Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť na základných školách

Psychológovia označujú záujmy ako jeden z dôležitých zdrojov ľudskej motivácie, ktoré ovplyvňujú konanie človeka, sú to potreby, ktoré človek uspokojí vykonaním istej činnosti. Záujmov je toľko, koľko je činností, ktoré človeka môžu tešiť, niekto rád maľuje, iný tancuje, zbiera známky atď. V priebehu života sa môžu meniť, závisia od veku, pohlavia, vzdelania, vplyvu kamarátov. Niektorí ľudia intenzívne pestujú celý život jeden záujem, iní majú viac záujmov.

Práve pre študentov je dôležité, aby rozvíjali svoje záľuby a zmysluplne napĺňali voľný čas, tak aby nesiahli po rôznych závislostiach ako sú alkohol, drogy a nepáchali trestnú činnosť, aby ich voľný čas nenapĺňala nuda.

V mnohých školách sa vďaka iniciatíve ministerstva školstva začala v posledných rokoch rozvíjať intenzívna záujmová činnosť, ktorú podporilo ministerstvo vydávaním tzv. vzdelávacích poukazov pre študentov základných a stredných škôl. Poukaz má hodnotu 26,6 E a študent ho môže dať krúžku, ktorý si vybral buď v škole, alebo v Centre voľného času a navštevovať bezplatne 60 hodín rôznych aktivít.Školy takto získavajú finančnú hotovosť na činnosť krúžku, nákup pomôcok, ktoré sú potrebné na jeho fungovanie.. Každá škola si vytvára záujmové krúžky podľa ponuky zo strany pedagógov a samozrejme podľa záujmu študentov. Najobľúbenejšie sú krúžky, ktoré sa zameriavajú na

  • šport
  • ručné práce (výtvarný, modelársky)
  • zdokonaľovanie v cudzom jazyku
  • pohybovú kultúru (tanečné, divadelné)

Pri niektorých školák vznikli školské centrá záujmovej činnosti. Okrem záujmových krúžkov v škole môžu študenti využívať aj mimoškolské aktivity

  • v športových oddieloch a kluboch
  • základných umeleckých školách
  • súkromných záujmových centrách
  • jazykových kurzoch

Tieto nie sú financované zo štátneho rozpočtu a rodičia ich musia deťom uhradiť v plnej výške.

Rozvíjať záujmy študentov je veľmi dôležité, z mnohých prieskumov totiž vyplýva, že deti sa venujú pasívnej činnosti ako je pozeranie televízie, hranie hier na počítači, chatovanie., mnohé deti sa nudia a vyhľadávajú nevhodnú spoločnosť, siahajú po drogách a alkohole. Zmyslom krúžkovej činnosti je efektívne naplniť ich voľný čas.


Comments