4. การวางแผนซ่อมบำรุง

  ประภาส   ศุภศิริสัตยากุล   28/07/2011
การวางแผนซ่อมบำรุงสามารถจำแนกแผนออกได้ เป็น 2 อย่าง คือ งานบำรุงรักษาในระหว่างการหยุดเครื่องจักรหรือกิจกรรมหยุดโรงงานซ่อมบำรุง และงานบำรุงรักษาในระหว่างการผลิต

 

งานบำรุงรักษาในระหว่างการหยุดเครื่องจักรหรือกิจกรรมหยุดโรงงานซ่อมบำรุง (Shutdown)

กิจกรรมต่างๆต่อไปนี้เป็นกิจกรรมซ่อมบำรุงที่ต้องทำในระหว่างการหยุดโรงงานซ่อมบำรุง

·         งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)  เป็น งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีขึ้นในระหว่างการหยุดโรงงานซ่อมบำรุงซึ่งเป็น ไปตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร หรือผลการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง ตัวอย่างงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จัดอยู่ในงานกลุ่มนี้ก็คือ การซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ การซ่อมแซมปั๊ม และการปรับเทียบเครื่องมือวัด ช่วงเวลาระหว่างการหยุดโรงงานซ่อมบำรุงแต่ละครั้งอาจกำหนดไปตามข้อแนะนำของ ผู้ผลิตเครื่องจักรหรืออาจใช้ประวัติการบำรุงรักษาของโรงงานเองก็ได้ การกำหนดแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนี้จะต้องกำหนดล่วงหน้าอย่างมากภายใต้ การกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของหน่วยงานซ่อมบำรุง

·         งานแก้ไข เป็นงานที่เกี่ยวกับการเลิ่ยนชิ้นส่วนกลไกองค์ประกอบย่อยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สึกหรอ หรือมีสภาพหลวมคลอน เพื่อป้องกันปัญหาขัดข้อง และทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีสภาพพื้นฐานที่ดีสูงสุดตามที่ออกแบบ เนื่องจากงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันนี้สามารถวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะมีการหยุดโรงงานซ่อมบำรุง ดังนั้นการจัดเตรียมทรัพยากรทุกอย่างสำหรับการหยุดโรงงานซ่อมบำรุงซึ่งประกอบด้วย ชิ้นส่วนกลไกองค์ประกอบย่อยที่ต้องการใช้เปลี่ยน เครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ อุปกรณ์สนับสนุนและแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ จะต้องมีการจัดเตรียมอย่างรอบคอบ

·         งาน ซ่อมแซมฉุกเฉิน เหตุการณ์ที่ต้องหยุดการผลิตลงอย่างฉุกเฉินประเภทนี้อาจเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และไม่อาจหลีกเลี่ยงการหยุดกระบวนการผลิตได้เนื่องจากเครื่องจักรขัดข้อง อย่างไรก็ดี การที่มีปัญหาการหยุดฉุกเฉินนี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้หน่วยงานซ่อมบำรุงจะ ต้องใช้หลักการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษาเพื่อพิจารณาเพิ่มกิจกรรมการบำรุง รักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาแบบคาดการณ์เข้าไปในแผนบำรุงรักษาเพื่อลด ความขัดข้องของเครื่องจักรลง

 

งานบำรุงรักษาในระหว่างการผลิต

กิจกรรมบำรุงรักษาของหน่วยงานซ่อมบำรุงที่มีในระหว่างที่มีการดำเนินกระบวนการผลิตตามปกติ เป็นกิจกรรมซ่อมบำรุงอื่นๆที่สามารถทำได้ในช่วงที่ไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักร ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

·         การจัดเตรียมขึ้นรูปชิ้นงาน (Prefabrication: Prefab)  งานชนิดนี้เป็นงานที่มีลักษณะการเตรียมการต่างๆในโรงซ่อม (Workshop) ของหน่วยงานซ่อมบำรุง อาจประกอบด้วยงาน เช่น งานยกเครื่องจักร การจัดเตรียท่อเพื่อรอการเปลื่ยน งานปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อรอเปลี่ยนในแผนหยุดโรงงานซ่อมบำรุง

·         งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)  เป็นกลุ่มงานทั้งหลายที่สามารถทำได้ในระหว่างเครื่องจักรถูกใช้งาน เช่น การปรับตั้ง การหล่อลื่น การตรวจทดสอบ และงานปรับเทียบเครื่องมือวัด ช่วงเวลาของงาน PM ที่เหมาะสมที่สุดจะต้องทำให้มีเวลาการใช้เครื่องจักรได่มากที่สุดก่อนขัดข้อง

·         งานบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ (Predictive Maintenance: PDM) เป็นกิจกรรมการทดสอบแบบไม่ทำลาย (Nondestructive test) เพื่อ ทำให้ทราบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับค่าที่กำหนดจะทำให้ทราบว่าเครื่องจักรนั้นต้อง การให้มีการซ่อมแซมหรือไม่ ค่าที่กำหนดซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนี้จะต้องถูกกำหนดอย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าจะต้องมีเวลาเหลือพอที่จะปฏิบัติการซ่อมแซมเพื่อป้องกัยกระบวนการผลิต ขัดข้องอย่างฉุกเฉินถึงขั้นหยุดโรงงานหรือหยุดกระบวนการผลิตลง

·         งานแก้ไข เป็นงานซ่อมแซมที่สามารถวางแผนแก้ไขหรือซ่อมแซมได้

·         งานบำรุงรักษาทั่วไป เป็นงานบำรุงรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เช่น ซ่อมแซมอาคาร สนามหญ้า ซ่อมแซมหลังคา และงานอื่นๆ

ขอแนะนำ WEB พันธมิตรของเรา

http://www.thaiplantmaintenance.com/

Comments