การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. หน่วยพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  OBEC's School Directors Development Course

  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.

    สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 โดยกำหนดกรอบโครงสร้างของหลักสูตรการพัฒนาและมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นผู้จัดทำรายละเอียดหลักสูตรให้สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการพัฒนา หน่วยพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

       ระยะที่ 1 วันที่ 1 - 11 มิถุนายน 2554 
       ระยะที่ 2 วันที่ 14 - 26 มิถุนายน 2554 
       ระยะที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 
       ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  


   

  กิจกรรมล่าสุด

         วันที่ 11 มิถุนายน 2554  วันสุดท้ายในกำหนดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระยะที่ 1 ผู้เข้ารับการพัฒนา ทำแบบทดสอบ ก่อนจะเดินทางไปฝึกประสบการณ์ ณ สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมในระยะที่ 2 ก่อนจะกลับมาสรุปประสบการณ์ ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

  ชมภาพกิจกรรม

  ----------------------


   

       วันที่ 10 มิถุนายน 2554 นายกมล ศิริบรรณ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในหัวข้อ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ----------------------
   

         วันที่ 9 มิถุนายน 2554 ดร.มานะ สินธุวงษานนท์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของ ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา            วันที่ 9 มิถุนายน 2554  นายวันชัย ธงชัย รองผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การบริหารงบประมาณและพัสดุ ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา         วันที่ 9 มิถุนายน 2554  นางสาวไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

  ----------------------
               วันที่ 8 มิถุนายน 2554  ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  และสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็น 3 สายทาง
            สายที่ 1 (รถปรับอากาศ 2 คัน) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  ร.ร.บ้านหัวทะเล  และแหล่งพลิตเครื่องดินเผาด่านเกวียน  สายที่ 2 (รถปรับอากาศ 2 คัน) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์  ร.ร.เสนานุเคราะห์ และสวนสัตว์นครราชสีมา  สายที่ 3 (รถปรับอากาศ 3 คัน) พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  ร.ร.เมืองนครราชสีมา และสวนสัตว์นครราชสีมา

  -----------------------             

  วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ดร.เชาวลิต โพธิ์นคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. บรรยาย ในหัวข้อ การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี   

  -----------------------


         วันที่ 6 มิถุนายน 2554 นายปฐมฤกษ์  มณีเนตร ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต 1 บรรยาย ในหัวข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสุรนารี 

  --------------------    

        ดร.ปัญญา แก้วกียูร ที่ปรึกษา สพฐ. ให้เกียรติ มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำ ช่วงเวลา 13.00 น.- 17.00 น. และ องค์กรแห่งการเรียนรู้ เวลา 18.00 น.- 21.00 น.

   ----------------


    

                วันที่ 1 มิถุนายน 2554 นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด มอบนโยบายและบรรยาพิเศษ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   

   ----------------


        วันที่ 1 มิถุนายน 2554 นายกฤษฎี ศรีบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.  ชี้แจง ทำความเข้าใจกับ ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จุดพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 


   
  กรรมการ/วิทยากร
  หลักสูตร
   
  ตารางการพัฒนา
   
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   

  Comments