Home- artist statement    

EN: ,,During the process of continuous redefining of the world, the artist self-defineshimself.

Art is universal and the artists are endowed with intense emotions. Likesome  receptors,  they  vibrate  on  a  certain  frequency  and  resonate  with  universalprinciples. The ideas flow like a fluid, visual art expresses the world in its diversity, itprevents the uniformization and flattening of the feelings. The manifestation ofthe artist as a complete being, summing up the knowledge he gathers in life, corelatingesthetic perceptions which come from various fields of art, raising the individuallevel of knowledge contribute in the actual expression in the artistic plane.

Although a certain side of the behaviour dominates, making the artist manifesthis preferrences towards certain manners of expression, he is a microuniverse and, justlike the surrounding world, he has at his disposal a variety of ways to express himself.

Likewise, the result of his creative work, the work of art, built during an entireartistic career, is a microuniverse. In today’s visual art everything is allowed. ( Oana- Cătălina Gavriliu)
   RO: ,,În procesul de permanentă re-definire a lumii, artistul se  autodefineşte.

Arta este universală iar creatorii sunt dotaţi cu sensibilităţi accentuate.  Ca nişte receptori ei vibrează cu o anumită frecvenţă şi rezonează cu  principiile universale. Ideile curg ca într-un fluid, arta vizuală exprimă lumea  în diversitatea ei, împiedică uniformizarea şi aplatizarea sensibilităţilor.  Manifestarea artistului ca fiinţă plenară, înglobarea cunoştinţelor acumulate  de-a lungul vieţii, corelarea emoţiilor estetice provenind din diverse sfere ale  artei, ridicarea nivelului individual de cunoaştere contribuie la exprimarea  actuală pe plan artistic.

Deşi o anumită latură a comportamentului predomină, făcându-l pe  artist să manifeste preferinţe pentru anumite modalităţi de expresie, el este  un microunivers şi, întocmai ca lumea înconjuratoare, dispune de o  multitudine de mijloace de exprimare.

Tot astfel, rezultatul demersului său creator, opera de artă,  construită pe parcursul unei întregi cariere artistice, este un microunivers. În  arta vizuală de astăzi, totul este permis.“ ( Oana- Cătălina Gavriliu)

Subpages (1): Artist CV