06 Kreślenie stycznej do okręgu

UWAGA!
Strona została przeniesiona, jej najnowszą wersję można zobaczyć tutaj.

Wyznaczenie stycznej do okręgu w punkcie A można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy sposób można zobaczyć na rysunku 1, i polega on na narysowaniu półprostej przechodzącej przez punkty A oraz O, wyznaczeniu punktu B oraz punktów C i D za pomocą omawianej już konstrukcji podziału odcinka na dwie równe części (w zasadzie wystarczy wyznaczyć punkt C lub D).

Rys. 1. Kreślenie stycznej do okręgu w punkcie A.

Drugi sposób polega na wyznaczeniu punktu B jak na rysunku 2 oraz poprowadzeniu przez punkty O i B półprostej, na której należy odłożyć odległość równą promieniowi okręgu wyznaczając tym samym punkt C. Prosta przechodząca przez punkt A i B jest styczną do okręgu w punkcie A.

Rys. 2. Kreślenie stycznej do okręgu w punkcie A.

Wyznaczenie linii l stycznej do okręgu, przechodzącej przez punkt A leżący poza okręgiem należy rozpocząć od połączenia punktu A z punktem O i podziału otrzymanego odcinka na dwie równe części. Z powstałego w ten sposób punktu D należy zakreślić łuk o promieniu równym długości odcinka OD. Punkt przecięcia się łuku z okręgiem wyznacza punkt E przez który przechodzi styczna do okręgu przechodząca przez punkt A.

Rys. 3. Kreślenie stycznej do okręgu z punktu A leżącego poza okręgiem.
Comments