37. POGRZEB I MODLITWA ŻAŁOBNA ZA ZMARŁEGO - dżanazah


Allah powiedział (interpretacja znaczenia):

[Koran 3:185] {Każda dusza zakosztuje śmierci i w Dniu Zmartwychwstania zostaną wam w pełni dane nagrody. A ten, kto zostanie odsunięty od ognia i wprowadzony do Ogrodu, ten osiągnął szczęście. Bo życie tego świata, to tylko złudne używanie.}

Poeta rzekł: „Zabezpieczcie się przed tym co nieuchronne, albowiem każdy ze sług zakosztuje śmierci. I żałujcie za grzechy, które popełniliście podczas życia, bądźcie świadomi zanim zapadniecie w sen ostateczny. Będziecie żałować podróżując bez pożywienia, będziecie nieszczęśliwi, kiedy wezwie was głos. Czy chcecie być wśród tych, którzy mają pożywienie, sami nie mając nic?”.

Islam otacza szacunkiem wszystkich wiernych. Kiedy umiera muzułmanin, naszym obowiązkiem jest oczyszczenie go poprzez ghusl lub tajammum (jeśli nie ma wody), uperfumowanie go, okrycie (całunem - kafn), odmoinienie modlitwy i pochowanie.

 

Śmierć i rola bliskich.

Bliscy, zgodnie z zaleceniami sunny, kiedy zbliża się śmierć krewnego, powinni

  • wykonywać talqin tzn. nakłaniać umierającego do wypowiedzenia szahady (można choremu recytować) tj.: „La ilaha illa Allah, ła Muhammad ar–rasulullah”, albowiem powinny być to ostatnie słowa, które muzułmanin wypowiada przed opuszczeniem tego świata i spotkaniem ze Stwórcą. Abu Sa'id al-Khudari przekazał, że Prorok powiedział: „Recytujcie umierającym: La ilaha ill Allah”. [Muslim] Talqin jest zalecany wtedy, kiedy pacjent sam nie powtarza szahady.
  • skierować umierającego w stronę qibla, układając go na prawym boku. Abu-Qatadah zrelacjonował: „Kiedy Prorok przybył do Medyny, zapytał o Bara bin Maarur. Kiedy dowiedział się, że ten umarł i zostawił testament, w którym jedna trzecia pieniędzy przeznaczona była dla Proroka i w którym wymagał, aby zwrócono jego ciało twarzą w stronę qibla, Prorok powiedział: Ma rację co do fitrah. aczkolwiek zwracam jedną trzecią pieniędzy jego synowi”.
  • zamknąć oczy zmarłego; Prorok wszedł do domu Abi Salmah po jego śmierci i zobaczył, że jego oczy były otwarte – zamknął je i rzekł: „Zaprawdę, kiedy dusza się przenosi, oczy za nią podążają”. [Muslim]
  • okryć ciało; Aisza przekazała, że kiedy Prorok zmarł, był okryty. [Muslim i Bukhari]
  • pogrzeb należy przeprowadzić jak najszybciej. Przygotowaniami zajmują się najbliżsi krewni. Ciała nie wystawia się na widok publiczny, nie wolno opóźniać pogrzebu (np. ponieważ krewny jest nieobecny). Ali bin Abi Talib przekazał, że Prorok powiedział: „Nie powstrzymujcie (opóźniajcie): modlitwy kiedy obowiązuje jej czas, dżanazach (pogrzebu) oraz niezamężnej kobiety, jeśli znajdzie właściwego kandydata”.[Ahmad]
  • uregulować długi zmarłego. Kiedy zmarły zostawia długi, powinny zostać spłacone z jego majątku. Kiedy nie pozostawia środków, jego krewni powinni uregulować dług. Prorok powiedział: „Dusza wiernego jest przywiązana do długu dopóki nie zostanie on spłacony.” Hadis ten odnosi się do wiernego, który pozostawił po sobie środki finansowe – z których można uregulować należność. Jeśli nic nie pozostawił, jednak zamierzał spłacić dług, lub pozostawił pieniądze – a krewni odmówili uregulowania, Allah spłaci dług za niego. Prorok nie odmawiał modlitw nad al-Maddżun, dłużnikiem, aczkolwiek kiedy społeczność muzułmańska stała się finansowo stabilna, spłacał długi z Bait malil Muslimin, zasobów finansowych muzułmańskiej społeczności i modlił się za zmarłych.
  • Sunna zaleca, aby wierny, którego krewny (muzułmanin) zmarł, wznosił za niego suplikacje. Nie wolno modlić się za krewnych, którzy nie byli muzułmanami.

 

Zasady obmywania.

Na ghusl składają się: intencja oraz obmycie całego ciała. Wykonujący ghusl powinni być ludźmi zaufanymi. Prorok powiedział: "Niechaj ludzie godni zaufania obmywają waszych zmarłych." [Ibn Madżah]

Oczyszczenie należy rozpocząć od delikatnego uciskania żołądka i opróżnienia zawartości. Następnie w rękawiczkach należy obmyć intymne części ciała, wykonać łudu i umyć ciało trzy razy (sunna dopuszcza pięć, siedem razy) wodą z mydłem, zaczynając od prawej strony. Włosy kobiety muszą zostać rozpuszczone i umyte. Kobieta, która nie ma krewnych, męża, i kiedy nie ma kobiet, które mogłyby wykonać na niej ghusl powinna zostać oczyszczona poprzez tajammum. Tak samo należy postąpić, jeśli nie ma mężczyzn, którzy mogą wykonać ghusl dla zmarłego (mężczyzny). Po oczyszczeniu, ciało wyciera się ręcznikiem do sucha, perfumuje. Prorok zalecił, aby zmarłych namaszczać piżmem. Zasady ghusl, opierają się na hadisie przekazanym przez Umm Atijja: „Wysłannik Allaha przyszedł do nas, kiedy kąpałyśmy jego córkę i rzekł: ‚Umyjcie ją wodą trzy lub pięć razy, jeśli uważacie za koniecznie i użyjcie kamfory lub czegoś podobnego podczas ostatniej kąpieli, następnie poinformujcie mnie, kiedy skończycie! Kiedy skończyłyśmy, poinformowałyśmy go, a on dał nam swoje odzienie mówiąc: ‚Owińcie ją w to’”. [Bukhari i Muslim]

 

Całun - kafn.

Po ghusl, zmarłego okrywa się całunem (kafn). Jednej zwój białego materiału powinien wystarczyć, hadisy zalecają jednakże trzy warstwy dla mężczyzn (ciało okrywa się 3 razy) i pięć dla kobiet. Po owinięciu w całun, należy odprawić modlitwę.

 

Modlitwa podczas pogrzebu.

Ciało zmarłego muzułmanina spoczywa w pozycji poziomej przed imamem, który stoi, zgodnie z sunną, na wysokości ramion zmarłego mężczyzny, lub na wysokości pasa kobiety. Wierni stoją za imamem. Modlitwa oprawiana jest w pozycji stojącej – qijam (nie ma rukuani sudżud ), składa się z czterech takbir:

Pierwszy takbir. Imam mówi: „Allahu akbar”, podnosząc dłonie na wysokość uszu, a następnie kładąc poniżej klatki piersiowej. Wierni czynią tak samo. Imam recytuje du'a al-istiftah: „Audhu billahi min asz-szajtani ar-radżimi, Bismillahi ar-rahmani ar-rahim”, a następnie recytuje surę Otwierającą.

Drugi takbir. Imam mówi: „Allahu akbar”, nie podnosząc rąk. Prosi Allaha o błogosławieństwo dla Proroka, recytując drugą część taszahhud (salatu alan-nabijj): Allahuma salli alla muhammadin ła alla ali muhammadin kama salajta alla ibrahima ła alla ali ibrahima. Fil alamina innake hamidun hadżi; Allahuma barakta alla muhammadin ła alla ali muhammadin kama barakta ala ibrahima ła alla ali ibrahima fil alamina innake hamidun Madżid. (Boże, pobłogosław Muhammada i rodzinę Muhammada jak pobłogosławiłeś Abrahama i rodzinę Abrahama. Ty jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony. Boże, bądź miłościw dla Muhammada i jego rodziny tak miłościw byłeś dla Abrahama i rodziny Abrahama. Ty jesteś najbardziej Wychwalony, Wysławiony)

Trzeci takbir. Imam mówi: „Allahu akbar” i następującymi słowami modli się za zmarłego: Allahuma aghfir li ahajjina ła majjitina ła szahidina ła ghaibina ła saghirina ła kabirina ła dhakarina ła unthana; Allahuma man ahja'tahu mina fa’ahjihi 'alal-islam, ła man t'ałaffaitahu mina fa tałaffahu 'alal-iman. (Boże, wybacz żyjącym i zmarłym, tym którzy są obecni oraz tym, których nie ma z nami, młodym i starszym, mężczyznom i kobietom; Boże, spraw, aby żyjący – żyli w Islamie, zaś ci, którzy umierają – umarli w wierze).

Czwarty takbir. Po Allahu akbar imam kontynuuje: Allahuma la tahrimna adżrahu, ła la taftinna ba’adahu (Boże, nie odbieraj nam nagrody, i nie doświadczaj nas po śmierci).

Kończy modlitwę – recytuje taslim: „Assalamu allajkum ła rahmatullah” (pokój i miłosierdzie Allaha niech będą z tobą) za każdym razem, zwracając głowę w prawą a potem lewą stronę.

 

Pogrzeb.

Zapewnienie pogrzebu zmarłemu muzułmaninowi jest obowiązkiem społeczności muzułmańskiej. Allah mówi:

[Koran 77:25-26] {Czyż nie uczyniliśmy ziemi pomieszczeniem dla żywych i umarłych?}

Islam zabrania kremacji. Zmarli chowani są w ziemi. Podczas pogrzebu starannie zabezpiecza się zwłoki (przed zwierzętami, rozprzestrzenianiem chorób). Sunna zaleca, aby głębokość grobu wynosiła co najmniej pięć stóp (lub więcej) a ciało spoczywało na prawym boku twarzą ku qibla. Po pogrzebie należy wznosić prośby do Allaha o miłosierdzie dla zmarłego.

Kiedy ciało jest opuszczane do grobu, można powiedzieć: „Bismillahi ła 'alla millati rasulullah” (Dokonujemy pochówku w Imię Allaha i zgodnie z tradycją Proroka).

Każdy kto obecny jest podczas pochówku, może pomóc przy wypełnianiu grobu ziemią, wrzucając ją dwoma rękoma, co najmniej trzy razy.

Za pierwszym razem, można powiedzieć: „Minha khalaqnakum(Z tego zostaliście stworzeni)

Za drugim: ła fiha nu'idukum” (I w to się obrócicie)

Za trzecim: ła minha nukhrijkum taratan uhra (I z tego zostaniecie wskrzeszeni).