2.2 Generelt om Teknologi

Redaktør: 
Si din mening i tilhørende Blogg

Hovedbudskap:
En felles nasjonal OVERBYGNING i en Helsedrevet Tjenestearkitektur krever Samhandling og Tjenesteinteraksjon med "åpene" Omsorgsteknologier og integrasjonsstandarder.
Det burde være åpenbart for alle at "kjøreregler" og "åpne" standarder for OVERBYGNINGS-portaler må utarbeides av nøytrale internasjonale Fellesskaps-organisasjoner og Stater og ikke av leverandørdominerte regimer slik som i dag.

Målgrupper og formål 
Samarbeidsarena mellom profesjonelle fagfolk og dets ledere med sikte på å utvikle, prøve ut og kvalitetssikre ny VELFERDSTENOLOGI.

Introduksjonsforedrag 
av Geir Lahnstein og Hans Aanesen:

SOA-Eldreomsorg Introduksjon 2010septKapitteloversikt:

For å skape en tryggere og bedre hverdag for alle som i fremtiden trenger pleie og omsorg, er vi overbevist om at man må ta i bruk moderne (datastøttet) omsorgsteknologi, basert på en enkel infrastruktur. Infrastrukturen må legge forholdene til rette for samhandling mellom personer innen en virksomhet og mellom virksomheter. Dette blir drøftet og forklart videre i de 6 etterfølgende temasidene. Temaene bygger på hverandre og danner til sammen en logisk enhet.
IKT-markedet har frem til nå vært dominert av låste, dyre og lite fleksible integrasjonsløsninger som styres av dominerende regimebaserte enkeltselskap eller sammenslutninger av markedsledere. Dette hindrer fair konkurranse og reduserer mulighetene til integrasjon, innovasjon og nytenkning. Dagens Internettbaserte abstraksjonsteknikker i XML/XML-schema og "Cloud computing" er i ferd med å endre på dette. De nye TJENESTE-drevne OVERBYGNINGS-strukturer har nå betegnelsen Service Oriented Architecture (SOA). Imidlertid er ideene her foreløpig vannet ut av de samme regimedominerende leverandører, så her er det viktig å holde tungen rett i munnen basert på helsefaglige forutsetninger og felles og åpne internasjonale kjøreregler mot IKT-leverandørene.

Omsorgsteknologi omfatter både datastøtte knyttet til personlige tjenester og realisering av digitale tjenester: De personlige tjenestene er tjenester som gis av mennesker. De digitale tjenestene er tjenester som omfatter overvåkning og kontroll av hjem og kroppsfunksjoner. De digitale tjenestene er integrert med de personlige tjenestene gjennom at tjenestegiver beskriver reglene for tjenestene. Dessuten vil tjenestegiver bli varslet når det oppstår avvik.

Helsenett og Infrastruktur
Helsenettet er helt sentral i den teknologiske infrastrukturen, men infrastruktur for IKT må omfatte mye mer enn selve helsenettet. Helsenettet vil være bærere av helseinformasjon mellom alle aktører i Helse-Norge. Med infrastruktur mener vi også programvarer som har interoperabilitet og samhandling som formål. Kort sagt: ”Infrastruktur for samhandling”.

Tjenestemappene
Både de personlige og digitale tjenestene blir administrert og organisert fra tjenestemappene. Tjenestemappene er bygd opp gjennom en felles struktur og med de samme grunnleggende funksjoner. Gjenbruk av informasjon og rutiner samt ubrutte kvalitetskjeder, fra forskrifter til tjenesteutførelse og rapportering, er viktige egenskaper. Tjenestemappene representerer også en overbygning som gjør det enkelt å integrere tilknyttede (gamle tradisjonelle / proprietære) systemer. Tjenestemappene er derfor grunnlaget for en arkitektur som går under navnet serviceorientert arkitektur (SOA).
Det må stilles krav til uavhengighet (interoperabilitet) i en samkjørende overbygning. Her må felles kjøreregler benyttes. Det kan ikke benyttes "Iåste" (proprietære) data-regimer i overbygningen hvis det skal bli fair konkurranse mellom de tilknyttede dataløsninger. Dagens globalisering krever internasjonale "åpne" og tjenesterelaterte standarder for samhandling og samkjøring.
Anvendelser vil bli utviklet og tilpasset i elektroniske utviklingsarenaer. Disse kaller vi eprArena. EPR står for Elektroniske prosesser og rutiner. Arenaen bygger på standarden for elektroniske mapper, en ny måte å modellere systemer på samt anerkjente standarder. Samlet innebærer dette at realisering og tilpassing av anvendelser vil være dramatisk enklere enn tradisjonell systemutvikling. Tjenestemappene gir grunnlag for realisering av anvendelser på en enkel og helhetlig måte.
Vi våger påstanden ”bo hjemme er best”. Men det forutsetter at den enkelte kan føle trygghet og livskvalitet i hverdagen. Det betinger kvalitet i tjenestene som leveres, og at den omsorgstrengende føler trygghet i bosituasjonen. Dette er også viktig for de pårørende.
Introduksjonsforedrag av Geir Lahnstein og Hans Aanesen:
Presentasjonen kan lastes ned her:


Video 1:

Stemmestyrt håndtering av Arbeidsinstrukser og Rapportering med 3G Mobiltelefon


Mulighetenes eldreomsorg har fokus på omsorgsteknologi og teknologiens muligheter for en forbedret hverdag  

Den kommende eldrebølgen er en av de største utfordringer som samfunnet står over for. 

Omsorgsteknologi, i kombinasjon med infrasturktur for samhandling, er dette nettstedets bidrag til "Samhandlingsreformen". 

De "varme hendene" og "de varme hodene" må brukes til å gi omsorg og ikke på papirarbeid. De "varme hendene" og "de varme hodene" må derfor beherske ny teknologi.   

Samhandlingsreformen forutsetter at en enkel "infrastruktur for samhandling" blir utviklet og praktisert. Comments