หน้าแรก

                                        
                         โครงสร้างบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

                                                      
                                                นายปราโมทย์   แสนกล้า
                                                   ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔


                                                                          
                                                                                          
                                                     นายถวิล   อรัญเวศ
                                                           รองผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 

 
                                                                                        
                                                                           
                                                                          นางสาวพิกุล  สงฆ์ประชา
                                                       รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                                                  
   

         นางสาวอมรทิพย์  ทิพย์ประทุม                นางสาวพิกุล   สงฆ์ประชา                    นางฐิตชนันท์   วัชรภูมิสิทธิ์

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

            หัวหน้างานนโยบายและแผน                          หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ                                  หัวหน้างานติดตามฯ 

                                                   
                   นางเจริญพร   เนตรภักดี                                              นางนุชณภา    ชัยบำรุง                                        นางสาวสุรัชดา   เทพวงศ์
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
           งานนโยบายและแผนชำนาญการ                                       งานวิเคราะห์งบประมาณ                                                  งานธุรการ                                                                             


                                   

                                    
หน้าเว็บย่อย (1): ร้องเรียนการทุจริต