2.4 Bo hjemme er best

Si din mening i tilhørende Blogg
 
Budskap 
Vi våger påstanden ”bo hjemme er best”. Men det forutsetter at den enkelte kan føle trygghet og livskvalitet i hverdagen. Det betinger kvalitet i tjenestene som leveres, og at den omsorgstrengende føler trygghet i bosituasjonen. Dette er også viktig for de pårørende.
 
Utdyping
Det er nødvendigvis ingen motsetning mellom effektivitet og kvalitet i tjenestene. Ofte er det omvendt – dårlig kvalitet skaper merarbeid. Dette gjelder både i saksbehandlingen og i selve tjenestegivningen. Under omtalen av omsorgstjenestene og tjenestemappene har vi forhåpentligvis gjort det klart hvordan ubrutte kvalitetskjeder og sammenhengende tjenestekjeder vil være positive både for effektiviteten og kvaliteten i tjenestene:
  • Effektivitet i tjenestegivningen – ikke ved å løpe raskere, men ved å bruke tid på kvalitet i tjenestene og ikke på ”papirarbeid” 
  • Kvalitet i tjenestene – kvalitet er integrert i alle ledd tjenestekjedene  
  • Digitale og automatiserte tjenester for å sikre hjemmet, betjene funksjoner i hjemmet samt overvåke kroppsfunksjoner ved sviktende helse.

Et samlende formål er å gi medmennesker muligheter til å leve på en slik måte at omsorgsbehovet og omsorgsnivået er lavest mulig.

«Bo hjemme er best!»  Dette er ønsket av personen og også gunstigst for samfunnet. Selv om fysisk og mental funksjonssvikt melder seg med årene, foretrekker likevel de fleste å bo i eget hjem fremfor sykehjem eller annen form for offentlig omsorgsbolig. Forutsetningene for at ønsket skal bli oppfylt, er at personen føler trygghet og har kvalitet i hverdagen. Hjemmebasert helse og omsorg er vesentlig mindre ressurskrevende enn sykehjem. Med moderne omsorgsteknologi vil den enkelte eldre i større grad være selvhjulpen.

Stikkordsmessig oppsummerer vi resultater som kan skapes for individ, virksomheter og samfunn slik:

  • Effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen og i administrasjonen ved gjenbruk av informasjon.
  • Effektiv samhandling innen forvaltningen, mellom forvaltningsnivåer og mellom innbygger og næringsliv. Dette forutsetter at informasjonen som er grunnlag for samhandling er organisert på en felles og entydig måte samtidig som roller er avklart.
  • Kvalitet og effektivitet i tjenestegivningen. Rapporteringen skal ikke stjele tid fra tjenestene. Når rapporten er avgitt vil statistikk og dokumentasjon bli generert automatisk.
  • Datastøtte i arbeidet som alle kan ha glede av. Brukergrensesnittet er enkelt og oppfattes som naturlig.
  • Minimalisere kostnader til programvarer og drift. Felles programplattform som bygger på internasjonale standarder hvor ulik teknologi kan spille sammen. Samkjøring av fagsystemer og forlenget levetid for disse.
  • Kvalitetskrav og dokumentasjon integreres. Kvalitetskrav er bygd inn i rutinene og oppgavebeskrivelsene. Utførelsen dokumenteres.
  • Mulighet for elektronisk inspeksjon og tilsyn ved at fysiske og administrative 


Si din mening i tilhørende Blogg

Omsorgsbehov og Omsorgsnivåer 

( Klikk på bildet og det forstørres)

                                               

                OMGIVELSESKONTROLL
Avviks-Kontroll av bolig:
( Klikk på bildet og det forstørres)
Avviks-Kontroll av legeme:

Aktuelle FUNKSJONSOMRÅDER:
( Klikk på bildet og det forstørres)

            

Comments