ความเป็นมาของหลักสูตร


        สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยกำหนดกรอบโครงสร้างของหลักสูตรการพัฒนาและมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นผู้จัดทำรายละเอียดหลักสูตรให้สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 6 - 7/2555 และรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2/2555 

 

 หน่วยพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2555 

ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

หน่วยงานรับผิดชอบ


      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ได้กำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนา สององค์กรร่วมกัน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)