หน้าแรก

                                        
                         โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

                                                                  
                                                          นายปราโมทย์   แสนกล้า
                                          ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔


                                                                           
                                                             นายชัยณรงค์    คูณคณะ
                                                รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

 
                                                                           
                                                                   นายมานพ   จันทรนาคี
                                                        ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                                                                                                 

                         นางสาวพิกุล  สงฆ์ประชา                                                                                                    นางสาวอมรทิพย์  ทิพย์ประทุม

         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ                                                                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 

                   งานนโยบายและแผน                                                                                           งานติดตาม ประเมิน และรายงานผล


                                             

                    นางภัชรี   เพชรไกร                                            นางนุชณภา    ชัยบำรุง                                นางฐิตชนันท์  วัชรภูมิสิทธิ์
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
                งานข้อมูลสารสนเทศ                                      งานวิเคราะห์งบประมาณ                                     งานวิเคราะห์งบประมาณ


                                                                                                           
                                                                                                                นางเจริญพร   เนตรภักดี
                                                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
                                                                                          งานนโยบายและแผน


                                                                                
                                                                                          นางสาวสุรัชดา   เทพวงศ์
                                                                                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
                                                                                                    งานธุรการหน้าเว็บย่อย (1): ร้องเรียนการทุจริต