Welkom op de website van het OCMW van Hoeselt. Deze site biedt u snelle en concrete informatie over de diensten die het OCMW aanbiedt. Aarzel niet om contact op te nemen als u m.b.t. een of andere dienstverlening, bijkomende informatie wenst.
NELE PENDERS, ALGEMEEN DIENSTHOOFD LOKAAL SOCIAAL BELEID


De OCMW-raad, in overleg met het gemeentebestuur, benoemde Nele Penders tot Algemeen Diensthoofd Lokaal Sociaal Beleid binnen het OCMW, waardoor zij ook de leiding krijgt van het Sociaal Huis in opvolging van Josy Slechten die eerdaags pensioengerechtigd is. Nele is reeds jaren vertrouwd met ons OCMW als hoofd van de juridische dienst. Voortaan staat zij voltijds ter beschikking van gemeente en OCMW in haar nieuwe functie. Nele is te bereiken via 089/51.88.10 of via mail op nele.penders@ocmwhoeselt.be

MARIE SLECHTEN, JURISTE OP HET OCMW


In opvolging van Nele Penders, die voortaan de functie van Algemeen Diensthoofd waarneemt, stelde het OCMW, Marie Slechten aan als juriste. Marie zal, net als Nele voorheen, haar taak als juriste uitoefenen op het OCMW van Hoeselt en op het OCMW van Riemst. In Hoeselt zal zij aanwezig zijn op maandag en dinsdag en te bereiken op 089/51.88.10 of via mail op marie.slechten@ocmwhoeselt.be Voorafgaandelijk afspraak maken is gewenst.VERWARMINGSTOELAGE 2017


De verwarmingsperiode loopt van 1 januari 2017 en eindigt op 31 december  2017.

Voor leveringen vanaf 1 januari 2017 zijn volgende voorwaarden van kracht!

Gebruikt u huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) en bulkpropaangas om uw woning te verwarmen, dan heeft u recht op een verwarmingstoelage indien u behoort tot één van de volgende categorieën:

categorie 1

De gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;

- WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;
- kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;
- langdurige werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;
- gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);
- gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;
- leefloongerechtigde
- gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
- gerechtigde op het OMNIO-statuut
en het inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 17.303,80 verhoogd met € 3.203,40 per persoon ten laste.

categorie 2

De gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden (indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing) is lager of gelijk aan € 17.303,80 verhoogd met € 3.203,40 per persoon ten laste. 

categorie 3

De personen met schuldenoverlast

Personen die opgenomen zijn in een collectieve schuldenregeling en die niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen.

De aanvraag moet uiterlijk 60 dagen na de levering ingediend worden!

De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2017. 

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. 

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. 

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1 500 liter brandstof. 

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.

 Waar en wanneer aanvragen?

-bij de sociale dienst van het OCMW

Maandag : 10:00 - 12:00      
Dinsdag : 10:00 - 12:00  
Woensdag  : 10:00 - 12:00  
Donderdag : -  
Vrijdag: 10:00 - 12:00  

Wat meebrengen bij de aanvraag?

-uw identiteitskaart; 
-een kopie leveringsfactuur of leveringsbon;
-indien u of één van uw gezinsleden geen recht heeft op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming :  uw meest recente aanslagbiljet;
-indien u in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het 
 aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
-voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW:

gaat na of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen.

vraagt uw inkomensgegevens en deze van de leden van uw huishouden via elektronische weg
 rechtstreeks op bij de FOD Financiën.

kan u contacteren wanneer bijkomende inlichtingen nodig zijn.

Bijkomende informatie over de verwarmingstoelage vindt u ook op de website http://www.verwarmingsfonds.be/ en krijgt u op het gratis telefoonnummer 0800 90 929.

 

BIESOTIEKJE: tweedehands kinderkleding en speelgoed.


In samenwerking met het OCMW van Bilzen, start ons OCMW met een nieuw initiatief onder de naam "Biesotiekje".
In het Biesotiekje kunnen gezinnen terecht om tegen een hele lage vergoeding allerhande kinderkleding en speelgoed aan te kopen. Wij doen bij deze een oproep voor het verkrijgen van kleding- en kinderspullen die nog in een fatsoenlijke staat zijn en die u graag gratis wil afstaan aan deze tweedehandswinkel voor mensen met een beperkt inkomen.
Voor meer info verwijzen wij u naar de link in de zijbalk.
U kunt voor bijkomende informatie ook altijd terecht bij Mevr. Dominique Nelissen, maatschappelijk werkster bij ons OCMW (089/518813 of dominique.nelissen@ocmwhoeselt.be).

BIESKRUID: een sociale kruidenierswinkel i.s.m. OCMW Bilzen


Bieskruid is een sociale kruidenier waar mensen met een beperkt budget, betaalbare, gezonde voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten kunnen kopen én elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer. Daarmee wil Bieskruid een kwalitatief alternatief bieden voor noodhulp en vooral mensen met een laag inkomen op een duurzame wijze toegang geven tot gezonde voeding.
De sociale kruidenier is een initiatief van het Sociaal Huis Bilzen i.s.m. Samenlevingsopbouw (RIMO), het Sociaal Huis van Hoeselt en met steun van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI), afdeling sociale economie.
Bieskruid beschikt over een ontmoetingsruimte en speelhoek voor kinderen. De sociale kruidenier vervult zijn sociale functie door als werkgever te fungeren voor sociaal tewerkgestelden.
Er is geen vrije toegang tot Bieskruid. Inwoners van Hoeselt kunnen doorverwezen worden via het OCMW van Hoeselt. Verder zijn er ook voorwaarden m.b.t. het inkomen.
Bieskruid vindt je op de 2de verdieping van het Sociaal Huis Bilzen, Hospitaalstraat 15.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Dominique Nelissen, maatschappelijk werkster bij ons OCMW (089/518813 of dominique.nelissen@ocmwhoeselt.be)


JURIDISCHE DIENST

Onze juriste Marie Slechten, staat gratis ter beschikking van alle inwoners, voor alle mogelijke juridische vragen, op maandagvoormiddag van 9u-12u (vrij spreekuur) of op maandagnamiddag en dinsdag na telefonische afspraak op 089/51.88.10 of via email marie.slechten@ocmwhoeselt.be

OPENINGSUREN SOCIALE DIENST


De sociale dienst houdt zitdag op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens van 10u tot 12u.

Op de andere dagen en uren, enkel na afspraak (089-51.88.10) !

Let op : buiten deze uren zijn de maatschappelijk werkers op huisbezoek of hebben andere verplichtingen. In dat geval kan u zonder voorafgaandelijke afspraak niet bij hen terecht.

DORPSRESTAURANT


Data van het dorpsrestaurant (in principe 2-wekelijks op woensdag).

LANDELIJKE KINDEROPVANG ZOEKT ONTHAALMOEDERS

De Dienst Onthaalouders organiseert kleinschalige opvang vanaf 0 jaar bij onthaalouders thuis. Momenteel zijn er in Hoeselt 18 onthaalouders actief, maar de dienst is ook steeds op zoek naar nieuwe kandidaten. 

Met al uw vragen over kinderopvang, kunt U elke werkdag van 9u tot 14u terecht op de helpdesk Landelijke Kinderopvang. Tel. 070-246041

Regiosecretariaat Landelijke Kinderopvang Bilzen-Hoeselt-Riemst-Voeren :
Hospitaalstraat 15 bus 2.2 – 3740 Bilzen
Tel. 089-328770
Fax.089-562751

E-mail : LKObilzen@landelijkekinderopvang.be

Spreekuur : elke dinsdag en donderdag van 9u tot 12u of na afspraak.
Dienstverantwoordelijken :
Eliane Lijnen, Thérèse Brepoels, Carine Derkoningen, Inge Vanstraelen en Hilde Panis.

OCMW-RAAD 


De OCMW-Raad is als volgt samengesteld.

Mevr. Hilde Buysmans, Voorzitter (NVa-Nieuw)

Mevr. Carine Box, Vast Bureau (VLD+)
Dhr. Nico Raskin, Vast Bureau (VLD+)

Mevr. Heidi Berx, raadslid (VLD+)
Mevr. Hex Sylvia, raadslid (BEST)
Dhr. Vally Jans, raadslid (NVa-Nieuw)
Mevr. Hilde Wolfs, raadslid (NVa-Nieuw)
Mevr. Snellings Florette, raadslid (BEST)
Mevr. Vandecaetsbeek Kim, raadslid (CDH)

 

ZITDAG VOORZITTER OCMW


Zitdag van de Voorzitter, Mevr. Hilde Buysmans
elke dinsdag van 14u tot 15u op het OCMW
email : hilde.buysmans@telenet.be