CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

- Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của khách hàng với Công ty, gia đình và người thân của khách hàng để không một ai có thể biết về khoản vay cá nhân này.
- Cá nhân đứng ra vay không có bất kỳ sự ràng buộc nào với cơ quan, tổ chức, công ty mà khách hàng đang làm việc hay những bên có liên quan.
Comments