ลปรรระบบยา

เกณฑ์การประเมินระบบยา ที่สปสช.กำหนดของจังหวัดอุดรธานี ปี2553

โพสต์21 ก.ค. 2553 18:59โดยSomchai Chinwanitjaroen   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2553 19:10 ]

 
เกณฑ์การประเมินระบบยา ที่สปสช.กำหนดของจังหวัดอุดรธานี
เพื่อใช้ในการ ลปรร.นะครับ

ชื่อรพ.

1.  เกณฑ์การประเมินระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2. เกณฑ์การดำเนินงานด้าน ยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drug)

3. เกณฑ์การประเมินและทบทวนการใช้ยา     (Drug Utilization Evaluation: DUE/ Drug Utilization Review: DUR)

4. เกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

 

รพศ.อุดรธานี

4

4

5

5

18

รพร.บ้านดุง

5

5

5

3

18

รพช.โนนสะอาด

4

4

4

4

16

รพช.หนองหาน

4

4

4

4

16

รพช.ทุ่งฝน         

5

5

3

3

16

รพช.ศรีธาตุ

5

4

3

3

15

รพช.วังสามหมอ

3

4

4

4

15

รพช.กุดจับ

5

4

3

2

14

รพช.หนองวัวซอ

5

5

3

1

14

รพช.บ้านผือ

5

3

4

2

14

รพช.เพ็ญ          

3

5

4

2

14

รพช.พิบูลย์รักษ์

4

5

2

3

14

รพช.กุมภวาปี

4

4

2

3

13

รพช.สร้างคอม

3

3

2

3

11

รพช.น้ำโสม

4

4

1

1

10

รพช.หนองแสง

3

3

2

2

10

รพช.นายูง

5

3

1

1

10

รพช.ไชยวาน

3

3

1

1

8

 

ลปรร.ระบบยา 3/2/53

โพสต์11 ก.พ. 2553 19:25โดยSomchai Chinwanitjaroen

สรุปรายงานการประชุม  โครงการพัฒนาระบบกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานบริการเภสัชกรรม

วันที่   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓   เวลา ๙.๐๐๑๖.๐๐ .  ณ ห้องประชุมร่วมใจ  โรงพยาบาลหนองหาน

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

.  ภก.ประเสริฐ                     ฤทธิศรธนู                 เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ    รพร.บ้านดุง

. ภก.อักษร                           สันติไชยกุล              เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ    โรงพยาบาลทุ่งฝน

. ภก.สมชาย                         ชินวานิชย์เจริญ        เภสัชกร ชำนาญการ              สสจ.อุดรธานี

. นาง พัสษรา                       กงเพชร                     จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน   สสจ.อุดรธานี

. นาง วิริยา                           เมฆสุวรรณ               จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน   สสจ.อุดรธานี

. ภญ.นิภาภรณ์                     ภูดรโพธิ์                    เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลหนองหาน

. ภญ.วาณี                             ธนสีลังกูล                 เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลหนองหาน

. ภญ.อุมาพร                        เจริญสวัสดิ์               เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลหนองหาน

. ภญ.รัตนาภรณ์                   ชาวสระใคร               เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลไชยวาน

๑๐. ภก.ชาญยุทธ                    พลางวัน                    เภสัชกรชำนาญการ               โรงพยาบาลน้ำโสม

๑๑. ภญ.ณัฎฐศรัญย์               อาจนนท์ลา               เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

๑๒. ภญ.ดาริน                        สรวงศิริ                     เภสัชกรชำนาญการ               โรงพยาบาลวังสามหมอ

๑๓. ภญ.ปวีณา                       ดาวเศรษฐ์                 เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลโนนสะอาด

๑๔. ภญ.พิชญาภา                  ไชยเลิศ                     เภสัชกร ปฏิบัติการ               โรงพยาบาลบ้านผือ

๑๕. ภญ.ฉัตราภรณ์                                พรมโคตร                  เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลกุมภวาปี

๑๖. ภญ.สุมิตรา                      เทียบแสน                 เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลกุมภวาปี

๑๗. ภก.วัชรานุกูล                  บุญเลิศ                      เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลสร้างคอม

๑๘. ภญ.จุฑามาส                   บุญกว้าง                    เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลหนองแสง

๑๙. ภก.วันชัย                         พันศรี                        เภสัชกรปฏิบัติการ                โรงพยาบาลกุดจับ

๒๐. ภญ.สุวรรณี                     สุวรรณราช                เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลนายูง

๒๑. ภก.สุขสันต์                    รอนณรงค์                 เภสัชกร ชำนาญการ              โรงพยาบาลศรีธาตุ

๒๒. นาง ศิริพร                      งามชัยภูมิ                  จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน   โรงพยาบาลนายูง

๒๓. ภญ.จันทร์ธิดา                ตรัยศิลานันท์            เภสัชกรชำนาญการ               โรงพยาบาลหนองวัวซอ

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  (ติดราชการ)

โรงพยาบาลเพ็ญ

  

วาระที่                 นำเสนอผลงานระบบยาโรงพยาบาลหนองหาน   รายละเอียดดังเอกสารที่แจกในที่ประชุม

วาระที่                 ศึกษาดูงานระบบยา    จุดบริการ

                .  ห้องฉุกเฉิน      

-  ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ   คือ  ความพร้อมของการใช้ของยา  และการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยา   ต้องพิจารณาถึงยาที่มีรูปลักษณ์คล้ายกัน                  

-   ระบบยา FLOOR  STOCK  ควรสำรองยาที่มีความจำเป็นและใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น   และมีการจัดเรียงตามระบบ  FIFO  

-   ปัญหาจากการสั่งใช้ยาในเวรดึกโดยพยาบาล   เภสัชกรควรมีบทบาทในการทบทวนการสั่งใช้ยาโดยพิจารณาในด้านขนาดยาและปฏิกิริยาที่อาจเกิดต่อกันระหว่างยา   รวมถึงมีการจัดทำข้อมูลขนาดยาที่ใช้ในเด็ก

. หอผู้ป่วยหญิง

-   ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ  คือ การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา  ตั้งแต่กระบวนการคัดลอกคำสั่งแพทย์ลงในใบให้ยาผู้ป่วย,  การตรวจเช็คยาที่ได้รับจากห้องยา,  การบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย

-   ควรมีการเรียงลำดับความสำคัญของยาที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการควบคุมอัตราเร็วในการให้ยา  (INFUSION  PUMP)  ความเพียงพอและพร้อมใช้ของเครื่องมือ

                -   การเฝ้าระวังการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง   ควรมีการเพิ่มข้อมูลในส่วนของกรณีเกิดพิษจากการใช้ยาในแบบฟอร์มติดตามการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง

                -   การบริหารยาเคมีบำบัด   ควรมีข้อมูลสำคัญว่ายาแต่ละตัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างไร,  การทิ้งขยะเคมีบำบัด  รวมถึงการจัดการกรณีที่ยาเคมีบำบัดตกแตก

                -   ควรมีการจัดทำ CQI  เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย

                .  ฝ่ายเภสัชกรรม

                -   ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน   ควรมีการจัดลำดับความสำคัญในการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาทันที,  ผู้ป่วยที่ได้รับการเข้านอนในโรงพยาบาล,  ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัว,  ผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน

                -   จัดทำนโยบายด้านยาของโรงพยาบาล  เพื่อให้เป็นที่รับทราบและปฏิบัติทั่วกัน

                -   กรณีผู้ป่วยนำยามาจากสถานพยาบาลอื่น  ซึ่งเป็นยานอกบัญชีโรงพยาบาล   ควรมีข้อมูลของยาที่พร้อมใช้   เพื่อให้พยาบาลสามารถบริหารยาได้อย่างถูกต้อง  และปลอดภัย

                                                                    

วาระที่ ๓    สรุปประเด็นต่าง ๆ

                -   นำเสนอ  SERVICE  PROFILE โรงพยาบาลหนองวัวซอ  และให้คำแนะนำในการเขียน  SERVOCE  PROFILE เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำไปปรับปรุงและแก้ไข

                -   ควรมีการเพิ่มบทบาทของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมในแต่ละโรงพยาบาล  โดยให้พัฒนาระบบ  เช่น  PREDISPENSING  ERROR,  LASA  DRUG  การสำรองยา

                -   พัฒนาระบบเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา โดยเพิ่มระบบการตรวจสอบซ้ำก่อนการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย

                -   นัดประชุมครั้งต่อไป  ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยจะประสานเรื่อง  วัน  เวลาในภายหลัง  และให้แต่ละโรงพยาบาลสรุปประเด็น  การนำเสนอในส่วนของการพัฒนาที่ได้จากการศึกษาดูงาน  ตามประเด็นคุณภาพระบบยาตามเอกสารที่ได้รับ

 

                                                                                          ภญ.อุมาพร    เจริญสวัสดิ์        ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1-2 of 2