здатна у ефективно застосовувати набуті знання, уміння і навички у виконані завдань. Ось чому  на уроках англійської мови варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Означеним вимогам найкраще відповідають саме інтерактивні методи навчання.

Видео YouTube


Інтерактивне навчання є одним із сучасних напрямків активної взаємодії   у процесі якої учень вступає в діалог з учителем або іншими учнями,бере активну участь у пізнавальному процесі,виконуючи творчі,пошукові ,проблемні завдання у парі або  групі. Джерелом активності учня є його мотиви і потреби;навчальне середовище,в якому він перебуває, особистість учителя, рівень навченості учнів, як партнерів у спілкуванні; засоби діяльності; форми мовленнєвої та соціальної  взаємодії, що використовується у навчанні.

Інтерактивне навчання має як позитивні, так і негативні сторони. До позитивних належать:

1 -  Розширення пізнавальних можливостей учнів (здобуття, аналіз, застосування інформації з різних джерел)

2 -  Високий рівень засвоєння знань

3 -  Оптимальний контроль учителя

4 -  Взаємодія та партнерство між учителем та учнем

5 - Пошук альтернативного підходу в оцінюванні знань учнів

Недоліком вважаю – відсутність розробок уроків з англійської  мови, необхідність значних затрат часу на вивчення певної інформації.

Перевагами інтерактивного навчання є

-         Участь у роботі всіх учнів класу

-         Вміння працювати в команді

-         Вироблення доброзичливого ставлення до опонента

-         Можливість висловити власну думку

-         Створення ситуації успіху

-         Можливість засвоєння великої кількості матеріалу за короткий проміжок часу

-         Формування навичок толерантного спілкування

-         Уміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативні рішення проблем.

Під час вивчення англійської мови, на мій погляд , ефективними є такі інтерактивні технології навчання, як робота в парах, трійках,”карусель”, “ акваріум”, “мікрофон”, “незакінчені речення”, “мозковий шторм”, розігрування ситуацій в ролях ( рольова гра, імітація), дискусія. Елементи  інтерактивних технологій застосовую після викладу нового матеріалу, замість опитування.

Використанння на уроці інтерактивних технологій сприяє :

1) ефективному повторенню вивченої лексики

2) поповненню словникового запасу

3) глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції

4) розвитку уваги, пам’яті, мислення

5) формування вмінь працювати в парах, групах

Діти шкільного віку хочуть, щоб їх любили,цінували однолітки. На своїх уроках в початкових класах часто використовую метод ранкової зустрічі. Під час вітання кожна дитина з повагою звертається до інших на ім’я, створюється доброзичливий настрій.  Існують ще інші різноманітні стилі та форми вітання: передавання предмета, абеткове вітання. Використовую також групові заняття такі як: “доторкнись до синього”, “створення класного оповідання”, “уявіть це”.

Також ще один цікавий вид роботи, який я використовую на уроках англійської мови – це метод проектів. Проектна робота – вид роботи (переважно в групах ), метою якої є підготовка кінцевого продукту англійської мови – альбому, подання інформації тощо. Мета цього виду роботи – дати учню можливість виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови ,уміннях та навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми. З досвіду роботи, деякі учнівські роботи вимагають більше практики усного мовлення, інші більше спрямованні на розвиток навичок письма, ще інші вимагають застосування певних артистичних здібностей. Учні займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, вони часто щось вирізують, зафарбовують ,про щось пишуть, шукають інформацію в книжках . Але ключем до успіху проектної роботи є добра підготовка і організація. Не менш важливим етапом в роботі над проектом є його оцінювання. Учні завжди хочуть почути відгук про свій проект від мене. Оцінюю роботу учнів не тільки з точки зору лінгвістичної правильності, але наскільки творчою і оригінальною є робота і як багато зусиль було докладено для її виконання. Таким чином, учень розвиває свої інтелектуальні вміння, такі риси характеру, як цілеспрямованість, наполегливість, працелюбність, креативність, що є важливим в сьогоднішньому швидкоплинному світі.

Отже, інтерактивне навчання представляє модель процесу комунікації англійською мовою, забезпечуючи практичне оволодіння мовою.

На інтерактивних уроках учні мають змогу:

-  Аналізувати начальну інформацію та творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу

-  Формувати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну точку зору, аргументувати  й дискутувати

Моделювати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації

-  Розвивати навички творчої та проектної діяльності, самостійної роботи

Використання інтерактивних технологій навчання – не самоціль. А лише засіб для досягнення тієї атмосфери в класі, яка сприяє співробітництву, порозумінню та доброзичливості.Comments