ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

[ Μελέτησε πρώτα τήν ενότητα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ]

 

Μελέτησε τά άρθρα μέ τήν ακόλουθη σειρά 

Ρυθμιστικές Αρχές (OCC, FASB)

Επιτροπή Αγοραπωλησίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων, ΕΑΠΣΕ, CFTC          

Εταιρεία Παρακαταθήκης και Εκκαθάρισης, ΕΠΕ, DTCC

Ομοσπονδιακή Επιχείρηση Ασφάλισης Καταθέσεων - FDIC

Δέκα λομπύστες τών τραπεζών γιά κάθε βουλευτή

ĉ
Spiros Koulouberis,
Aug 27, 2013, 12:47 AM
Comments