►Hướng dẫn crack Left 4 Dead chơi offline


Download file sau về:
crack L4D offline.
-Giải nén ra sẽ đc 2 file:
+hl2.exe
+inputgame (đây là file shortcut tạo sẵn)
copy 2 file này vào theo theo đường dẫn sau:
D:\Steam\steamapps\common\left 4 dead\
hoặc một đường dẫn tương ứng trên máy của bạn.
-Cách thức giải quyết vấn đề, có 2 cách:
Cách 1: (mì ăn liền)
tạo shortcut cho file inputgame vừa giải nén trong đường dẫn D:\Steam\steamapps\common\left 4 dead\ ra ngoài desktop và có thể vào game chơi đc ngay.
Cách 2:
Dành cho những ai chỉ có file: hl2.exe
lúc này sẽ phải sửa lại target cho file này bằng cách sau:
tạo shoutcut cho file hl2.exe ra ngoài desktop và click phải vào short ngoài màn hình chọn properties.
Trong mục target có đường dẫn: "D:\Steam\steamapps\common\left 4 dead\hl2.exe"
bạn sẽ thêm vào -game left4dead ngay sao đường dẫn "D:\Steam\steamapps\common\left 4 dead\hl2.exe"
Chú ý: Cần phải có 1 dấu cách ngay sau đường dẫn trước khi thêm đoạn -game left4dead
vào chúng ta có đoạn sau:
"D:\Steam\steamapps\common\left 4 dead\hl2.exe" -game left4dead
Sau đó click Apply --> OK.
Good job
Comments