หน้าหลัก


จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน  พ.ศ. 2561

 ประเภทบุคลากร    สายวิชาการ สายสนับสนุนรวม 
ข้าราชการ9912111
ลูกจ้างประจำ-9 | 413
พนักงานราชการ-4040
พนักงานมหาวิทยาลัย321131452
พนักงานประจำตามสัญญา51257308
  - อาจารย์35-35
  - อาจารย์ชาวต่างชาติ -8
  - อาจารย์อายุเกิน 60 ปี8
  - ผู้เชี่ยวชาญ-11
  - เจ้าหน้าที่  -9494
  - ภาคสนาม   -127127
  - UBI   -3
  - โรงเรียนสาธิตฯ-24 | 2 | 632
รวม 471453924

***  โรงเรียนสาธิตฯ     ครู  24  คน   เจ้าหน้าที่ 2 คน   พนักงานบริการ 6  คน   ***


ข้อมูลสถิติคุณวุฒิสายวิชาการ

คุณวุฒิ จำนวน   คิดเป็นร้อยละ
ปริญญาเอก  14130 
ปริญญาโท  32268 
ปริญญาตรี82
  รวม 471100


ข้อมูลสถิติผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนผู้ได้รับตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ
 รองศาสตราจารย์41
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์7816
 อาจารย์38983
 รวม471100


https://sites.google.com/site/officerskru/ngan-pra-kan-klu-phnakngan