หน้าหลัก


จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2562

 ประเภทบุคลากร    สายวิชาการ สายสนับสนุนรวม 
ข้าราชการ9212110
ลูกจ้างประจำ-8 | 412
พนักงานราชการ-36 |  41
พนักงานมหาวิทยาลัย323129 |   454
พนักงานประจำตามสัญญา42246 288
  - อาจารย์30-30
  - อาจารย์ชาวต่างชาติ 10-10
  - อาจารย์อายุเกิน 60 ปี2 - 2
  - ผู้เชี่ยวชาญ---
  - เจ้าหน้าที่  -8989
  - ภาคสนาม   -118118
  - UBI   -3 3 
  - โรงเรียนสาธิตฯ-26 | 5 | 536
รวม 457442899


ข้อมูลสถิติคุณวุฒิสายวิชาการ

คุณวุฒิ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
ปริญญาเอก  14832
ปริญญาโท 30066
ปริญญาตรี92
  รวม457100


ข้อมูลสถิติผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนผู้ได้รับตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
 รองศาสตราจารย์3
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 อาจารย์

 รวม457100


https://sites.google.com/site/officerskru/ngan-pra-kan-klu-phnakngan