MẪU VĂN BẢN
Các giấy tờ "Xác nhận" bắt buộc phải đánh máy

Lưu ý: Để xin xác nhận dễ dàng các bạn không nên nói: 
"Xin xác nhận để vay" (lý do này hay bị tra hỏi khắt khe)
Mẫu 001XacNhanTamTru nhớ có thời gian chuyển đến nơi ở hiện tại >06 tháng
ĉ
Trung Hà,
12:50, 3 thg 3, 2013
ĉ
Trung Hà,
22:07, 19 thg 6, 2011
ĉ
Trung Hà,
22:07, 19 thg 6, 2011
ĉ
Trung Hà,
22:07, 19 thg 6, 2011
ĉ
Trung Hà,
10:36, 18 thg 2, 2014
ĉ
Trung Hà,
22:07, 19 thg 6, 2011
ĉ
Trung Hà,
22:08, 19 thg 6, 2011
ĉ
Trung Hà,
22:08, 19 thg 6, 2011
ĉ
Trung Hà,
12:30, 26 thg 12, 2010