หน้าหลัก


จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ. 2561

 ประเภทบุคลากร    สายวิชาการ สายสนับสนุนรวม 
ข้าราชการ9812110
ลูกจ้างประจำ-9 | 413
พนักงานราชการ-36 |  40
พนักงานมหาวิทยาลัย322129 |   453
พนักงานประจำตามสัญญา49255304
  - อาจารย์32-32
  - อาจารย์ชาวต่างชาติ 9-9
  - อาจารย์อายุเกิน 60 ปี 8  - 8
  - ผู้เชี่ยวชาญ-11
  - เจ้าหน้าที่  -9191
  - ภาคสนาม   -124124
  - UBI   -3 3 
  - โรงเรียนสาธิตฯ-26 | 2 | 634
รวม 469449918
ข้อมูลสถิติคุณวุฒิสายวิชาการ

คุณวุฒิ จำนวน   คิดเป็นร้อยละ
ปริญญาเอก  14130 
ปริญญาโท  31968 
ปริญญาตรี92
  รวม 469100


ข้อมูลสถิติผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนผู้ได้รับตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
 รองศาสตราจารย์41
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์7816
 อาจารย์38783
 รวม496100


https://sites.google.com/site/officerskru/ngan-pra-kan-klu-phnakngan