OBJECTIUS I CC.BB.


Programació (CCBB/ Fases didàctiques/)

Les activitats estan organitzades seguint les fases didàctiques de les competències bàsiques, de forma que són les CCBB les que vertebren el procés didàctic. Aquest fet permet que no es perdi la visió interdisciplinar encara que les activitats es treballin independentment des de cada àrea.

Procés didàctic:  Es comença explorant la realitat històrica i quotidiana de discriminació, llavors es contrasten diferents posicions ètiques davant aquests fets i finalment es realitza una acció que suposa prendre posició i aplicar els nous coneixements.


CCLA= Competència comunicativa lingüística i audiovisual
CCAC= Competència comunicativa artística i cultural
CMTID= Competència metodològica de tractament de la informació i digital
CMAA= Competència metodològica d'aprendre a aprendre
CAIP= Competència d'autonomia i iniciativa personal.
CSC= Competència social i ciutadana.

   Fase didàctica 1.
Descriure. Explicar

Fase didàctica 2.
 Justificar. Interpretar.
 Fase didàctica 3.
Argumentar.

 Objectius

  1. Conèixer les causes històriques del moviment pels drets civils nordamericà a través de la vida de Martin Luther King.
  2. Analitzar el significat de paraules com racisme, discriminació i bullying.
  1. Conèixer diverses mirades ètiques entorn a la diversitat cultural (etnocentrisme, multiculturalisme, interculturalitat).
  2. Buscar arguments per definir una opinió pròpia entorn a la discriminació.
  3. Argumentar i debatre, contrastar opinions
  1. Fer una investigació sobre la situació de la discriminació i el bullying al nostre institut.
  2. Fer una investigació sobre la situació de la immigració al nostre barri.
  3. Publicar les conclusions del que hem après al bloc de l'aula.

 CCLA

Comprendre, descriure i explicar de forma oral, escrita i audiovisual. Justificar (conèixer diferents opinions) i interpretar (elaborar la pròpia opinió) de forma oral, escrita i audiovisual.  Argumentar de forma escrita i audiovisual. Prendre decisions.

Conèixer altres llengües i cultures.

 CCAC

 

   Emprar de forma creativa recursos d'expressió i representació audiovisuals.

Participar en la vida de la pròpia comunitat i d'altres comunitats i cultures.

 CMTID

 Accedir, seleccionar i processar informació  Tractar, transformar i comunicar  la informació  Valorar  la informació amb una actitud crítica i reflexiva.

 CMAA

 Ser conscient del que se sap, del que cal aprendre i de com s'aprèn. Saber regular capacitats com atenció, concentració i memòria. Tenir curiositat. Transferir la informació en coneixement Plantejar-se fites i autoavaluar-se.

 CAIP

  Proposar-se objectius i planificar projectes col·lectius. Capacitat d'elegir amb criteri propi. Adquirir valors i actituds personals. Valorar les idees d'altri, dialogar i negociar Desenvolupar habilitats socials per a relacionar-se, cooperar, treballar en equip. Treballar de forma cooperativa.

 CSC

Comprendre la realitat social i històrica del món en que es viu.
 Posar-se en lloc d´altri. Valorar les diferències. Desenvolupar habilitats socials.  Utilitzar el judici moral. Contribuir al canvi social.

Elements de la programació

Com programar?

Nivells de programació

Com programar per CCBB?

Metodologies que s'avenen amb les CCBB

Metodologies i fases didàctiques

Comments