กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความสำคัญในการปฏิบัติงานรองรับกรอบการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองดังกล่าว  และหลักการการพัฒนาด้านคุณภาพ  โอกาส และการมีส่วนร่วม   จึงกำหนดนโยบายโครงการ “โรงเรียนดีประจำตำบล”  เพื่อดำเนินการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  และเอื้อต่อการจัดปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ    ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่น ศรัทธาและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว  นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ เพื่อบริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบลที่ว่า “โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน”
                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความมุ่งหวังอย่างสูงต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนดีประจำตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงนำเสนอสาระทางวิชาการจากผลการวิจัยเพื่อเป็นข้อคำนึงอันจะประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนดีประจำตำบล  ดังนี้ 
                         1. โรงเรียนที่มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ท้าทาย ดึงดูดความสนใจของนักเรียน และโรงเรียนมีความคาดหวังสูงกับการเรียนของนักเรียน  จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเช่นกัน  (Learning First Alliance, 2001) ดังนั้น ครูควรสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้ท้าทายและน่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติมกิจกรรมล่าสุด

 • ผลการศึกษาวิจัยสำคัญเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโรงเรียนคุณภาพ                            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความมุ่งหวังอย่างสูงต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนดีประจำตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงนำเสนอสาระทางวิชาการจากผลการวิจัยเพื่อเป ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2557 23:17 โดย OBECEducational Supervisors
 • ปรับตราสัญลักษณ์ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นไป มีการปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนไปในแนวทางพัฒนาว ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2557 23:02 โดย OBECEducational Supervisors
 • ประชุมศึกษานิเทศก์โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์ประชุมศึกษานิเทศก์โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2557 21:10 โดย OBECEducational Supervisors
 • ความสำคัญในการปฏิบัติงานรองรับกรอบการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง        กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความสำคัญในการปฏิบัติงานรองรับกรอบการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองดังกล่าว  และหลักการการพัฒนาด้านคุณภาพ  โอกาส และการมีส ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2557 20:37 โดย OBECEducational Supervisors
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »