Praktické testy - porovnání citlivostí

Účel měření:
    Cílem tohoto testu bylo porovnání kvality příjmu různých stanic v různých druzích provozu při laboratorním simulováním identických reálných radiových podmínek simulujících jízdu v autě a chůzi v kopcovitém terénu či ve městě . 


Popis situace:
    Vysílající stanice byla v místě ideálního pokrytí převaděčem a na jeho výstupu byl ideální signál. Mobilní stanice přijímala signál za stále se zhoršujících radiových podmínek. Při tomto měření byly navrženy různé rychlosti.  Channel simulátor generoval Fadding profile dle ETSI specifikace Highly_Terrain2Taps.sd a Bad_Urban2Taps.sd, jenž zahrnuje veškeré aspekty počínaje raighly effect, přes vícecestné šíření, Doppler Specrum a fázové posuny.


Postup měření:
    Pro účel tohoto měření bylo nutné zajistit jednotný zdroj RF signálu, aby nedošlo k ovlivnění výsledků na straně vysílaného signálu. Jelikož neexistuje žádné zařízení, které by dokázalo generovat D-STAR, DMR a analogový signál, bylo použito převaděče Hytera RD985 který nativně podporuje Analog + DMR a D-STAR mód byl realizován externím kontrolérem tvořeným PC a SW G4KLX. Signál z převaděče procházel Channel Simulátorem a pomocí proměnné zátěže ATT1 se zvyšoval průchozí útlum k měřenému objektu. Čísla v nahrávkách určují hodnotu nastaveného útlumu v dB. Měřený objekt byl umístěn ve stíněném boxu, aby nedocházelo o ovlivňování výsledků příjmu signálu mimo koaxiální vedení. V měřícím boxy bylo také umístěno záznamové zařízení. 

Schema zapojení měřícího pracoviště:

Použité zařízení:


Očekávané chyby měření:
    Signál D-STAR nebyl generován nativním způsobem, ale injektován do modulační cesty neznámých parametrů. Současně je zřejmé, že GMSK generované pomocí SW a zvukové karty nedosahuje kvality GMSK modemu, pročež lze očekávat zhoršené EVM (Error Vector Magnitude) Výsledky D-STAR proto můžou být horší, než je tomu ve skutečnosti. Záznamové zařízení bylo v uzavřeném boxu s měřenou radiostanicí, čímž je ovlivněna kvalita přednesu. 


Postup získání výsledných dat a výsledky měření.
    Jelikož není k dispozici zařízení na měření MOS (Mean Opinion Score), nezle objektivně numericky data prezentovat. V níže uvedené tabulce jsou proto přiloženy zvukové záznamy každý si může udělat srovnání  sám. V záznamu jsou uváděná čísla, která reprezentují hodnotu vloženého útlumu. Tato čísla jsou navzájem porovnatelná t.j. např. hodnota 35 je identická úroveň signálu při všech měřeních. 


sada 1: Highly Terrain - simulace zvlněného a kopcovitého terénu (vyjma polabské nížiny a J. Moravy nejčastější profil v ČR)

  ID-31 5km/h     ID31 100km/h PD785
5km/h
 PD785
100km/h
DMR    PD785 DMR 5km PD785 DMR 100km
 D-STAR ID31 DV 5kmID31 DV 100km  
 Analog ID31 A 5kmID31 A 100km PD785 A 5km PD785 A 100km
* soubory lze přehrát např. pomocí VLC media player


sada 2. Bad Urban - simulace městské aglomerace s hustou zástavbou 


  ID-31 5km/h     ID31 40km/h PD785
5km/h
 PD785
40km/h
DMR    PD785 DMR 5km PD785 DMR 40km
 D-STAR ID31 DV 5kmID31 DV 40km  
 Analog ID31 A 5kmID31 A 40km PD785 A 5km PD785 A 40km

Závěr:

    Z výsledků je zřejmý rozdíl citlivosti radiostanic, který je zřetelný jak v analogovém tak v digitálním režimu, který se projevuje přibližně o 3-5dB rozdílem ve prospěch ID-31 a D-STAR. Jak ke známo, všechny PROFI stanice mají menší citlivosti, než amatérské. Příčinou jsou vyšší požadavky na odolnost, která  se naopak negativně projeví u amatérských stanic, octnou-li se v blízkosti silných zdrojů signálu (UFON, CDMA) 

    - Ukázalo se, že v hraničních podmínkách není velký rozdíl mezi analogovým a digitálním druhem provozu. 
    - Teoreticky byl-li by na stejné lokalitě D-STAR a DMR převaděč se stejným výkonem a stejnou anténou,  D-STAR stanice by ho slyšeli na větším území - prakticky vzato rozdíl je to nepatrný. (3dB je půl S). ostatní vlivy (odrazy, vícecestné šíření) budou mít výrazně větší důsledky které se projeví odchylkou jedním či druhým směrem klidně o 10-20 dB zcela náhodně dle konkrétní situace.