3.1 Kompetanse og Kunnskap

Kompetanse & Kunnskap:

Redaktør: Geir Lahnstein
Si din mening i tilhørende Blogg

Målgrupper og formål 
Samarbeidsarena mellom profesjonelle fagfolk og dets ledere med sikte på å utvikle, dele og formidle kunnskap og kompetanse. 
Teknologirådet har utredet konsekvenser av den kommende eldrebølgen og hvilke tiltak som vil være nødvendig for å møte behovene som eldrebølgen skaper. Teknologirådet anbefaler at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for å ta i bruk og beherske ny omsorgsteknologi. 

På bakgrunn av Teknologirådets anbefaling vil vi anbefale at Drammensregionen og Drammen Kunnskapspark tar initiativet til å opprette et slikt regionalt senter i Drammen. Drammen kunnskapspark – Papirbredden – har alle forutsetninger for å kunne huse et slikt senter. 

Handelshøyskolen BI i Drammen har helseledelse som et sentralt satsningsområde og kan bli en viktig bidragsyter til et slikt Kompetansesenter. Hvis Drammen skal lykkes i å etablere et levedyktig senter må alle gode krefter i Drammensregionen inkludert BI forene sine krefter i å etablere Senteret. Forutsetningen er også at Senteret blir eksternt finansiert med ressurstilførsel fra offentlige og/eller private midler.  For å ha et initiativ i den ovennevnte saken har BI for egen del etablert et eget internt «Forum for omsorgsteknologi».
Planlegging og gjennomføring av pilotprosjekter tenkes gjort i regi av BI og samarbeidende instanser samt knyttet til utviklingsverkstedet eprArena.  Det vil være mulig å starte pilotprosjekter våren 2010.  For å skape ønsket handlingsrom er kapitalbehov estimert til tilnærmet NOK 1 million. I så fall vil et slikt pilotprosjekt (oppstartingsprosjekt), som må være tverrfaglig sammensatt med spesielt fokus på brukerbehov, med stor sannsynlighet kunne være i full aktivitet med sitt utviklingsarbeid i løpet av 6 måneder.  Det vil blant annet søke svar på følgende: Hvordan blir løsningene i praksis sett ut fra et brukerperspektiv, tilfredsstiller de teknologiske løsningene etiske krav og formelle krav etter lov- og avtaleverk?  Hva slags kompetanse trenger en f.eks. en kommunalt ansatt i pleie og omsorgstjenesten for å kunne gjøre jobben sin ut fra kriteriet «faglig forsvarlighet»?  Kompetansesenteret forutsetter at pilotene er operative for å kunne gi viktige bidrag til hvordan løsningene skal utformes. Et viktig moment i aktuelle pilotprosjekter er å gi tjenesteytere, i den kommunale PO-tjeneste og andre, den nødvendige skolering i teknologi og etikk som kan gjøre anvendelser hensiktsmessige for brukerne og forsvarlige i forhold til gjeldende lover og avtaleverk. Det legges vekt på at slik kompetanse også tilgjengeliggjøres (kompetanseoverføring) for andre i den  tjenesteytende organisasjon.  

Forkortelsen EPR står for Elektroniske Prosesser og Rutiner. EPR-Forum er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som har tre formål:
  1. Være brobygger til Standard NorgeOASISCEA (ANSI), W3COMG, og evt. andre relevante standardiseringsorganisasjoner 
  2. Forvalte eprArena og basisteknologien, samt 3 typer sertifisering innenfor de definerte Fagområder:
    • eFolder baserte Styrekort-modeller
    • Rutinestruktur for Beste praksis Rutiner (Rutinebank)
    • Funksjonsmodeller av elektroniske  nettverksenheter  
  3. Promotere og støtte anvendelsesområder som bygger på basisteknologien 

EPR-forum er registeret i Enhetsregisteret som en internasjonal forening med formål å utvikle og promotere åpne standarder med utgangspunkt i e-Folder og EPR. Alle som er sertifisert, kan utnytte de åpne standardene til kommersielle formål.

Comments